SFS 1994:1786 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

SFS 1994_1786 Lag om ändring i lagen (1984_151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6439

SFS 1994:1786
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 2 och

8 §§ och 6 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav-
gifter skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §2 Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt
på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen
(1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotnings-
lagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa
resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200)
om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elek-
trisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepap-
per, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraft-
verk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på
vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier,
lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1988:1567) om
miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen
(1990:587) om svavelskatt, 2 § första stycket 6 lagen (1990:661) om av-
kastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1990:662) om skatt på vissa pre-
miebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter,
lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstspa-
rande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen
(1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter,

1

Prop. 1994/95:56 och 1994/95:117, bet. 1994/95:SkUl7, rskr. 1994/95:160.

2

Senaste lydelse 1994:1712.

background image

SFS 1994:1786

lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, lagen (1994:1563) om to-
baksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt
på energi,

2. lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen

(1974:226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift
på gödselmedel, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter
m.m., lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på

vissa jordbruksprodukter m.m., lagen (1994:1704) om lageravgift på soc-
ker och ris, lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av
aluminium.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som

utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker
från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

2 §3 Vissa bestämmelser i denna lag gäller också för överlastavgift, for-
donsskatt, växtförädlingsavgift, tillfällig förmögenhetsskatt, miljöavgift
och skatt på alkoholdrycker och tobaksvaror enligt vad som föreskrivs i
lagen (1972:435) om överlastavgift, vägtrafikskattelagen (1973:601), utsä-
deslagen (1976:298) och lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt
för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser, for-
donsskattelagen (1988:327), lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp
av kväveoxider vid energiproduktion samt lagen (1994:1565) om beskatt-
ning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska unionen.

2 kap.

2 §4 Skatteredovisningen i deklarationen skall avse bestämda tidsperi-
oder (redovisningsperioder).

Första stycket gäller dock inte i fråga om skatt på lotterivinster, skatt

enligt lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. eller stämpel-
skatt på aktier och inte heller för avgifter som tas ut enligt författningarna i

1 kap 1 § första stycket 2 i den mån Jordbruksverket eller Fiskeriverket

meddelar avvikande bestämmelser.

Särskilda bestämmelser gäller för vissa skattskyldiga enligt lagen

(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

8 §5 Deklarationer som avser skatt enligt författningarna i 1 kap 1 §
första stycket 1 skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den
tjugofemte i månaden efter redovisningsperiodens slut eller, när skattere-
dovisningen inte avser redovisningsperioder, senast tjugofem dagar efter
den skattepliktiga händelsen. Särskilda bestämmelser gäller i fråga om

skatt enligt lagen (1984:351) om totalisatorskatt och enligt lagen
(1984:405) om stämpelskatt på aktier samt för vissa skattskyldiga enligt
lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och

lagen (1994:1776) om skatt på energi.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap 1 § första stycket 2

bestämmer Jordbruksverket eller Fiskeriverket deklarationstiden.

3

Senaste lydelse 1993:853.

4

Senaste lydelse 1991:1486.

5

Senaste lydelse 1991:702.

6440

background image

SFS 1994:1786

6 kap.

1 §6 Den särskilda nämnd som avses i 2 § lagen (1951:442) om förhands-

besked i taxeringsfrågor (skatterättsnämnden) får, efter ansökan av den
som är skattskyldig eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd
som kan medföra skyldighet att betala skatt, meddela förhandsbesked i
frågor som rör beskattningen, om det är av vikt för sökanden eller för en
enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Vad som sägs i första meningen
om skatterättsnämnden skall i stället gälla för Jordbruksverket och Fiskeri-
verket när fråga är om avgifter enligt 1 kap. 1 § första stycket 2.

I fråga om skatteplikt för trycksak enligt lagen (1972:266) om skatt på

annonser och reklam kan förhandsbesked också meddelas efter ansökan av
den som avser att beställa en trycksak av en skattskyldig.

I frågor som rör beskattning enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi

kan förhandsbesked meddelas även efter ansökan av den som i större
omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen.

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 1991:702.

6441

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.