SFS 1994:1980 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

SFS 1994_1980 Lag om ändring i lagen (1984_151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

SFS 1994:1980
Utkom från trycket

den 30 december 1994

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 8 § lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

2 kap.

8 §2 Deklarationer som avser skatt enligt författningarna i 1 kap. 1 §
första stycket 1 skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den
tjugofemte i månaden efter redovisningsperiodens slut eller, när skattere-
dovisningen inte avser redovisningsperioder, senast tjugofem dagar efter
den skattepliktiga händelsen. Deklarationer som avser skatt enligt lagen
(1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi
skall dock ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den tjugonde
i månaden efter redovisningsperiodens slut. Särskilda bestämmelser gäller
i fråga om skatt enligt lagen (1984:351) om totalisatorskatt och enligt lagen
(1984:405) om stämpelskatt på aktier samt för vissa skattskyldiga enligt
lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 2

bestämmer Jordbruksverket eller Fiskeriverket deklarationstiden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:56 och 1994/95:92, bet. 1994/95: SkU 17 och 1994/95: SkU 12, rskr.

1994/95:156.

2

Senaste lydelse 1991:702.

6833

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.