SFS 1995:611 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS 1995_611 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1058

1

Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95: SkU29, rskr. 1994/95:321. Jfr rådets direktiv

94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna
regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av
sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om harmonisering av strukturerna för punkt-
skatter på mineraloljor och av direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskatte-
satser för mineraloljor (EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46, Celex 394L0074).

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

SFS 1995:611
Utkom från trycket
den 9 juni 1995

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994: 1776) om

skatt på energi

dels att 2 kap. 3 och 11 §§, 4 kap. 1, 4 och 12 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 2-

6 och 8 §§, 7 kap. 6 §, 9 kap. 10 § samt 12 kap. 1 § och rubriken närmast
efter rubriken till 4 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 a § och 6 kap.

8 a §, av följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen skall införas en ny

punkt 10, av följande lydelse.

background image

1 kap.

3 a §
I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa

förfaranderegler för mineraloljeprodukter som hänförs till följande KN-nr

1. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,

2. KN-nr 27100011-271000 78, dock inte flygbensin (KN-nr

27100026) och flygfotogen (KN-nr 27100051),

3. KN-nr 2711, dock inte naturgas (KN-nr 2711 11 00 och 2711 21 00),
4. KN-nr 2901 10,
5. KN-nr 290220, 290230, 29024100, 2902 4200, 2902 4300 och

2902 44.

I fråga om produkter som hänförs till KN-nr 27100021, 27100025 och

271000 59 gäller första stycket endast vid bulkleveranser.

2 kap.

3 § Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för

1. andra mineraloljeprodukter enligt 1 kap. 3 a § än sådana som avses i

1 §, och

2. andra mineraloljeprodukter än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, om en

sådan produkt säljs eller förbrukas som motorbränsle eller för uppvärm-
ning.

Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp

som gäller för motsvarande bränsle enligt 1 §.

För flygbensin (KN-nr 27100026) och flygfotogen (KN-nr 271000 51)

skall dock skatt enligt första och andra styckena inte betalas när bränslet
förbrukas för sådan motordrift som avser drift av motorer i luftfartyg eller
av sådana motorer i provbädd eller i annan liknande anordning.

11 § Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

1. metan som framställs genom biologiska processer,

2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig

produktion av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

4. bränsle enligt 1 kap. 3a § som till följd av bränslets beskaffenhet

förlorats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller trans-

porterats,

5. bränsle enligt 1 kap. 3a § som levererats till en mottagare i ett annat

EG-land under villkor som anges i 3 kap. 30 a § första stycket 3 och 4
mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som skattefrihet gäller
i det EG-landet.

Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant

som avses i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till
varumottagaren.

1059

SFS 1995:611

background image

1060

SFS 1995:611

4 kap.

Bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

1 § Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1. den som i Sverigetillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som

godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
4. den som i annat fall än som avses i 1 — 3 från ett annat EG-land till

Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle, om bränslet skall använ-
das för annat än privat ändamål,

5. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en

köpare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,
7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller
förbrukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas
med högre belopp, och

8. den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige enligt vad som

anges i 11 §.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle för

vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap.

1 § första stycket 3 a, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för

privat ändamål.

Skattskyldighet föreligger inte för bränsle som förs in till Sverige

1. i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopp-

lad släpvagn som används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas
i motor på fordonet eller släpvagnen under transporten, eller

2. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att

medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 4 skall, innan transporten

av bränslet från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över
bränslet till beskattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten
ställa säkerhet för betalning av skatten.

4 § Om en upplagshavare i Sverige säljer bränsle, för vilket skattskyldig-

het inte inträtt, till annan svensk upplagshavare eller till upplagshavare
eller varumottagare i ett annat EG-land, skall han innan leveransen av
bränslet påbörjas hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betal-
ning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land.

Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa

säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning
och lagring av bränslen samt återförsäljning eller förbrukning av metan.

Om leverans av bränsle enligt första stycket sker med fartyg eller via

rörledning kan beskattningsmyndigheten medge att upplagshavaren inte
behöver ställa säkerhet för betalning av skatten.

12 § Skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för

bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6 — 8, bränslen enligt 3 och

background image

4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen
som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1. tillverkar eller bearbetar bränsle,

2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, återför-

säljare eller förbrukare av bränsle,

3. i annat fall än som avses i 1 och 2

a) importerar bränsle från tredje land, eller
b) för in kolbränsle, petroleumkoks eller torvbränsle till Sverige från ett
annat EG-land eller tar emot sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbru-
kar bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre
belopp.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt 2

kap. 3 eller 4 § som inte avses i 1 kap. 3 a § och som beskattats enligt 2 kap.

1 § första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbrukas i

skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för

vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som

tar upp torvbränsle.

5 kap.

4 § För annan än upplagshavare som tillverkar eller bearbetar bränslen
som avses i 1 kap. 3 a § inträder skattskyldigheten när bränslet tillverkas
eller bearbetas.

6 kap.

2 § Oregistrerad varumottagare skall lämna deklaration för varje leve-
rans av bränsle som han tagit emot och för vilket han är skyldig att betala
skatt. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten se-
nast fem dagar efter den dag då han tog emot leveransen av bränslet.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 4 eller 8 skall

lämna deklaration när bränslet förs in till Sverige. Deklarationen skall ha
kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då
bränslet fördes in till Sverige.

Den som tillverkar eller bearbetar bränslen som avses i 1 kap. 3 a § utan

att vara godkänd upplagshavare skall lämna deklaration när bränslet till-
verkas eller bearbetas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattnings-
myndigheten senast fem dagar efter den dag varan tillverkades eller bear-
betades.

3 § Upplagshavare skall upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar
när han transporterar bränsle, för vilket skattskyldighet inte har inträtt, till
en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land eller
till en upplagshavare eller en varumottagare i ett annat EG-land. Upplags-
havaren skall behålla ett exemplar av dokumentet. De övriga tre exempla-
ren av dokumentet skall följa bränslet under transporten.

1061

SFS 1995:611

background image

SFS 1995:611

Ledsagardokument enligt första stycket skall även upprättas når en

upplagshavare transporterar bränsle för vilket skattskyldighet inte har
inträtt till en mottagare i ett annat EG-land enligt 2 kap. 11 § första
stycket 5. I detta fall skall bränslet under transporten även åtföljas av ett
intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EG-landet.

Om en upplagshavare inte inom två månader efter utgången av den

kalendermånad under vilken bränsle förts ut ur landet fått ett underteck-

nat returexemplar av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål under-
rätta beskattningsmyndigheten om detta.

Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet vid ändring och

tillägg av uppgifter i ledsagardokumentet.

4 § Upplagshavare eller varumottagare som tar emot bränsle från ett
annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad
under vilken bränslet tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardo-
kumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det

andra EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret attestera andra för-

luster än sådana som avses i 2 kap. 11 § första stycket 4 och 7 kap. 6 §,
under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG
och konstaterats i Sverige.

Om obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § transporteras från ett

skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana
som avses i 2 kap. 11 § första stycket 4 och 7 kap. 6 § under transporten
uppkommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid bräns-
lets ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av
de förlorade bränslemängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskatt-
ningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig
myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats.

5 § Vid förtullning enligt tullagen (1994:1550) av bränsle som avses i

1 kap. 3a § skall, om beskattning inte skett enligt 5kap. 5 §, vid transport

av bränslet upprättas ett ledsagardokument i fyra exemplar. Ett exemplar
skall förvaras hos den tullmyndighet där bränslet frigjorts enligt tullbe-
stämmelserna. Dokumenten skall i övrigt hanteras som anges i 3 och 4 §§.
Returexemplaret skall skickas till tullmyndigheten.

Har tullmyndigheten inte inom två månader efter utgången av den

kalendermånad under vilken bränsle avsänts från tullmyndigheten fått ett
undertecknat returexemplar av ledsagardokumentet skall myndigheten
utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om detta.

6 § Vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i 1 kap.

3 a §, skall avsändaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Tre

exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Utfarts-
tullkontoret skall attestera att bränslet lämnat gemenskapen och till avsän-
daren skicka tillbaka det attesterade exemplaret av ledsagardokumentet
inom 15 dagar.

Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalender-

månad under vilken bränslet avsänts för export fått ett undertecknat
returexemplar av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta

beskattningsmyndigheten om detta.

1062

background image

8 § Den som ansvarar för transporten av beskattat bränsle enligt 1 kap.
3 a § till en mottagare i ett annat EG-land skall upprätta ett förenklat
ledsagardokument i tre exemplar. Två exemplar av dokumentet skall följa
bränslet under transporten. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid
distansförsäljning enligt 9 §.

8 a § Bestämmelserna i 8 § om förenklat ledsagardokument tillämpas
även vid transport av beskattat bränsle enligt 1 kap. 3 a § mellan två

svenska orter, om transporten sker via ett annat EG- land.

Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan trans-

porten påbörjas, lämna en redovisning över bränslet till beskattningsmyn-
digheten.

Den som tar emot bränsle som transporterats enligt första stycket skall

senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken han
tagit emot bränslet till beskattningsmyndigheten lämna en bekräftelse på
detta.

7 kap.

6 § I en deklaration som avser energiskatt, koldioxidskatt och svavel-

skatt på bränslen som avses i 1 kap. 3 a § och som lämnas av upplagshava-
re, varumottagare eller skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § får avdrag
även göras för skatt på bränsle som förstörts till följd av tillfälliga omstän-
digheter eller force majeure. Varumottagare och skatterepresentant får
dock göra sådant avdrag endast på bränsle som förstörts under transport
till varumottagaren.

9 kap.

10 § Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3a §

och bränslet därefter har levererats till ett annat EG-land under sådana
förhållanden att skatt skall betalas där, medger beskattningsmyndigheten
efter ansökan återbetalning av skatten.

Rätt till återbetalning vid distansförsäljning till ett annat EG-land före-

ligger endast om den sökande visar att den skatt som ansökan avser är
betalad samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet.

Ansökan om återbetalning enligt andra stycket skall omfatta en period

om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten

inom ett år efter kvartalets utgång.

Ansökan om återbetalning i andra fall än som avses i andra stycket skall

lämnas till beskattningsmyndigheten innan leveransen av bränslet på-
börjas. Sökanden skall då visa att den skatt som ansökan avser är betalad.
Beskattningsmyndigheten återbetalar skattebeloppet sedan godkänt re-
turexemplar av ledsagardokumentet lämnats in till beskattningsmyndighe-
ten och den sökande visat att skatten betalats i mottagarlandet eller att
säkerhet ställts för skattens betalning där.

SFS 1995:611

1063

background image

1064

SFS 1995:611

12 kap.

1 § Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol, nämligen

1. beslut om medgivande enligt 2 kap. 9 §,

2. beslut om godkännande enligt 4 kap. 3 och 6 samt 8 och 10 §§,
3. beslut om återkallelse enligt 4 kap. 5 och 6 samt 8 och 10 §§,
4. beslut om registrering enligt 6 kap. 10 § andra stycket,

5. beslut om ställande av säkerhet enligt denna lag,
6. beslut om återbetalning av eller kompensation för skatt enligt 9 kap.

1 — 12 §§, och

7. beslut om särskild avgift och nedsättning av eller befrielse från sådan

avgift enligt 10 kap. 8 §.

Beskattningsmyndighetens beslut enligt första stycket får även överkla-

gas av Riksskatteverket. Om en skattskyldig eller en sökande överklagar ett
beslut enligt första stycket förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

10. Bestämmelserna i 2 kap. 9 § tillämpas dock i fråga om båtar först för

tid från och med den 1 september 1995.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya punkten 10 i över-

gångsbestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari

1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga förhållanden

som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.