SFS 1995:614 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

SFS 1995_614 Lag om ändring i lagen (1994_1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:614
Utkom från trycket

den 9 juni 1995

1071

1

Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95: SkU29, rskr. 1994/95:321.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya bestämmelsen tilläm-

pas dock för tid från och med den 1 januari 1995. Har skatt i dessa fall
betalats före den 1 juli 1995 skall återbetalning av skatten ske på sätt som
anges i 31 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt och 31 a § lagen
(1994:1564) om alkoholskatt.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av

privatinförsel av alkoholdrycker och

tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska
unionen;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1565) om be-

skattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land
som är medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

3 § Vad som sägs i 1 och 2 §§ gäller inte sådan införsel som avses i 9 §
tullagen (1994:1550) eller sådan införsel som sker under sådana omstän-
digheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatt
enligt 31 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 31 a § lagen
(1994:1564) om alkoholskatt.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.