SFS 1996:704 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

SFS 1996_704 Lag om ändring i lagen (1994_1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:704
Utkom från trycket
den 25 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från
land som är medlem i Europeiska unionen;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1565) om be-

skattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som
är medlem i Europeiska unionen

dels att 4-6 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 7-13 §§, av följande

lydelse.

4 § Den som för in en vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag
skall vid införseln anmäla detta till Skattemyndigheten i Kopparbergs län
(beskattningsmyndigheten). Beskattningsmyndigheten beslutar om den
skatt som skall betalas för varje skattepliktig införsel. Skatten skall betalas
senast två veckor efter dagen för detta beslut. Skatten betalas genom
insättning på ett särskilt konto. Betalningen anses ha skett den dag då den
har bokförts på det särskilda kontot.

Tullverket skall för beskattningsmyndighetens räkning ta emot anmälan

som avses i första stycket när införseln sker där bemannad tullplats finns.

På annan plats skall Tullverket där det är möjligt se till att anmälan kan

lämnas på annat sätt. Tullverket skall i sådana fall vidarebefordra anmälan
till beskattningsmyndigheten.

Har anmälan skett enligt andra stycket skall Tullverket för be-

skattningsmyndighetens räkning besluta om skatten och får i samband
därmed uppbära skatten, samt vidta nödvändig skattekontroll.

5 § Den som för in en vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag
skall, när inresan sker där bemannad tullplats finns, anmäla detta till
Tullverket vid införseln. Sker införseln på annan plats skall anmälan ändå
lämnas till Tullverket om sådan möjlighet tillhandahålls av verket. I annat
fall skall anmälan om införseln lämnas till beskattningsmyndigheten senast
tre dagar efter införseln.

6 § Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som
anges i 4 §. Därvid tillämpas bestämmelserna om dröjsmålsavgift i lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

I fråga om indrivning av skatt och avgift enligt denna lag gäller bestäm-

1

Prop. 1995/96:166, bet. 1995/96: SkU23, rskr. 1995/96:288.

1045

background image

1046

SFS 1996:704

melserna i 5 kap. 16 och 18 §§ lagen om punktskatter och pris-
regleringsavgifter.

7 § Har resande vid fullgörande av anmälningsskyldighet enligt denna

lag lämnat uppgift som befinns oriktig, skall en särskild avgift påföras
honom. Avgiften är femtio procent av det skattebelopp som inte skulle ha
påförts honom om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

Har resande fört in vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag

utan att anmäla detta, skall en särskild avgift påföras honom. Avgiften är
femtio procent av den skatt som påförs honom.

8 § Beskattningsmyndigheten skall påföra särskild avgift enligt 7 §. I fall
där den oriktiga uppgiften lämnats i anmälan direkt till Tullverket eller det
vid kontroll som Tullverket företagit framkommit att anmälan inte lämnats
skall Tullverket påföra särskild avgift.

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar uppgift som befinns
oriktig eller underlåter att anmäla skattepliktig införsel enligt denna lag
döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Lagen (1960:418) om straff för varusmuggling utom såvitt avser 13 § och

24 § första stycket första meningen och skattebrottslagen (1971:69) skall
inte tillämpas på införsel som avses i denna lag.

10 § Beslut enligt denna lag av beskattningsmyndigheten eller tull-
myndighet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

11 § Ändras ett beskattningsbeslut i en fråga som föranlett särskild avgift
skall domstolen vidta den ändring av beslutet om särskild avgift som för-

anleds av beskattningsbeslutet.

12 § Särskild avgift tas inte ut vid rättelse av en uppenbar felräkning eller

misskrivning eller vid frivillig rättelse av en oriktig uppgift.

Särskild avgift får efterges, om den oriktiga uppgiften eller den under-

låtna anmälningsskyldigheten framstår som ursäktlig eller det med hänsyn
till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

13 § Bestämmelserna om eftergift av särskild avgift skall beaktas även

om yrkande om detta inte framställts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Föreskriften i 10 § om krav på

prövningstillstånd tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet om
skatt fattas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.