SFS 1996:836 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

SFS 1996_836 Lag om ändring i lagen (1994_1563) om tobaksskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:836

Utkom från trycket
den 25 juli 1996

1319

1

Prop. 1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15 , rskr. 1995/96:307.

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 18 juli 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 8, 37 och 42 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

2 § Skatt på cigaretter tas ut med 61 öre per styck och 16 procent av de-

taljhandelspriset.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en ciga-
rett.

background image

1320

SFS 1996:836

8 § Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 41 öre per styck. Skatt på
röktobak tas ut med 453 kronor per kilogram.

37 § Skatt på snus tas ut med 89 kronor per kilogram och på tuggtobak
med 145 kronor per kilogram.

42 §2 För skattepliktiga tobaksvaror tas skatten för år 1997 ut med i 2, 8
och 37 §§ angivna belopp. För tiden efter utgången av år 1997 skall skatten
tas ut med belopp som omräknats enligt andra stycket.

För kalenderåret 1998 och efterföljande kalenderår skall skatten tas ut

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2, 8 och 37 §§
angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i
procent, som anger förhållandet mellan prisläget i september månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september 1996. När

det gäller 2 § skall omräkning endast avse styckeskatten.

Regeringen fastställer före oktober månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1995:916.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.