SFS 1996:966 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

SFS 1996_966 Lag om ändring i lagen (1994_1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1514

SFS 1996:966
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från
land som är medlem i Europeiska unionen;

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 4 § lagen (1994:1565) om be-

skattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som
är medlem i Europeiska unionen2 orden ”Kopparbergs län” skall bytas ut
mot ”Dalarnas län”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4,rskr. 1996/97:2.

2

Senaste lydelse av 4 § 1996:704.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.