SFS 1996:1339 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1996:1339 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
SFS 1996_1339 Lag om ändring i lagen (1984_668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:381px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1984:668) om uppb�rd av <br/>socialavgifter fr�n arbetsgivare; </b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 1996:1339 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 18 december 1996 </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 december 1996. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:668) om upp-</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">b�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare2 </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att 31-35 och 37 �� samt rubriken n�rmast f�re 31 � skall upph�ra </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 2,44, 68, 73 och 76 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 20 �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �3</b> I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>l�n:</i> s�dan l�n eller annan ers�ttning enligt 2 kap. 3-5 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11">(1981:691) om socialavgifter p� vilken arbetsgivaravgifter skall ber�knas; </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>uppb�rdsdeklaration:</i>s�dan uppb�rdsdeklaration som anges i 54 � 1 </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">mom. uppb�rdslagen (1953:272); </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>m�nadsavgift:</i> de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 �; <br/><i>utgifts�r:</i> det kalender�r f�r vilket arbetsgivaravgifter skall betalas; <br/><i>�rsavgift:</i> summan av de arbetsgivaravgifter som bel�per p� utgifts�ret; <br/><i>restitutionsr�nta:</i> r�nta enligt 24 �; <br/><i>anst�nds r�nta:</i> r�nta enligt 13 �; <br/><i>respitr�nta:</i> r�nta enligt 14 �. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft17"> Lagen omtryckt 1991:98. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse av 32 � 1992:642. <br/>Senaste lydelse av 34 � 1992:642. <br/>3</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 1992:642. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">2468 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:508px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. �ldre f�reskrifter g�ller </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft27">dock fortfarande f�r avgifter som avser tid f�re utg�ngen av �r 1997 om <br/>inte annat f�ljer av punkterna<i> 2-4. </i></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Beslut som har fattats av skattemyndigheten med st�d av lagen </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft27">(1991:1870) om �verflyttande av arbetsuppgifter fr�n Riksskatteverkets <br/>Sj�mansskattekontor till Skattemyndigheten i G�teborgs och Bohus l�n </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklagas till L�nsr�tten i G�teborgs och Bohus l�n. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �renden som f�re ikrafttr�dandet �verklagats hos Sj�mansskatte-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft27">n�mnden men inte avgjorts av n�mnden f�re den 1 januari 1998 skall <br/>handl�ggas av L�nsr�tten i G�teborgs och Bohus l�n. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">4. Riksskatteverket skall fr�n och med den 1 januari 1998 f�ra det all-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft27">m�nnas talan i allm�n f�rvaltningsdomstol i m�l som avser �verklagande <br/>av skattemyndighetens eller Sj�mansskatten�mndens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">THOMAS �STROS </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft28">Karin Almgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft23"> F�rutvarande 20 � upph�vd genom 1990:1318. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft23"> Senaste lydelse 1994:475. �ndringen inneb�r att tredje och fj�rde styckena upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>20 �4</b> Har annan arbetsgivare f�r sj�man �n redare fast driftst�lle i riket <br/>bara p� fartyg, svarar redaren f�r att arbetsgivaren fullg�r sina f�rpliktelser </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft27">enligt donna lag som om f�rpliktelsern �legat redaren sj�lv. Har redare till <br/>f�ljd h�rav betalat avgifter, f�r redaren kr�va tillbaka beloppet av sj�-<br/>mannens arbetsgivare. D�rvid till�mpas best�mmelserna i 76 � uppb�rds-<br/>lagen (1953:272). </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 4 � preskriptionslagen (1981:130) g�ller i fr�ga om re-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">gressfordran enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>44 �</b> Fr�gor om avgiftstill�gg som avser m�nadsavgift eller �rsavgift som <br/>har fastst�llts av skattemyndigheten pr�vas av myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksskatteverket f�r i den ordning som g�ller f�r �verklagande enligt </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">denna lag hos l�nsr�tten yrka att avgiftstill�gg p�f�rs. </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>68 �</b> Skattemyndighetens beslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>73 �</b> �verklagande av Riksskatteverket skall ha kommit in inom tidsfrist <br/>som enligt 57, 58 och 63-66 �� g�ller f�r beslut om ompr�vning p� initiativ <br/>av skattemyndighet eller efter s�dan tid men inom tv� m�nader fr�n den <br/>dag d� det �verklagade beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklagas ett ompr�vningsbeslut som avser efterpr�vning och yrkas </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft27">�ndring till arbetsgivarens nackdel, skall �verklagandet ha kommit in inom <br/>tv� m�nader fr�n den dag d� beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>76 �5</b> L�nsr�ttens beslut i fr�ga som avses i 6 � tredje stycket, 7 � eller <br/>22 a � andra stycket f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklagande av l�nsr�ttens beslut i fr�ga som avses i 13 � f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r pr�vas av kammarr�tten endast om den har meddelat pr�vningstillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>SFS 1996:1339 </b></p> <p style="position:absolute;top:843px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft20">2469 </p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i lagen (1984:668) om uppb�rd av
socialavgifter fr�n arbetsgivare;

SFS 1996:1339
Utkom fr�n trycket
den 18 december 1996

utf�rdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:668) om upp-

b�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare2

dels att 31-35 och 37 �� samt rubriken n�rmast f�re 31 � skall upph�ra

att g�lla,

dels att 2,44, 68, 73 och 76 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 20 �, av f�ljande lydelse.

2 �3 I denna lag f�rst�s med

l�n: s�dan l�n eller annan ers�ttning enligt 2 kap. 3-5 �� lagen

(1981:691) om socialavgifter p� vilken arbetsgivaravgifter skall ber�knas;

uppb�rdsdeklaration:s�dan uppb�rdsdeklaration som anges i 54 � 1

mom. uppb�rdslagen (1953:272);

m�nadsavgift: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 �;
utgifts�r: det kalender�r f�r vilket arbetsgivaravgifter skall betalas;
�rsavgift: summan av de arbetsgivaravgifter som bel�per p� utgifts�ret;
restitutionsr�nta: r�nta enligt 24 �;
anst�nds r�nta: r�nta enligt 13 �;
respitr�nta: r�nta enligt 14 �.

1

Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66.

2

Lagen omtryckt 1991:98.

Senaste lydelse av 32 � 1992:642.
Senaste lydelse av 34 � 1992:642.
3

Senaste lydelse 1992:642.

2468

background image

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. �ldre f�reskrifter g�ller

dock fortfarande f�r avgifter som avser tid f�re utg�ngen av �r 1997 om
inte annat f�ljer av punkterna 2-4.

2. Beslut som har fattats av skattemyndigheten med st�d av lagen

(1991:1870) om �verflyttande av arbetsuppgifter fr�n Riksskatteverkets
Sj�mansskattekontor till Skattemyndigheten i G�teborgs och Bohus l�n

�verklagas till L�nsr�tten i G�teborgs och Bohus l�n.

3. �renden som f�re ikrafttr�dandet �verklagats hos Sj�mansskatte-

n�mnden men inte avgjorts av n�mnden f�re den 1 januari 1998 skall
handl�ggas av L�nsr�tten i G�teborgs och Bohus l�n.

4. Riksskatteverket skall fr�n och med den 1 januari 1998 f�ra det all-

m�nnas talan i allm�n f�rvaltningsdomstol i m�l som avser �verklagande
av skattemyndighetens eller Sj�mansskatten�mndens beslut.

P� regeringens v�gnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

4

F�rutvarande 20 � upph�vd genom 1990:1318.

5

Senaste lydelse 1994:475. �ndringen inneb�r att tredje och fj�rde styckena upph�vs.

20 �4 Har annan arbetsgivare f�r sj�man �n redare fast driftst�lle i riket
bara p� fartyg, svarar redaren f�r att arbetsgivaren fullg�r sina f�rpliktelser

enligt donna lag som om f�rpliktelsern �legat redaren sj�lv. Har redare till
f�ljd h�rav betalat avgifter, f�r redaren kr�va tillbaka beloppet av sj�-
mannens arbetsgivare. D�rvid till�mpas best�mmelserna i 76 � uppb�rds-
lagen (1953:272).

Best�mmelserna i 4 � preskriptionslagen (1981:130) g�ller i fr�ga om re-

gressfordran enligt f�rsta stycket.

44 � Fr�gor om avgiftstill�gg som avser m�nadsavgift eller �rsavgift som
har fastst�llts av skattemyndigheten pr�vas av myndigheten.

Riksskatteverket f�r i den ordning som g�ller f�r �verklagande enligt

denna lag hos l�nsr�tten yrka att avgiftstill�gg p�f�rs.

68 � Skattemyndighetens beslut f�r �verklagas hos l�nsr�tten.

73 � �verklagande av Riksskatteverket skall ha kommit in inom tidsfrist
som enligt 57, 58 och 63-66 �� g�ller f�r beslut om ompr�vning p� initiativ
av skattemyndighet eller efter s�dan tid men inom tv� m�nader fr�n den
dag d� det �verklagade beslutet meddelades.

�verklagas ett ompr�vningsbeslut som avser efterpr�vning och yrkas

�ndring till arbetsgivarens nackdel, skall �verklagandet ha kommit in inom
tv� m�nader fr�n den dag d� beslutet meddelades.

76 �5 L�nsr�ttens beslut i fr�ga som avses i 6 � tredje stycket, 7 � eller
22 a � andra stycket f�r inte �verklagas.

�verklagande av l�nsr�ttens beslut i fr�ga som avses i 13 � f�rsta stycket

f�r pr�vas av kammarr�tten endast om den har meddelat pr�vningstillst�nd.

SFS 1996:1339

2469

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.