SFS 1996:1339 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1996:1339 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
SFS 1996_1339 Lag om ändring i lagen (1984_668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare;

SFS 1996:1339
Utkom från trycket
den 18 december 1996

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om upp-

börd av socialavgifter från arbetsgivare2

dels att 31-35 och 37 §§ samt rubriken närmast före 31 § skall upphöra

att gälla,

dels att 2,44, 68, 73 och 76 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 20 §, av följande lydelse.

2 §3 I denna lag förstås med

lön: sådan lön eller annan ersättning enligt 2 kap. 3-5 §§ lagen

(1981:691) om socialavgifter på vilken arbetsgivaravgifter skall beräknas;

uppbördsdeklaration:sådan uppbördsdeklaration som anges i 54 § 1

mom. uppbördslagen (1953:272);

månadsavgift: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 §;
utgiftsår: det kalenderår för vilket arbetsgivaravgifter skall betalas;
årsavgift: summan av de arbetsgivaravgifter som belöper på utgiftsåret;
restitutionsränta: ränta enligt 24 §;
anstånds ränta: ränta enligt 13 §;
respitränta: ränta enligt 14 §.

1

Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66.

2

Lagen omtryckt 1991:98.

Senaste lydelse av 32 § 1992:642.
Senaste lydelse av 34 § 1992:642.
3

Senaste lydelse 1992:642.

2468

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande för avgifter som avser tid före utgången av år 1997 om
inte annat följer av punkterna 2-4.

2. Beslut som har fattats av skattemyndigheten med stöd av lagen

(1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets
Sjömansskattekontor till Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län

överklagas till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län.

3. �renden som före ikraftträdandet överklagats hos Sjömansskatte-

nämnden men inte avgjorts av nämnden före den 1 januari 1998 skall
handläggas av Länsrätten i Göteborgs och Bohus län.

4. Riksskatteverket skall från och med den 1 januari 1998 föra det all-

männas talan i allmän förvaltningsdomstol i mål som avser överklagande
av skattemyndighetens eller Sjömansskattenämndens beslut.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

4

Förutvarande 20 § upphävd genom 1990:1318.

5

Senaste lydelse 1994:475. �ndringen innebär att tredje och fjärde styckena upphävs.

20 §4 Har annan arbetsgivare för sjöman än redare fast driftställe i riket
bara på fartyg, svarar redaren för att arbetsgivaren fullgör sina förpliktelser

enligt donna lag som om förpliktelsern ålegat redaren själv. Har redare till
följd härav betalat avgifter, får redaren kräva tillbaka beloppet av sjö-
mannens arbetsgivare. Därvid tillämpas bestämmelserna i 76 § uppbörds-
lagen (1953:272).

Bestämmelserna i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om re-

gressfordran enligt första stycket.

44 § Frågor om avgiftstillägg som avser månadsavgift eller årsavgift som
har fastställts av skattemyndigheten prövas av myndigheten.

Riksskatteverket får i den ordning som gäller för överklagande enligt

denna lag hos länsrätten yrka att avgiftstillägg påförs.

68 § Skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten.

73 § �verklagande av Riksskatteverket skall ha kommit in inom tidsfrist
som enligt 57, 58 och 63-66 §§ gäller för beslut om omprövning på initiativ
av skattemyndighet eller efter sådan tid men inom två månader från den
dag då det överklagade beslutet meddelades.

�verklagas ett omprövningsbeslut som avser efterprövning och yrkas

ändring till arbetsgivarens nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom
två månader från den dag då beslutet meddelades.

76 §5 Länsrättens beslut i fråga som avses i 6 § tredje stycket, 7 § eller
22 a § andra stycket får inte överklagas.

�verklagande av länsrättens beslut i fråga som avses i 13 § första stycket

får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat prövningstillstånd.

SFS 1996:1339

2469

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.