SFS 1997:360 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

SFS 1997_360 Lag om ändring i lagen (1994_1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

622

SFS 1997:360
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning
av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 10 §§ lagen (1995:1565) om

beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land

som är medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

8 §2 Beskattningsmyndigheten skall påföra särskild avgift enligt 7 §. I fall
där den oriktiga uppgiften lämnats i anmälan direkt till Tullverket eller det
vid kontroll som Tullverket företagit framkommit att anmälan inte lämnats
skall Tullverket för beskattningsmyndighetens räkning påföra särskild av-
gift.

10 §3 Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdom-
stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överklagas beslut enligt denna lag förs det allmännas talan av beskatt-

ningsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251.

2

Senaste lydelse 1996:704.

3

Senaste lydelse 1996:704.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.