SFS 1997:443 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1997:443 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1997_443 Lag om ändring i lagen (1994_1563) om tobaksskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

733

SFS 1997:443
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 8, 37 och 42 §§ lagen

(1994:1563) om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

2 §2 Skatt på cigaretter tas ut med 85 öre per styck och 17,8 procent av de-
taljhandelspriset.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 9

centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. �r cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en cigarett.

8 §3 Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 56 öre per styck. Skatt på
röktobak tas ut med 630 kronor per kilogram.

37 §4 Skatt på snus tas ut med 123 kronor per kilogram och på tuggtobak
med 201 kronor per kilogram.

42 §5 För skattepliktiga tobaks varor tas skatten för år 1997 och 1998 ut
med i 2, 8 och 37 §§ angivna belopp. För tiden efter utgången av år 1998
skall skatten tas ut med belopp som omräknats enligt andra stycket.

För kalenderåret 1999 och efterföljande kalenderår skall skatten tas ut

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2, 8 och 37 §§ an-
givna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i pro-
cent, som anger förhållandet mellan prisläget i september månad året när-
mast före det år beräkningen avser och prisläget i september 1997. När det
gäller 2 § skall omräkning endast avse styckeskatten.

Regeringen fastställer före oktober månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen

avrundas till hela kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Senaste lydelse 1996:1225.

3

Senaste lydelse 1996:1225.

4

Senaste lydelse 1996:1225.

5

Senaste lydelse 1996:836.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.