SFS 1997:444 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

SFS 1997_444 Lag om ändring i lagen (1994_1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

734

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Senaste lydelse 1996:1224.

SFS 1997:444

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som
är medlem i Europeiska unionen;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1565) om beskatt-

ning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

1 §2 Den som till Sverige för privatbruk för in nedan angivna alkohol-

drycker och tobaksvaror från ett annat land som är medlem i Europeiska
unionen skall, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

196 kronor/liter för spritdryck,

45 kronor/liter för starkvin,
27 kronor/liter för vin,

8 kronor/liter för starköl,

123 öre/styck för cigaretter,

56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22

volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.