SFS 1997:444 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1997:444 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
SFS 1997_444 Lag om ändring i lagen (1994_1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

734

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Senaste lydelse 1996:1224.

SFS 1997:444

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som
är medlem i Europeiska unionen;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1565) om beskatt-

ning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

1 §2 Den som till Sverige för privatbruk för in nedan angivna alkohol-

drycker och tobaksvaror från ett annat land som är medlem i Europeiska
unionen skall, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

196 kronor/liter för spritdryck,

45 kronor/liter för starkvin,
27 kronor/liter för vin,

8 kronor/liter för starköl,

123 öre/styck för cigaretter,

56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22

volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.