SFS 1997:503 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

SFS 1997_503 Lag om ändring i lagen (1994_466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

908

SFS 1997:503
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:466) om sär-

skilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

dels att 5-7, 10, 15, 21 och 28-30 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 32 §, av följande lydelse.

5 § Revision får, i de delar den inte utan svårighet kan genomföras på nå-
gon annan plats, genomföras i den reviderades verksamhetslokaler även om
den reviderade inte lämnat sitt medgivande till det. Detsamma gäller om den
reviderade inte medverkar på föreskrivet sätt, eller om det finns en påtaglig

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23 , rskr. 1996/97:276.

background image

SFS 1997:503

risk att han kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra det som får gran-
skas, inventeras, besiktigas eller provas.

Om det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer att undanhålla,

förvanska eller förstöra det som får granskas, inventeras, besiktigas eller pro-
vas, får åtgärden genomföras utan att den reviderade underrättas om att revi-
sion skall ske.

6 § När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler med stöd
av 5 §, får handling som omfattas av revisionen eftersökas där och omhän-
dertas, om den inte tillhandahålls utan oskäligt dröjsmål eller om det finns en
påtaglig risk att handlingen undanhålls, förvanskas eller förstörs.

När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler i annat fall

får handling som påträffas eller granskas omhändertas om den behövs för re-
visionen.

7 § När revision inte genomförs i den reviderades verksamhetslokaler, får
handling som omfattas av revisionen eftersökas i verksamhetslokalerna och
omhändertas för granskning om

1. föreläggande att lämna ut handlingen inte följts eller

2. det finns en påtaglig risk för att handlingen undanhålls, förvanskas eller

förstörs.

Om förutsättningarna i första stycket 2 är uppfyllda, får åtgärden genom-

föras utan att den reviderade underrättats om att revision skall ske.

10 §2 Hos den som inte kan bli föremål för revision enligt de i 1 § angivna
lagarna, men som kan föreläggas att lämna kontrolluppgift om rättshandling

enligt 3 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgif-
ter, 69 § tullagen (1994:1550), 3 kap. 50 a § lagen (1990:325) om självde-

klaration och kontrolluppgifter eller 14 kap. 4 § skattebetalningslagen
(1997:483), får handlingar som kan ha betydelse för kontrolluppgiftsskyldig-
heten granskas utan föregående föreläggande. Granskningen får göras endast
om det finns särskild anledning att anta att handlingar av betydelse för kon-
trolluppgiftsskyldigheten kommer att påträffas och det finns en påtaglig risk
att utredningen skulle försvåras av ett föreläggande samt det finns ett bety-
dande utredningsintresse för kontrollen.

Åtgärd enligt första stycket omfattar även befogenhet att eftersöka och

omhänderta handling som får granskas.

15 § Om det finns en påtaglig risk att handlingar som har betydelse för

kontrollen eller det som får inventeras, besiktigas eller provas undanhålls,
förvanskas eller förstörs innan länsrätten kan fatta beslut, får gransk-
ningsledaren besluta om åtgärder enligt 5 och 7- 9 §§. Beslutet får avse en-
dast åtgärd i verksamhetslokaler och skall omedelbart underställas länsrät-
ten. Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om beslutet skall bestå.

Om länsrätten finner att beslutet inte skall bestå skall rätten besluta att

omhändertagna handlingar skall återlämnas och övriga insamlade uppgifter
skall förstöras.

2

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

909

background image

910

SFS 1997:503

21 § Kronofogdemyndigheten får på begäran av granskningsledaren verk-
ställa beslut om åtgärd enligt denna lag. Granskningsledaren får dock verk-
ställa beslut om åtgärder i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.

Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på kontroll enligt

tullagen (1994:1550) har tullmyndighet samma befogenheter som kronofog-
demyndigheten.

Ett beslut i fråga om åtgärd enligt denna lag får, om inte något annat anges

i beslutet, verkställas omedelbart. Ett sådant beslut får inte utan särskilda
skäl verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet förfaller om verk-
ställigheten inte påbörjats inom en månad.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller ome-

delbart om inte annat anges i beslutet.

28 § Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och begä-
ran om undantagande enligt denna lag prövas av länsrätten i det län där den
som åtgärden avser hade sin hemortskommun den 1 november året före det
kalenderår då framställningen görs. Vid bestämmande av hemortskommun
gäller bestämmelserna i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i tillämp-
liga delar. Om det inte finns någon sådan länsrätt är länsrätten i det län behö-
rig där beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts.

29 § Granskningsledares beslut enligt 6, 13 och 26 §§ får överklagas hos
länsrätten.

Om länsrätten ändrar ett beslut om åtgärd enligt denna lag helt eller del-

vis, skall rätten besluta att omhändertagna handlingar skall återlämnas och
övriga insamlade uppgifter skall förstöras.

30 § Det allmänna får överklaga länsrättens beslut enligt denna lag.

I fråga om företrädare för det allmänna gäller 6 kap. 15-17 §§ taxerings-

lagen (1990:324) beträffande skatt eller avgift som tas ut enligt 1 § första
stycket denna lag.

32 § Om den reviderade försatts i konkurs när omhändertagna handlingar
skall återlämnas enligt 15 § andra stycket, 26 eller 29 §, skall handlingarna i
stället överlämnas till konkursförvaltaren. Skattemyndigheten skall under-
rätta den som handlingarna omhändertagits hos om att handlingarna över-
lämnats till konkursförvaltaren.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. De nya föreskrifterna skall

tillämpas också i fråga om skatt eller avgift som tas ut enligt

1. uppbördslagen (1953:272),

2. sjömansskattelagen (1958:295),
3. lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

4. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
5. tullagen (1987:1065),
6. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
7. mervärdesskattelagen (1994:200).

background image

SFS 1997:503

Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga om beslut om tvångsåtgärd som

meddelats före ikraftträdandet av denna lag. Den nya 32 § tillämpas dock
från ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

911

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.