SFS 1997:1032 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1997:1032 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
SFS 1997_1032 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997_483)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:241px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1997:1032 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 15 december 1997 </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483); </b></p> <p style="position:absolute;top:293px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 december 1997. </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">(1997:483) </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 15 kap. 12 � skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 1 och 4 ��, 4 kap. 5 och 7 ��, 5 kap. 2, 7, 9 och 14 ��, </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">10 kap. 30 �, 11 kap. 13 �, 16 kap. 4 och 6 �� och 19 kap. 8 och 10 �� samt </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft110">rubriken n�rmast f�re 11 kap. 13 � och punkterna 1, 4, 5, 8 och 9 av �ver-<br/>g�ngsbest�mmelserna till n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 12 kap. 8 a �, samt n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">f�re den nya paragrafen en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Denna lag g�ller vid best�mmande, debitering, redovisning och betal-</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">ning av </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">1. s�dan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket taxerings-</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen (1990:324), </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110">2. avgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, <br/>3. skatt enligt lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� vissa f�rv�rvsin-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">komster, </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110">4. skatt enligt merv�rdesskattelagen (1994:200), <br/>5. avgift enligt lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift, <br/>6. skattetill�gg och f�rseningsavgift i fr�ga om s�dan skatt eller avgift </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft110">som avses i 1-5 samt f�rseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen <br/>(1979:1152), och </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110">7. r�nta p� skatt, skattetill�gg eller avgift som avses i 1-6. <br/>Lagen g�ller inte n�r skatt enligt merv�rdesskattelagen skall tas ut f�r va-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">ror vid import. I s�dant fall g�ller tullagen (1994:1550). </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b> Vad som s�gs i denna lag om skatt och skattskyldig g�ller �ven </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">1. avgift och avgiftsskyldig, </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">2. belopp som skall dras fr�n ers�ttning f�r arbete, r�nta eller utdelning f�r </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft11">1911 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1997:1032 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft21">betalning av prelimin�r skatt (avdragen skatt) och den som �r skyldig att </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft21">g�ra s�dant avdrag, samt </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">3. skattetill�gg, f�rseningsavgift och r�nta och den som �r skyldig att be-</p> <p style="position:absolute;top:90px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft21">tala skattetill�gg, avgift eller r�nta. </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">Med skatt likst�lls </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft21">1. belopp som n�gon annan �n den skattskyldige �r betalningsskyldig f�r </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft23">enligt denna lag eller, s�vitt g�ller belopp som har debiterats enligt denna <br/>lag, 2 kap. 20 � lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft21">ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till skattemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">Med skattskyldig likst�lls </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft21">1. handelsbolag �ven om det inte �r skyldigt att betala n�gon av de skatter </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft21">som anges i 1 �, </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">2. den som har r�tt till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft21">10 kap. 9-13 �� merv�rdesskattelagen (1994:200), </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">3. den som utan att vara skattskyldig h�r i landet har f�tt en F-skattsedel </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt 4 kap. 7 eller 8 �, </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">4. den som skattemyndigheten enligt 23 kap. 3 � har beslutat skall svara </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r redovisning och betalning av skatt som h�nf�r sig till verksamhet som <br/>bedrivs genom enkelt bolag eller partrederi, och </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">5. del�gare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 � lagen om handelsbolag </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft21">och enkla bolag har �lagts betalningsskyldighet f�r skatt. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b> S�rskild A-skatt betalas av den skattskyldige efter beslut av skattemyn-<br/>digheten. S�dant beslut f�r meddelas endast betr�ffande den som inte har f�tt <br/>en F-skattsedel. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut om s�rskild A-skatt f�r meddelas under f�ruts�ttning att �verens-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft23">st�mmelsen mellan den prelimin�ra skatten och den ber�knade slutliga skat-<br/>ten d�rigenom kan antas bli b�ttre �n om endast skatteavdrag g�rs. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> En F-skattsedel skall, om inte annat f�ljer av 8, 10 eller 11 �, efter an-<br/>s�kan utf�rdas f�r den som uppger sig bedriva eller ha f�r avsikt att bedriva <br/>n�ringsverksamhet h�r i landet, s�vida det inte finns sk�lig anledning att anta <br/>att n�ringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b> Skatteavdrag skall, om inte annat f�ljer av 3-5 ��, g�ras fr�n kontant <br/>ers�ttning f�r arbete. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">Med ers�ttning f�r arbete likst�lls i denna lag </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft21">1. pension, </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft23">2. livr�nta som inte �r ers�ttning f�r avyttrade tillg�ngar, <br/>3. s�dan ers�ttning vid sjukdom eller olycksfall som avses i 32 � 1 mom. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rsta stycket e och g kommunalskattelagen (1928:370) samt ers�ttning som <br/>avses i tredje stycket samma moment, </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">4. sjukpenning och annan ers�ttning som avses i punkt 11 av anvisning-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft21">arna till 22 � och punkt 12 av anvisningarna till 32 � kommunalskattelagen, </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">1912 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1997:1032 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft31">5. ers�ttning f�r f�rlorad arbetsf�rtj�nst och f�r intr�ng i n�ringsverksam-</p> <p style="position:absolute;top:58px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31">het, </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft31">6. undantagsf�rm�ner och s�dant periodiskt underst�d eller s�dan lik-</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft36">nande periodisk utbetalning f�r vilken givaren enligt 23 � kommunalskatte-<br/>lagen �r ber�ttigad till avdrag, </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft31">7. beh�llning p� pensionssparkonto som skall avskattas enligt 32 � </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft31">1 mom. f�rsta stycket j kommunalskattelagen p� grund av att pensionsspar-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft36">avtalet har upph�rt att g�lla eller att beh�llningen tagits i anspr�k vid utm�t-<br/>ning, konkurs eller ackord, och </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft31">8. annan kontant ers�ttning som utg�r med anledning av tj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>7 �</b> Om den som tar emot ers�ttning f�r ett utf�rt arbete har eller �beropar <br/>en F-skattsedel utan villkor enligt 4 kap. 9 � eller �beropar en F-skattsedel <br/>med s�dant villkor, trots att det �r uppenbart att arbetet har utf�rts under s�-<br/>dana f�rh�llanden att den som utf�rt arbetet �r att anse som anst�lld hos den <br/>som betalar ut ers�ttningen f�r arbetet, skall utbetalaren skriftligen anm�la <br/>detta till skattemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b> Skatteavdrag skall inte g�ras fr�n </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft31">1. r�nta p� ett konto, om r�ntan �r mindre �n 100 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft31">2. r�nta eller utdelning till juridiska personer, med undantag f�r svenska </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31">d�dsbon, </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft36">3. r�nta eller utdelning till fysiska personer som inte �r bosatta i Sverige, <br/>4. r�nta eller utdelning som enligt dubbelbeskattningsavtal �r helt undan-</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31">tagen fr�n beskattning i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft31">5. r�nta p� ett f�rfogarkonto som avses i 3 kap. 57 � lagen (1990:325) om </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31">sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter, om r�ntan �r mindre �n 1 000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft36">6. r�nta p� ett konto f�r klientmedel, <br/>7. r�nta som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om det �r ok�nt </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft36">f�r utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utg�r r�nta och utbetalaren <br/>d�rf�r skall redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 3 kap. 22 � sj�tte </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31">stycket lagen om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter, eller </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft31">8. r�nta eller utdelning som ett utl�ndskt f�retag skall l�mna kontrollupp-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft31">gift f�r enligt 3 kap. 32 b � lagen om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b> Om den f�r vars r�kning skatteavdrag har gjorts kan visa att ett av-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft36">drag har gjorts med f�r h�gt belopp och beloppet �nnu inte har betalats in till <br/>skattemyndigheten, skall den som har gjort skatteavdraget skyndsamt betala <br/>tillbaka mellanskillnaden mot kvitto. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft31">�terbetalning som grundas p� ett beslut om �ndrad ber�kning av prelimi-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft36">n�r skatt i samband med konkurs eller utm�tning enligt 8 kap. 27 eller 28 � <br/>skall g�ras till konkursboet respektive kronofogdemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:779px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>30 �</b>2 Utg�ende skatt som avser s�dana gemenskapsinterna f�rv�rv som <br/>anges i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 2 merv�rdesskattelagen (1994:200) skall re-<br/>dovisas s�rskilt. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft34">2</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft35"> �ndringen inneb�r att f�rsta stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft31">1913 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1997:1032 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>F�r h�g prelimin�r skatt </i></p> <p style="position:absolute;top:89px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>13 �</b> Om debiterad prelimin�r skatt tillsammans med andra belopp som <br/>skall tillgodor�knas den skattskyldige enligt 14 � andra stycket 1 �verstiger </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft44">den slutliga skatten, med till�gg enligt 14 � andra stycket 2, skall den debite-<br/>rade prelimin�ra skatten s�ttas ned med mellanskillnaden. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>12 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:220px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Ansvar f�r del�gare i handelsbolag </b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>8 a �</b> Skattemyndigheten beslutar om ansvar f�r del�gare i handelsbolag <br/>enligt 2 kap. 20 � lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avse-<br/>ende skatt enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>16 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>4 �</b> Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och merv�rdesskatt som skall redo-<br/>visas i en skattedeklaration skall ha betalats senast samma dag som deklara-<br/>tionen skall ha kommit in till skattemyndigheten enligt 10 kap. 18, 19 eller <br/>22 �. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft43">Den som redovisar merv�rdesskatt p� beskattningsunderlag som exklusive </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft44">gemenskapsinterna f�rv�rv och import f�r beskattnings�ret ber�knas sam-<br/>manlagt �verstiga 40 miljoner kronor skall dock ha betalat avdragen skatt <br/>och arbetsgivaravgifter, som skall redovisas i en skattedeklaration, senast <br/>den 12, i januari senast den 17, i m�naden efter redovisningsperioden. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft43">Merv�rdesskatt som har redovisats i en s�rskild skattedeklaration enligt </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft43">10 kap. 32 � f�rsta stycket skall ha betalats samma dag som deklarationen </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft43">skall ha kommit in till skattemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>6 �</b> Skatt som skall betalas enligt ett grundl�ggande beslut om slutlig skatt <br/>skall ha betalats senast den f�rfallodag som infaller n�rmast efter det att 90 <br/>dagar har g�tt fr�n beslutsdagen. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft43">Skatt som har best�mts genom ompr�vningsbeslut eller beslut om debite-</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft44">rings�tg�rd enligt 11 kap. 20 � skall ha betalats senast den f�rfallodag som <br/>infaller n�rmast efter det att 30 dagar har g�tt fr�n beslutsdagen. Detsamma <br/>g�ller beslut om debitering av skattetill�gg och f�rseningsavgift samt skatte-<br/>myndighetens beslut om ansvar enligt 12 kap. Slutlig skatt beh�ver dock inte <br/>betalas f�re den tidpunkt som anges i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft43">Med f�rfallodag enligt f�rsta och andra styckena avses den 17 och 26 ja-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft44">nuari, den 12, 17 och 26 augusti, den 12 och 27 december samt den 12 och <br/>26 i �vriga m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft43">Skattemyndigheten f�r besluta att betalning skall ske en annan dag �n som </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft43">anges i f�rsta och andra styckena, om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">1914 </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1997:1032 </b></p> <p style="position:absolute;top:39px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>19 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>8 �</b>3 Om betalning inte sker i r�tt tid, skall r�nta, f�r tid efter den dag skat-<br/>ten senast skulle ha betalats till dess r�nta skall ber�knas enligt 9 �, ber�knas <br/>efter en r�ntesats som motsvarar basr�ntan plus 15 procentenheter. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>10 �</b> Kostnadsr�nta p�f�rs varje m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft53">Om best�mmelserna i 4, 5, 7 och 8 �� medf�r att r�nta skall ber�knas efter </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft56">en r�ntesats som �r h�gre �n basr�ntan, skall den h�gsta r�ntesatsen ers�ttas <br/>med en r�ntesats motsvarande basr�ntan p� ett belopp upp till och med sam-<br/>manlagt 10 000 kronor. Om den skattskyldige betalar en del av skatteskul-<br/>den, skall den delen anses vara den p� vilken den h�gsta kostnadsr�ntan <br/>skulle ha ber�knats. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft53">Kostnadsr�nta ber�knas inte efter den dag betalning har skett eller statens </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft53">fordran p� skatten har preskriberats. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft53">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 1997. Lagen till�mpas f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft53">g�ngen n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft53">a) F-skatt och s�rskild A-skatt: p� skatt som avser inkomst�ret 1998, </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft53">b) skatt som skall redovisas i en skattedeklaration: p� skatt som avser re-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft53">dovisningsperioden januari 1998, </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft53">c) annan skatt: p� skatt som avser det beskattnings�r som g�tt ut n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft53">f�re den 1 januari 1999, </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft53">d) uppgiftsskyldighet enligt 10 kap. 33 �: p� uppgifter som avser f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft53">kalenderkvartalet 1998. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft53">4. Vid till�mpningen av best�mmelserna om �terkallelse av en F-skattse-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft56">del i 4 kap. 13 � 5 skall h�nsyn tas ocks� till brister i redovisning eller betal-<br/>ning av skatt eller avgift som uppb�rs enligt uppb�rdslagen, lagen </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft56">(1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare eller enligt mer-<br/>v�rdesskattelagen (1994:200). </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft53">En skattskyldig som f�r tidigare �r eller redovisningsperioder st�r i skuld </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft56">f�r skatt eller avgift som uppb�rs enligt uppb�rdslagen, lagen om uppb�rd av <br/>socialavgifter fr�n arbetsgivare eller merv�rdesskattelagen har vid �terbetal-<br/>ning enligt 18 kap. 1-4 �� i den nya lagen r�tt att f� tillbaka bara vad som <br/>�verstiger skulden samt r�nta och avgift som �r h�nf�rlig till skulden. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft56">5. Vid utg�ngen av oktober 1997 upph�r f�ljande f�rfattningar att g�lla: <br/>a) uppb�rdslagen, som dock, om inte annat f�ljer av 7 eller 8, fortfarande </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft56">skall till�mpas i fr�ga om prelimin�r skatt f�r tid f�re den 1 januari 1998 <br/>samt slutlig, kvarst�ende och tillkommande skatt avseende 1998 eller tidi-<br/>gare �rs taxeringar samt avgift eller r�nta p� s�dan skatt, </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft53">b) lagen om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare, som dock, om </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft56">inte annat f�ljer av 8, fortfarande skall till�mpas i fr�ga om arbetsgivaravgif-<br/>ter f�r utgifts�ret 1997 och tidigare �r samt avgift eller r�nta p� dessa, och </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft53">c) Riksskatteverkets f�reskrifter m.m. (RSFS 1982:4) om l�nsstyrelses in-</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft53">ventering hos kronofogdemyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft53">8. Best�mmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 1-3 �� i den nya la-</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft56">gen till�mpas fr�n och med den 1 januari 1998 �ven i fr�ga om beslut avse-<br/>ende arbetsgivare enligt uppb�rdslagen och lagen om uppb�rd av socialav-<br/>gifter fr�n arbetsgivare. Vid till�mpningen av best�mmelserna om begr�ns-</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft54">3</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft55"> �ndringen inneb�r att andra meningen upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft53">1915 </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>SFS 1997:1032 </b></p> <p style="position:absolute;top:39px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft62">ning av r�tten till �terbetalning i 68 � 5 mom. uppb�rdslagen och 25 � lagen <br/>om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare skall h�nsyn tas ocks� till <br/>skyldighet att betala skatt enligt den nya lagen. </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft61">9. Best�mmelserna om betalningsskyldighet f�r f�retr�dare f�r juridisk </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft62">person och del�gare i handelsbolag i 12 kap. till�mpas fr�n ikrafttr�dandet <br/>�ven i fr�ga om inneh�llen skatt, arbetsgivaravgifter och merv�rdesskatt som <br/>tas ut enligt uppb�rdslagen, lagen om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbets-<br/>givare, lagen (1968:430) om merv�rdeskatt eller merv�rdesskattelagen. Det-<br/>samma g�ller i fr�ga om avgiftstill�gg, skattetill�gg, r�nta och dr�jsm�lsav-<br/>gift enligt n�mnda lagar. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft61">�ldre best�mmelser om betalningsskyldighet f�r f�retr�dare f�r juridisk </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft62">person och del�gare i handelsbolag g�ller fortfarande i fr�ga om m�l om s�-<br/>dan betalningsskyldighet som anh�ngiggjorts f�re utg�ngen av �r 1997. </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft61">THOMAS �STROS </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft62">Karin Almgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft61">1916 </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:1032
Utkom fr�n trycket
den 15 december 1997

Lag
om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels att 15 kap. 12 � skall upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 1 och 4 ��, 4 kap. 5 och 7 ��, 5 kap. 2, 7, 9 och 14 ��,

10 kap. 30 �, 11 kap. 13 �, 16 kap. 4 och 6 �� och 19 kap. 8 och 10 �� samt

rubriken n�rmast f�re 11 kap. 13 � och punkterna 1, 4, 5, 8 och 9 av �ver-
g�ngsbest�mmelserna till n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 12 kap. 8 a �, samt n�rmast

f�re den nya paragrafen en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 � Denna lag g�ller vid best�mmande, debitering, redovisning och betal-

ning av

1. s�dan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket taxerings-

lagen (1990:324),

2. avgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter,
3. skatt enligt lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� vissa f�rv�rvsin-

komster,

4. skatt enligt merv�rdesskattelagen (1994:200),
5. avgift enligt lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift,
6. skattetill�gg och f�rseningsavgift i fr�ga om s�dan skatt eller avgift

som avses i 1-5 samt f�rseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), och

7. r�nta p� skatt, skattetill�gg eller avgift som avses i 1-6.
Lagen g�ller inte n�r skatt enligt merv�rdesskattelagen skall tas ut f�r va-

ror vid import. I s�dant fall g�ller tullagen (1994:1550).

4 � Vad som s�gs i denna lag om skatt och skattskyldig g�ller �ven

1. avgift och avgiftsskyldig,

2. belopp som skall dras fr�n ers�ttning f�r arbete, r�nta eller utdelning f�r

1

Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71.

1911

background image

SFS 1997:1032

betalning av prelimin�r skatt (avdragen skatt) och den som �r skyldig att

g�ra s�dant avdrag, samt

3. skattetill�gg, f�rseningsavgift och r�nta och den som �r skyldig att be-

tala skattetill�gg, avgift eller r�nta.

Med skatt likst�lls

1. belopp som n�gon annan �n den skattskyldige �r betalningsskyldig f�r

enligt denna lag eller, s�vitt g�ller belopp som har debiterats enligt denna
lag, 2 kap. 20 � lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som p� grund av

ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till skattemyndigheten.

Med skattskyldig likst�lls

1. handelsbolag �ven om det inte �r skyldigt att betala n�gon av de skatter

som anges i 1 �,

2. den som har r�tt till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt

10 kap. 9-13 �� merv�rdesskattelagen (1994:200),

3. den som utan att vara skattskyldig h�r i landet har f�tt en F-skattsedel

enligt 4 kap. 7 eller 8 �,

4. den som skattemyndigheten enligt 23 kap. 3 � har beslutat skall svara

f�r redovisning och betalning av skatt som h�nf�r sig till verksamhet som
bedrivs genom enkelt bolag eller partrederi, och

5. del�gare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 � lagen om handelsbolag

och enkla bolag har �lagts betalningsskyldighet f�r skatt.

4 kap.

5 � S�rskild A-skatt betalas av den skattskyldige efter beslut av skattemyn-
digheten. S�dant beslut f�r meddelas endast betr�ffande den som inte har f�tt
en F-skattsedel.

Beslut om s�rskild A-skatt f�r meddelas under f�ruts�ttning att �verens-

st�mmelsen mellan den prelimin�ra skatten och den ber�knade slutliga skat-
ten d�rigenom kan antas bli b�ttre �n om endast skatteavdrag g�rs.

7 � En F-skattsedel skall, om inte annat f�ljer av 8, 10 eller 11 �, efter an-
s�kan utf�rdas f�r den som uppger sig bedriva eller ha f�r avsikt att bedriva
n�ringsverksamhet h�r i landet, s�vida det inte finns sk�lig anledning att anta
att n�ringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas.

5 kap.

2 � Skatteavdrag skall, om inte annat f�ljer av 3-5 ��, g�ras fr�n kontant
ers�ttning f�r arbete.

Med ers�ttning f�r arbete likst�lls i denna lag

1. pension,

2. livr�nta som inte �r ers�ttning f�r avyttrade tillg�ngar,
3. s�dan ers�ttning vid sjukdom eller olycksfall som avses i 32 � 1 mom.

f�rsta stycket e och g kommunalskattelagen (1928:370) samt ers�ttning som
avses i tredje stycket samma moment,

4. sjukpenning och annan ers�ttning som avses i punkt 11 av anvisning-

arna till 22 � och punkt 12 av anvisningarna till 32 � kommunalskattelagen,

1912

background image

SFS 1997:1032

5. ers�ttning f�r f�rlorad arbetsf�rtj�nst och f�r intr�ng i n�ringsverksam-

het,

6. undantagsf�rm�ner och s�dant periodiskt underst�d eller s�dan lik-

nande periodisk utbetalning f�r vilken givaren enligt 23 � kommunalskatte-
lagen �r ber�ttigad till avdrag,

7. beh�llning p� pensionssparkonto som skall avskattas enligt 32 �

1 mom. f�rsta stycket j kommunalskattelagen p� grund av att pensionsspar-

avtalet har upph�rt att g�lla eller att beh�llningen tagits i anspr�k vid utm�t-
ning, konkurs eller ackord, och

8. annan kontant ers�ttning som utg�r med anledning av tj�nsten.

7 � Om den som tar emot ers�ttning f�r ett utf�rt arbete har eller �beropar
en F-skattsedel utan villkor enligt 4 kap. 9 � eller �beropar en F-skattsedel
med s�dant villkor, trots att det �r uppenbart att arbetet har utf�rts under s�-
dana f�rh�llanden att den som utf�rt arbetet �r att anse som anst�lld hos den
som betalar ut ers�ttningen f�r arbetet, skall utbetalaren skriftligen anm�la
detta till skattemyndigheten.

9 � Skatteavdrag skall inte g�ras fr�n

1. r�nta p� ett konto, om r�ntan �r mindre �n 100 kronor,

2. r�nta eller utdelning till juridiska personer, med undantag f�r svenska

d�dsbon,

3. r�nta eller utdelning till fysiska personer som inte �r bosatta i Sverige,
4. r�nta eller utdelning som enligt dubbelbeskattningsavtal �r helt undan-

tagen fr�n beskattning i Sverige,

5. r�nta p� ett f�rfogarkonto som avses i 3 kap. 57 � lagen (1990:325) om

sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter, om r�ntan �r mindre �n 1 000 kronor,

6. r�nta p� ett konto f�r klientmedel,
7. r�nta som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om det �r ok�nt

f�r utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utg�r r�nta och utbetalaren
d�rf�r skall redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 3 kap. 22 � sj�tte

stycket lagen om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter, eller

8. r�nta eller utdelning som ett utl�ndskt f�retag skall l�mna kontrollupp-

gift f�r enligt 3 kap. 32 b � lagen om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter.

14 � Om den f�r vars r�kning skatteavdrag har gjorts kan visa att ett av-

drag har gjorts med f�r h�gt belopp och beloppet �nnu inte har betalats in till
skattemyndigheten, skall den som har gjort skatteavdraget skyndsamt betala
tillbaka mellanskillnaden mot kvitto.

�terbetalning som grundas p� ett beslut om �ndrad ber�kning av prelimi-

n�r skatt i samband med konkurs eller utm�tning enligt 8 kap. 27 eller 28 �
skall g�ras till konkursboet respektive kronofogdemyndigheten.

10 kap.

30 �2 Utg�ende skatt som avser s�dana gemenskapsinterna f�rv�rv som
anges i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 2 merv�rdesskattelagen (1994:200) skall re-
dovisas s�rskilt.

2

�ndringen inneb�r att f�rsta stycket upph�vs.

1913

background image

SFS 1997:1032

11 kap.

F�r h�g prelimin�r skatt

13 � Om debiterad prelimin�r skatt tillsammans med andra belopp som
skall tillgodor�knas den skattskyldige enligt 14 � andra stycket 1 �verstiger

den slutliga skatten, med till�gg enligt 14 � andra stycket 2, skall den debite-
rade prelimin�ra skatten s�ttas ned med mellanskillnaden.

12 kap.

Ansvar f�r del�gare i handelsbolag

8 a � Skattemyndigheten beslutar om ansvar f�r del�gare i handelsbolag
enligt 2 kap. 20 � lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avse-
ende skatt enligt denna lag.

16 kap.

4 � Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och merv�rdesskatt som skall redo-
visas i en skattedeklaration skall ha betalats senast samma dag som deklara-
tionen skall ha kommit in till skattemyndigheten enligt 10 kap. 18, 19 eller
22 �.

Den som redovisar merv�rdesskatt p� beskattningsunderlag som exklusive

gemenskapsinterna f�rv�rv och import f�r beskattnings�ret ber�knas sam-
manlagt �verstiga 40 miljoner kronor skall dock ha betalat avdragen skatt
och arbetsgivaravgifter, som skall redovisas i en skattedeklaration, senast
den 12, i januari senast den 17, i m�naden efter redovisningsperioden.

Merv�rdesskatt som har redovisats i en s�rskild skattedeklaration enligt

10 kap. 32 � f�rsta stycket skall ha betalats samma dag som deklarationen

skall ha kommit in till skattemyndigheten.

6 � Skatt som skall betalas enligt ett grundl�ggande beslut om slutlig skatt
skall ha betalats senast den f�rfallodag som infaller n�rmast efter det att 90
dagar har g�tt fr�n beslutsdagen.

Skatt som har best�mts genom ompr�vningsbeslut eller beslut om debite-

rings�tg�rd enligt 11 kap. 20 � skall ha betalats senast den f�rfallodag som
infaller n�rmast efter det att 30 dagar har g�tt fr�n beslutsdagen. Detsamma
g�ller beslut om debitering av skattetill�gg och f�rseningsavgift samt skatte-
myndighetens beslut om ansvar enligt 12 kap. Slutlig skatt beh�ver dock inte
betalas f�re den tidpunkt som anges i f�rsta stycket.

Med f�rfallodag enligt f�rsta och andra styckena avses den 17 och 26 ja-

nuari, den 12, 17 och 26 augusti, den 12 och 27 december samt den 12 och
26 i �vriga m�nader.

Skattemyndigheten f�r besluta att betalning skall ske en annan dag �n som

anges i f�rsta och andra styckena, om det finns s�rskilda sk�l.

1914

background image

SFS 1997:1032

19 kap.

8 �3 Om betalning inte sker i r�tt tid, skall r�nta, f�r tid efter den dag skat-
ten senast skulle ha betalats till dess r�nta skall ber�knas enligt 9 �, ber�knas
efter en r�ntesats som motsvarar basr�ntan plus 15 procentenheter.

10 � Kostnadsr�nta p�f�rs varje m�nad.

Om best�mmelserna i 4, 5, 7 och 8 �� medf�r att r�nta skall ber�knas efter

en r�ntesats som �r h�gre �n basr�ntan, skall den h�gsta r�ntesatsen ers�ttas
med en r�ntesats motsvarande basr�ntan p� ett belopp upp till och med sam-
manlagt 10 000 kronor. Om den skattskyldige betalar en del av skatteskul-
den, skall den delen anses vara den p� vilken den h�gsta kostnadsr�ntan
skulle ha ber�knats.

Kostnadsr�nta ber�knas inte efter den dag betalning har skett eller statens

fordran p� skatten har preskriberats.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 1997. Lagen till�mpas f�rsta

g�ngen n�r det g�ller

a) F-skatt och s�rskild A-skatt: p� skatt som avser inkomst�ret 1998,

b) skatt som skall redovisas i en skattedeklaration: p� skatt som avser re-

dovisningsperioden januari 1998,

c) annan skatt: p� skatt som avser det beskattnings�r som g�tt ut n�rmast

f�re den 1 januari 1999,

d) uppgiftsskyldighet enligt 10 kap. 33 �: p� uppgifter som avser f�rsta

kalenderkvartalet 1998.

4. Vid till�mpningen av best�mmelserna om �terkallelse av en F-skattse-

del i 4 kap. 13 � 5 skall h�nsyn tas ocks� till brister i redovisning eller betal-
ning av skatt eller avgift som uppb�rs enligt uppb�rdslagen, lagen

(1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare eller enligt mer-
v�rdesskattelagen (1994:200).

En skattskyldig som f�r tidigare �r eller redovisningsperioder st�r i skuld

f�r skatt eller avgift som uppb�rs enligt uppb�rdslagen, lagen om uppb�rd av
socialavgifter fr�n arbetsgivare eller merv�rdesskattelagen har vid �terbetal-
ning enligt 18 kap. 1-4 �� i den nya lagen r�tt att f� tillbaka bara vad som
�verstiger skulden samt r�nta och avgift som �r h�nf�rlig till skulden.

5. Vid utg�ngen av oktober 1997 upph�r f�ljande f�rfattningar att g�lla:
a) uppb�rdslagen, som dock, om inte annat f�ljer av 7 eller 8, fortfarande

skall till�mpas i fr�ga om prelimin�r skatt f�r tid f�re den 1 januari 1998
samt slutlig, kvarst�ende och tillkommande skatt avseende 1998 eller tidi-
gare �rs taxeringar samt avgift eller r�nta p� s�dan skatt,

b) lagen om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare, som dock, om

inte annat f�ljer av 8, fortfarande skall till�mpas i fr�ga om arbetsgivaravgif-
ter f�r utgifts�ret 1997 och tidigare �r samt avgift eller r�nta p� dessa, och

c) Riksskatteverkets f�reskrifter m.m. (RSFS 1982:4) om l�nsstyrelses in-

ventering hos kronofogdemyndighet.

8. Best�mmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 1-3 �� i den nya la-

gen till�mpas fr�n och med den 1 januari 1998 �ven i fr�ga om beslut avse-
ende arbetsgivare enligt uppb�rdslagen och lagen om uppb�rd av socialav-
gifter fr�n arbetsgivare. Vid till�mpningen av best�mmelserna om begr�ns-

3

�ndringen inneb�r att andra meningen upph�vs.

1915

background image

SFS 1997:1032

ning av r�tten till �terbetalning i 68 � 5 mom. uppb�rdslagen och 25 � lagen
om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare skall h�nsyn tas ocks� till
skyldighet att betala skatt enligt den nya lagen.

9. Best�mmelserna om betalningsskyldighet f�r f�retr�dare f�r juridisk

person och del�gare i handelsbolag i 12 kap. till�mpas fr�n ikrafttr�dandet
�ven i fr�ga om inneh�llen skatt, arbetsgivaravgifter och merv�rdesskatt som
tas ut enligt uppb�rdslagen, lagen om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbets-
givare, lagen (1968:430) om merv�rdeskatt eller merv�rdesskattelagen. Det-
samma g�ller i fr�ga om avgiftstill�gg, skattetill�gg, r�nta och dr�jsm�lsav-
gift enligt n�mnda lagar.

�ldre best�mmelser om betalningsskyldighet f�r f�retr�dare f�r juridisk

person och del�gare i handelsbolag g�ller fortfarande i fr�ga om m�l om s�-
dan betalningsskyldighet som anh�ngiggjorts f�re utg�ngen av �r 1997.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998.

P� regeringens v�gnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1916

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.