SFS 1998:232 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1998:232 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
SFS 1998_232 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997_483)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

507

SFS 1998:232
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagen beslut1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels att i 2 kap. 1-3 §§ orden ⬝det län⬝ skall bytas ut mot ⬝den region⬝,

att i 2 kap. 1 och 2 §§ orden ⬝Skattemyndigheten i Stockholms län⬝ skall
bytas ut mot ⬝Skattemyndigheten i Stockholm⬝ och att i 2 kap. 4 § och 10
kap. 32 § orden ⬝Skattemyndigheten i Dalarnas län⬝ skall bytas ut mot

⬝Skattemyndigheten i Gävle⬝,

dels att 8 kap. 19 §, 10 kap. 18 och 23 §§, 16 kap. 4 och 7 §§ samt 19 kap.

7 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 22 a §, av följande

lydelse.

8 kap.

19 § Från ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan

tjänsteresa som avses i punkt 3 av anvisningarna till 33 § kommunalskattela-
gen (1928:370) skall skatteavdrag göras endast till den del ersättningen över-
stiger de schablonbelopp som anges i punkt 3 respektive 3 a eller, när det
gäller kostnad för logi, den faktiska utgiften.

Om en tjänsteresa som avses i punkt 3 elfte stycket av anvisningarna till

33 § kommunalskattelagen varar mer än två år på samma ort eller, i fall som
avses i punkt 3 andra stycket åttonde och nionde meningarna av samma an-

visningar, tre år på samma ort, skall skatteavdraget beräknas på hela ersätt-
ningen. Skattemyndigheten får dock, efter ansökan av den som betalar ut er-

sättningen, besluta att skatteavdrag skall göras enligt första stycket även un-
der en viss längre tid.

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

background image

SFS 1998:232

10 kap.

18 § Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattnings-
underlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskatt-

ningsåret beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor, skall
lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

508

2

Senaste lydelse 1997:1032.

Skattemyndigheten skall besluta att mervärdesskatt som annars skall redo-

visas enligt första stycket skall redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om
den skattskyldige begär det. Beslutet skall, om inte särskilda skäl talar emot
det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperioder.

22 a § En sådan mervärdesskattskyldig som enligt 15 § har en redovis-
ningsperiod som är ett helt beskattningsår skall redovisa mervärdesskatten i
en skattedeklaration som skall ha kommit in till skattemyndigheten senast
den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång, med undantag
för månaderna januari och augusti då deklarationen i stället skall ha kommit
in senast den 17.

23 § Kommuner och landsting skall alltid lämna skattedeklaration enligt
uppställningen i 18 § första stycket, utom i januari och augusti, då deklara-
tionen i stället skall ha kommit in till skattemyndigheten senast den 12 i må-
naden.

Vad som sägs i 20 § gäller inte kommuner och landsting.

16 kap.

4 §2 Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som skall re-
dovisas i en skattedeklaration skall ha betalats senast samma dag som dekla-
rationen skall ha kommit in till skattemyndigheten enligt 10 kap. 12, 18, 19,
22 eller 22 a §.

Deklaration som skall
ha kommit in till skatte-
myndigheten senast

12 februari
12 mars
12 april
12 maj
12 juni
12 juli
17 augusti
12 september
12 oktober
12 november
12 december
17 januari

skall avse skatteavdrag
och arbetsgivaravgifter
för redovisningsperioden

januari

februari
mars
april
maj

juni
juli

augusti
september
oktober
november
december

och mervärdesskatt
för redovisnings-
perioden

december

januari

februari
mars
april
maj

juni
juli

augusti
september
oktober
november

background image

1. Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringarna i 2 kap. 1-4 §§ och 10

kap. 32 § den 1 januari 1999 och i övrigt den 1 juni 1998.

509

SFS 1998:232

Den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive

gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sam-
manlagt överstiga 40 miljoner kronor skall dock ha betalat avdragen skatt
och arbetsgivaravgifter, som skall redovisas i en skattedeklaration, senast
den 12, i januari senast den 17, i månaden efter redovisningsperioden.

Mervärdesskatt som har redovisats i en särskild skattedeklaration enligt

10 kap. 32 § första stycket skall ha betalats samma dag som deklarationen

skall ha kommit in till skattemyndigheten.

7 § Redovisning av överskjutande ingående mervärdesskatt skall jämstäl-
las med inbetalning av skatt, varvid inbetalningen anses gjord den 12, i janu-
ari den 17, i månaden efter redovisningsperioden. Om mervärdesskatten har
redovisats i andra månaden efter redovisningsperioden eller senare skall
dock betalningen anses ha gjorts den dag mervärdesskatten senast skall ha
redovisats.

19 kap.

7 § När det är fråga om skatt som skall betalas till följd av ett ompröv-
ningsbeslut eller ett beslut av domstol beräknas kostnadsränta från och med
dagen efter skattens ursprungliga förfallodag eller den tidigare dag som skat-
ten enligt 16 kap. 7 § anses vara betald, eller, när det är fråga om slutlig
skatt, från och med den 13 februari taxeringsåret till och med den dag betal-
ning senast skall ske med anledning av skattemyndighetens eller domstolens
beslut.

När det är fråga om ingående mervärdesskatt som skall betalas tillbaka till

följd av ett beslut enligt 9 kap. 5 § femte stycket första meningen mervärdes-
skattelagen (1994:200) skall kostnadsräntan inte beräknas för tid fram till
och med den dag betalning senast skall ske.

Kostnadsränta enligt första stycket beräknas efter en räntesats som mot-

svarar basräntan. Om skatten skall betalas till följd av ett beslut om skönsbe-
skattning i avsaknad av redovisning enligt 11 kap. 19 § andra stycket beräk-
nas dock kostnadsräntan efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15
procentenheter.

13 § Intäktsränta skall beräknas från och med den 13 februari taxeringsåret

för

1. skatt som skall betalas tillbaka på grund av nedsättning enligt 11 kap.

13 § eller enligt ett beslut om slutlig skatt efter avdrag enligt 11 kap. 14 § an-

dra stycket 1 och tillägg enligt 11 kap. 14 § andra stycket 2 a och b, eller

2. skatt som skall betalas tillbaka enligt 18 kap. 3 §.
För överskjutande ingående mervärdesskatt som har redovisats i skattede-

klaration enligt 10 kap. 18 eller 19 § beräknas räntan från och med dagen ef-
ter den dag som skatten enligt 16 kap. 7 § anses vara betald.

background image

SFS 1998:232

2. Den nya bestämmelsen i 10 kap. 22 a § tillämpas vid redovisning av

mervärdesskatt för redovisningsperioder som har gått till ända efter ut-
gången av år 1997.

3. De nya bestämmelserna i 16 kap. 7 § samt 19 kap. 7 och 13 §§, tilläm-

pas från och med redovisningsperiod som gått till ända den 31 augusti 1998.

4. Vid tillämpning av bestämmelsen om kostnadsränta vid för sen betal-

ning i 19 kap. 7 § tredje stycket och 8 § skall räntan under tiden den 1 januari

1998 till och med den 31 augusti 1998 beräknas efter en räntesats som mot-

svarar basräntan.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

510

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.