SFS 1998:232 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1998:232 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
SFS 1998_232 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997_483)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:855px;left:569px;white-space:nowrap" class="ft10">507 </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1998:232 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 27 maj 1998 </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483); </b></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 maj 1998. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagen beslut1 f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">(1997:483) </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att i 2 kap. 1-3 �� orden det l�n skall bytas ut mot den region, </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft110">att i 2 kap. 1 och 2 �� orden Skattemyndigheten i Stockholms l�n skall <br/>bytas ut mot Skattemyndigheten i Stockholm och att i 2 kap. 4 � och 10 <br/>kap. 32 � orden Skattemyndigheten i Dalarnas l�n skall bytas ut mot </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">Skattemyndigheten i G�vle, </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att 8 kap. 19 �, 10 kap. 18 och 23 ��, 16 kap. 4 och 7 �� samt 19 kap. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">7 och 13 �� skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 kap. 22 a �, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 �</b> Fr�n ers�ttning f�r �kade levnadskostnader som l�mnas vid s�dan </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft110">tj�nsteresa som avses i punkt 3 av anvisningarna till 33 � kommunalskattela-<br/>gen (1928:370) skall skatteavdrag g�ras endast till den del ers�ttningen �ver-<br/>stiger de schablonbelopp som anges i punkt 3 respektive 3 a eller, n�r det <br/>g�ller kostnad f�r logi, den faktiska utgiften. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en tj�nsteresa som avses i punkt 3 elfte stycket av anvisningarna till </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft110">33 � kommunalskattelagen varar mer �n tv� �r p� samma ort eller, i fall som <br/>avses i punkt 3 andra stycket �ttonde och nionde meningarna av samma an-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft110">visningar, tre �r p� samma ort, skall skatteavdraget ber�knas p� hela ers�tt-<br/>ningen. Skattemyndigheten f�r dock, efter ans�kan av den som betalar ut er-</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft110">s�ttningen, besluta att skatteavdrag skall g�ras enligt f�rsta stycket �ven un-<br/>der en viss l�ngre tid. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1998:232 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>18 �</b> Den som �r skyldig att redovisa merv�rdesskatt p� beskattnings-<br/>underlag som exklusive gemenskapsinterna f�rv�rv och import f�r beskatt-</p> <p style="position:absolute;top:100px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft26">nings�ret ber�knas sammanlagt uppg� till h�gst 40 miljoner kronor, skall <br/>l�mna skattedeklaration enligt f�ljande uppst�llning. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft22">508 </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft23">2</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft24"> Senaste lydelse 1997:1032. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">Skattemyndigheten skall besluta att merv�rdesskatt som annars skall redo-</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft26">visas enligt f�rsta stycket skall redovisas enligt best�mmelserna i 19 � om <br/>den skattskyldige beg�r det. Beslutet skall, om inte s�rskilda sk�l talar emot <br/>det, g�lla minst tolv p� varandra f�ljande redovisningsperioder. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>22 a �</b> En s�dan merv�rdesskattskyldig som enligt 15 � har en redovis-<br/>ningsperiod som �r ett helt beskattnings�r skall redovisa merv�rdesskatten i <br/>en skattedeklaration som skall ha kommit in till skattemyndigheten senast <br/>den 12 i andra m�naden efter redovisningsperiodens utg�ng, med undantag <br/>f�r m�naderna januari och augusti d� deklarationen i st�llet skall ha kommit <br/>in senast den 17. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>23 �</b> Kommuner och landsting skall alltid l�mna skattedeklaration enligt <br/>uppst�llningen i 18 � f�rsta stycket, utom i januari och augusti, d� deklara-<br/>tionen i st�llet skall ha kommit in till skattemyndigheten senast den 12 i m�-<br/>naden. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">Vad som s�gs i 20 � g�ller inte kommuner och landsting. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>16 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>4 �2</b> Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och merv�rdesskatt som skall re-<br/>dovisas i en skattedeklaration skall ha betalats senast samma dag som dekla-<br/>rationen skall ha kommit in till skattemyndigheten enligt 10 kap. 12, 18, 19, <br/>22 eller 22 a �. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft26">Deklaration som skall <br/>ha kommit in till skatte-<br/>myndigheten senast </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">12 februari <br/>12 mars <br/>12 april <br/>12 maj <br/>12 juni <br/>12 juli <br/>17 augusti <br/>12 september <br/>12 oktober <br/>12 november <br/>12 december <br/>17 januari </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft26">skall avse skatteavdrag <br/>och arbetsgivaravgifter <br/>f�r redovisningsperioden </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft22">januari </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft27">februari <br/>mars <br/>april <br/>maj </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft26">juni <br/>juli </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft26">augusti <br/>september <br/>oktober <br/>november <br/>december </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:462px;white-space:nowrap" class="ft26">och merv�rdesskatt <br/>f�r redovisnings-<br/>perioden </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:462px;white-space:nowrap" class="ft22">december </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft22">januari </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:462px;white-space:nowrap" class="ft26">februari <br/>mars <br/>april <br/>maj </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft26">juni <br/>juli </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft26">augusti <br/>september <br/>oktober <br/>november </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:782px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna lag tr�der i kraft s�vitt g�ller �ndringarna i 2 kap. 1<i>-</i>4 �� och 10 </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">kap. 32 � den 1 januari 1999 och i �vrigt den 1 juni 1998. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft30">509 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1998:232 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som redovisar merv�rdesskatt p� beskattningsunderlag som exklusive </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft34">gemenskapsinterna f�rv�rv och import f�r beskattnings�ret ber�knas sam-<br/>manlagt �verstiga 40 miljoner kronor skall dock ha betalat avdragen skatt <br/>och arbetsgivaravgifter, som skall redovisas i en skattedeklaration, senast <br/>den 12, i januari senast den 17, i m�naden efter redovisningsperioden. </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">Merv�rdesskatt som har redovisats i en s�rskild skattedeklaration enligt </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">10 kap. 32 � f�rsta stycket skall ha betalats samma dag som deklarationen </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">skall ha kommit in till skattemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b> Redovisning av �verskjutande ing�ende merv�rdesskatt skall j�mst�l-<br/>las med inbetalning av skatt, varvid inbetalningen anses gjord den 12, i janu-<br/>ari den 17, i m�naden efter redovisningsperioden. Om merv�rdesskatten har <br/>redovisats i andra m�naden efter redovisningsperioden eller senare skall <br/>dock betalningen anses ha gjorts den dag merv�rdesskatten senast skall ha <br/>redovisats. </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>19 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:339px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b> N�r det �r fr�ga om skatt som skall betalas till f�ljd av ett ompr�v-<br/>ningsbeslut eller ett beslut av domstol ber�knas kostnadsr�nta fr�n och med <br/>dagen efter skattens ursprungliga f�rfallodag eller den tidigare dag som skat-<br/>ten enligt 16 kap. 7 � anses vara betald, eller, n�r det �r fr�ga om slutlig <br/>skatt, fr�n och med den 13 februari taxerings�ret till och med den dag betal-<br/>ning senast skall ske med anledning av skattemyndighetens eller domstolens <br/>beslut. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r det �r fr�ga om ing�ende merv�rdesskatt som skall betalas tillbaka till </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft34">f�ljd av ett beslut enligt 9 kap. 5 � femte stycket f�rsta meningen merv�rdes-<br/>skattelagen (1994:200) skall kostnadsr�ntan inte ber�knas f�r tid fram till <br/>och med den dag betalning senast skall ske. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">Kostnadsr�nta enligt f�rsta stycket ber�knas efter en r�ntesats som mot-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft34">svarar basr�ntan. Om skatten skall betalas till f�ljd av ett beslut om sk�nsbe-<br/>skattning i avsaknad av redovisning enligt 11 kap. 19 � andra stycket ber�k-<br/>nas dock kostnadsr�ntan efter en r�ntesats som motsvarar basr�ntan plus 15 <br/>procentenheter. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 �</b> Int�ktsr�nta skall ber�knas fr�n och med den 13 februari taxerings�ret </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft30">1. skatt som skall betalas tillbaka p� grund av neds�ttning enligt 11 kap. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft30">13 � eller enligt ett beslut om slutlig skatt efter avdrag enligt 11 kap. 14 � an-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">dra stycket 1 och till�gg enligt 11 kap. 14 � andra stycket 2 a och b, eller </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft34">2. skatt som skall betalas tillbaka enligt 18 kap. 3 �. <br/>F�r �verskjutande ing�ende merv�rdesskatt som har redovisats i skattede-</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft34">klaration enligt 10 kap. 18 eller 19 � ber�knas r�ntan fr�n och med dagen ef-<br/>ter den dag som skatten enligt 16 kap. 7 � anses vara betald. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1998:232 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft41">2. Den nya best�mmelsen i 10 kap. 22 a � till�mpas vid redovisning av </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft42">merv�rdesskatt f�r redovisningsperioder som har g�tt till �nda efter ut-<br/>g�ngen av �r 1997. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft41">3. De nya best�mmelserna i 16 kap. 7 � samt 19 kap. 7 och 13 ��, till�m-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft41">pas fr�n och med redovisningsperiod som g�tt till �nda den 31 augusti 1998. </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft41">4. Vid till�mpning av best�mmelsen om kostnadsr�nta vid f�r sen betal-</p> <p style="position:absolute;top:143px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft41">ning i 19 kap. 7 � tredje stycket och 8 � skall r�ntan under tiden den 1 januari </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft41">1998 till och med den 31 augusti 1998 ber�knas efter en r�ntesats som mot-</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft41">svarar basr�ntan. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft41">THOMAS �STROS </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft42">Peter Kindlund <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">510 </p> </div> </div>
background image

507

SFS 1998:232
Utkom fr�n trycket
den 27 maj 1998

Lag
om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagen beslut1 f�reskrivs i fr�ga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels att i 2 kap. 1-3 �� orden det l�n skall bytas ut mot den region,

att i 2 kap. 1 och 2 �� orden Skattemyndigheten i Stockholms l�n skall
bytas ut mot Skattemyndigheten i Stockholm och att i 2 kap. 4 � och 10
kap. 32 � orden Skattemyndigheten i Dalarnas l�n skall bytas ut mot

Skattemyndigheten i G�vle,

dels att 8 kap. 19 �, 10 kap. 18 och 23 ��, 16 kap. 4 och 7 �� samt 19 kap.

7 och 13 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 kap. 22 a �, av f�ljande

lydelse.

8 kap.

19 � Fr�n ers�ttning f�r �kade levnadskostnader som l�mnas vid s�dan

tj�nsteresa som avses i punkt 3 av anvisningarna till 33 � kommunalskattela-
gen (1928:370) skall skatteavdrag g�ras endast till den del ers�ttningen �ver-
stiger de schablonbelopp som anges i punkt 3 respektive 3 a eller, n�r det
g�ller kostnad f�r logi, den faktiska utgiften.

Om en tj�nsteresa som avses i punkt 3 elfte stycket av anvisningarna till

33 � kommunalskattelagen varar mer �n tv� �r p� samma ort eller, i fall som
avses i punkt 3 andra stycket �ttonde och nionde meningarna av samma an-

visningar, tre �r p� samma ort, skall skatteavdraget ber�knas p� hela ers�tt-
ningen. Skattemyndigheten f�r dock, efter ans�kan av den som betalar ut er-

s�ttningen, besluta att skatteavdrag skall g�ras enligt f�rsta stycket �ven un-
der en viss l�ngre tid.

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

background image

SFS 1998:232

10 kap.

18 � Den som �r skyldig att redovisa merv�rdesskatt p� beskattnings-
underlag som exklusive gemenskapsinterna f�rv�rv och import f�r beskatt-

nings�ret ber�knas sammanlagt uppg� till h�gst 40 miljoner kronor, skall
l�mna skattedeklaration enligt f�ljande uppst�llning.

508

2

Senaste lydelse 1997:1032.

Skattemyndigheten skall besluta att merv�rdesskatt som annars skall redo-

visas enligt f�rsta stycket skall redovisas enligt best�mmelserna i 19 � om
den skattskyldige beg�r det. Beslutet skall, om inte s�rskilda sk�l talar emot
det, g�lla minst tolv p� varandra f�ljande redovisningsperioder.

22 a � En s�dan merv�rdesskattskyldig som enligt 15 � har en redovis-
ningsperiod som �r ett helt beskattnings�r skall redovisa merv�rdesskatten i
en skattedeklaration som skall ha kommit in till skattemyndigheten senast
den 12 i andra m�naden efter redovisningsperiodens utg�ng, med undantag
f�r m�naderna januari och augusti d� deklarationen i st�llet skall ha kommit
in senast den 17.

23 � Kommuner och landsting skall alltid l�mna skattedeklaration enligt
uppst�llningen i 18 � f�rsta stycket, utom i januari och augusti, d� deklara-
tionen i st�llet skall ha kommit in till skattemyndigheten senast den 12 i m�-
naden.

Vad som s�gs i 20 � g�ller inte kommuner och landsting.

16 kap.

4 �2 Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och merv�rdesskatt som skall re-
dovisas i en skattedeklaration skall ha betalats senast samma dag som dekla-
rationen skall ha kommit in till skattemyndigheten enligt 10 kap. 12, 18, 19,
22 eller 22 a �.

Deklaration som skall
ha kommit in till skatte-
myndigheten senast

12 februari
12 mars
12 april
12 maj
12 juni
12 juli
17 augusti
12 september
12 oktober
12 november
12 december
17 januari

skall avse skatteavdrag
och arbetsgivaravgifter
f�r redovisningsperioden

januari

februari
mars
april
maj

juni
juli

augusti
september
oktober
november
december

och merv�rdesskatt
f�r redovisnings-
perioden

december

januari

februari
mars
april
maj

juni
juli

augusti
september
oktober
november

background image

1. Denna lag tr�der i kraft s�vitt g�ller �ndringarna i 2 kap. 1-4 �� och 10

kap. 32 � den 1 januari 1999 och i �vrigt den 1 juni 1998.

509

SFS 1998:232

Den som redovisar merv�rdesskatt p� beskattningsunderlag som exklusive

gemenskapsinterna f�rv�rv och import f�r beskattnings�ret ber�knas sam-
manlagt �verstiga 40 miljoner kronor skall dock ha betalat avdragen skatt
och arbetsgivaravgifter, som skall redovisas i en skattedeklaration, senast
den 12, i januari senast den 17, i m�naden efter redovisningsperioden.

Merv�rdesskatt som har redovisats i en s�rskild skattedeklaration enligt

10 kap. 32 � f�rsta stycket skall ha betalats samma dag som deklarationen

skall ha kommit in till skattemyndigheten.

7 � Redovisning av �verskjutande ing�ende merv�rdesskatt skall j�mst�l-
las med inbetalning av skatt, varvid inbetalningen anses gjord den 12, i janu-
ari den 17, i m�naden efter redovisningsperioden. Om merv�rdesskatten har
redovisats i andra m�naden efter redovisningsperioden eller senare skall
dock betalningen anses ha gjorts den dag merv�rdesskatten senast skall ha
redovisats.

19 kap.

7 � N�r det �r fr�ga om skatt som skall betalas till f�ljd av ett ompr�v-
ningsbeslut eller ett beslut av domstol ber�knas kostnadsr�nta fr�n och med
dagen efter skattens ursprungliga f�rfallodag eller den tidigare dag som skat-
ten enligt 16 kap. 7 � anses vara betald, eller, n�r det �r fr�ga om slutlig
skatt, fr�n och med den 13 februari taxerings�ret till och med den dag betal-
ning senast skall ske med anledning av skattemyndighetens eller domstolens
beslut.

N�r det �r fr�ga om ing�ende merv�rdesskatt som skall betalas tillbaka till

f�ljd av ett beslut enligt 9 kap. 5 � femte stycket f�rsta meningen merv�rdes-
skattelagen (1994:200) skall kostnadsr�ntan inte ber�knas f�r tid fram till
och med den dag betalning senast skall ske.

Kostnadsr�nta enligt f�rsta stycket ber�knas efter en r�ntesats som mot-

svarar basr�ntan. Om skatten skall betalas till f�ljd av ett beslut om sk�nsbe-
skattning i avsaknad av redovisning enligt 11 kap. 19 � andra stycket ber�k-
nas dock kostnadsr�ntan efter en r�ntesats som motsvarar basr�ntan plus 15
procentenheter.

13 � Int�ktsr�nta skall ber�knas fr�n och med den 13 februari taxerings�ret

f�r

1. skatt som skall betalas tillbaka p� grund av neds�ttning enligt 11 kap.

13 � eller enligt ett beslut om slutlig skatt efter avdrag enligt 11 kap. 14 � an-

dra stycket 1 och till�gg enligt 11 kap. 14 � andra stycket 2 a och b, eller

2. skatt som skall betalas tillbaka enligt 18 kap. 3 �.
F�r �verskjutande ing�ende merv�rdesskatt som har redovisats i skattede-

klaration enligt 10 kap. 18 eller 19 � ber�knas r�ntan fr�n och med dagen ef-
ter den dag som skatten enligt 16 kap. 7 � anses vara betald.

background image

SFS 1998:232

2. Den nya best�mmelsen i 10 kap. 22 a � till�mpas vid redovisning av

merv�rdesskatt f�r redovisningsperioder som har g�tt till �nda efter ut-
g�ngen av �r 1997.

3. De nya best�mmelserna i 16 kap. 7 � samt 19 kap. 7 och 13 ��, till�m-

pas fr�n och med redovisningsperiod som g�tt till �nda den 31 augusti 1998.

4. Vid till�mpning av best�mmelsen om kostnadsr�nta vid f�r sen betal-

ning i 19 kap. 7 � tredje stycket och 8 � skall r�ntan under tiden den 1 januari

1998 till och med den 31 augusti 1998 ber�knas efter en r�ntesats som mot-

svarar basr�ntan.

P� regeringens v�gnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

510

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.