SFS 1998:508 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

980508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
från land som är medlem i Europeiska unionen;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1565) om be-

skattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som
är medlem i Europeiska unionen

dels

att nuvarande 10 § och 11–13 §§ skall betecknas 17 § respektive 14–

16 §§,

dels

att 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och nya 17 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det skall införas fem nya paragrafer, 10, 11, 12, 13 och 18 §§, av

följande lydelse.

1 §

2

Resande som till Sverige för privatbruk för in nedan angivna alkohol-

drycker och tobaksvaror från ett annat land som är medlem i Europeiska uni-
onen skall, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

196 kronor/liter för spritdryck,
45 kronor/liter för starkvin,
27 kronor/liter för vin,
8 kronor/liter för starköl,
123 öre/styck för cigaretter,
56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.

I denna lag förstås med

spritdryck

: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22

volymprocent,

starkvin

: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men

inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin

: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som

överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl

: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och

cigarill

: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

4 §

3

Den som för in en vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag

skall vid införseln självmant deklarera detta. Deklarationen skall lämnas på

1

Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312.

2

Senaste lydelse 1997:444.

3

Senaste lydelse 1996:966.

SFS 1998:508

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

4

SFS 483–530

background image

2

SFS 1998:508

heder och samvete. Om införseln görs på bemannad tullplats skall deklara-
tionen lämnas till tulltjänsteman. I andra fall skall deklarationen lämnas till
Skattemyndigheten i Gävle (beskattningsmyndigheten) och ha kommit in se-
nast fem dagar efter det att införseln gjordes.

Beskattningsmyndigheten beslutar om den skatt som skall betalas för

varje skattepliktig införsel. Har deklaration lämnats till tulltjänsteman på be-
mannad tullplats eller påträffas en skattepliktig vara vid deklarationskontroll
skall Tullverket för beskattningsmyndighetens räkning besluta om skatten
och får i samband därmed uppbära skatten, samt vidta nödvändig skattekon-
troll.

5 §

4

Skatt enligt denna lag skall betalas senast två veckor efter dagen då ett

beslut enligt 4 § andra stycket meddelades. Skatten skall betalas genom in-
sättning på ett särskilt konto. Betalning anses ha skett den dag då den har
bokförts på det särskilda kontot.

6 §

5

Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som

anges i 5 §. Därvid tillämpas bestämmelserna om dröjsmålsavgift i lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

I fråga om indrivning av skatt och avgift enligt denna lag gäller bestäm-

melserna i 5 kap. 16 och 18 §§ lagen om punktskatter och prisregleringsav-
gifter.

7 §

6

Har resande vid fullgörande av deklarationsskyldighet enligt 4 § första

stycket lämnat uppgift som befinns oriktig, skall en särskild avgift påföras
honom. Avgiften är femtio procent av det skattebelopp som inte skulle ha på-
förts honom om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

Har resande fört in vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag utan

att deklarera detta, skall en särskild avgift påföras honom. Avgiften är femtio
procent av den skatt som påförts honom.

8 §

7

Beskattningsmyndigheten skall påföra särskild avgift enligt 7 §. I fall

där den oriktiga uppgiften lämnats i en deklaration direkt till Tullverket eller
det vid kontroll som Tullverket företagit framkommit att deklaration inte
lämnats skall Tullverket för beskattningsmyndighetens räkning påföra sär-
skild avgift.

Bestämmelserna i 5 § och 6 § första stycket gäller även i fråga om särskild

avgift.

9 §

8

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar uppgift som befinns

oriktig eller underlåter att deklarera skattepliktig införsel enligt denna lag
döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Lagen (1960:418) om straff för varusmuggling utom såvitt avser 13 § och

24 § första stycket första meningen och skattebrottslagen (1971:69) skall
inte tillämpas på införsel som avses i denna lag.

4

Senaste lydelse 1996:704.

5

Senaste lydelse 1996:704.

6

Senaste lydelse 1996:704.

7

Senaste lydelse 1997:360.

8

Senaste lydelse 1996:704.

background image

3

SFS 1998:508

10 §

Om en vara förs in för vilken skatt skall betalas enligt denna lag får

Tullverket omhänderta varan om det finns en påtaglig risk att den skattskyl-
dige inte kommer att betala skatten.

En omhändertagen vara får inte lämnas ut förrän skatt och särskild avgift

som påförts enligt denna lag har betalats. Omhändertagandet skall upphävas
om skatten och avgiften betalas eller beslutet att påföra skatt upphävs.

11 §

Tullverket får besluta att en vara som är omhändertagen enligt 10 §

skall förverkas om beslut om skatt och särskild avgift enligt denna lag har
vunnit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en månad
räknat från den dag då beslutet vann laga kraft.

12 §

Skyldighet att betala skatt och särskild avgift som påförts enligt denna

lag består även efter det att varorna förverkats.

13 §

När beslut om förverkande enligt denna lag vunnit laga kraft skall va-

ran förstöras genom Tullverkets försorg.

17 §

9

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdoms-

tol. Riksskatteverket får överklaga beslut enligt denna lag

.

Prövningstillstånd

krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överklagas beslut enligt denna lag av annan än Riksskatteverket

förs det

allmännas talan av beskattningsmyndigheten.

Riksskatteverket får från beskattningsmyndigheten ta över uppgiften att i

allmän förvaltningsdomstol föra det allmännas talan i visst ärende eller viss
grupp av ärenden.

Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten

.

18 §

Vid handläggning av frågor om omhändertagande, förverkande samt

särskild avgift i länsrätt eller kammarrätt skall muntlig förhandling hållas,
om enskild part begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas om
det är uppenbart obehövligt. Enskild part skall upplysas om rätten till munt-
lig förhandling.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. Äldre föreskrifter, utom såvitt avser behörig skattemyndighet och 17 §,

skall dock fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

3. Det som sägs i 4 § om Skattemyndigheten i Gävle skall intill utgången

av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse av förutvarande 10 § 1997:360.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.