SFS 1998:514 Lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

980514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskild skattekontroll av torg- och
marknadshandel m.m.;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Definitioner

1 §

Med

torg- och marknadshandel

avses i denna lag all handel utom så-

dan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i
omedelbar anslutning till dessa.

Med

upplåtelsetillfälle

avses varje tillfälle då en viss plats upplåts till en

viss person för torg- och marknadshandel.

Platsupplåtarens skyldigheter

2 §

Den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel skall föra an-

teckningar om namn, personnummer, adress och telefonnummer för den som
platsen upplåts till och för dennes företrädare. Om det är fråga om en juri-
disk person skall även uppgifter om firma och organisationsnummer anteck-
nas. Sådana anteckningar behöver dock inte göras, om kopia av F-skattebe-
vis överlämnas.

Platsupplåtaren skall bevara de uppgifter som inhämtats med stöd av

första stycket i sju år efter det kalenderår upplåtelsen skedde.

Skattemyndigheten får förelägga platsupplåtaren att överlämna uppgifter

som avses i andra stycket. Föreläggandet får förenas med vite.

Revision och kontrollbesök

3 §

Skattemyndigheten får besluta om revision hos den som har eller kan

antas ha upplåtit plats för torg- och marknadshandel för att kontrollera att
denne fullgjort sina skyldigheter enligt 2 §.

Revision enligt första stycket får göras hos den som är eller kan antas vara

bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att föra
räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) och hos annan juri-
disk person än dödsbo.

I övrigt gäller bestämmelserna i 3 kap. 9–14

c

§§ taxeringslagen

(1990:324) i tillämpliga delar.

1

Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312.

SFS 1998:514

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:514

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

4 §

Skattemyndigheten får för att identifiera en person som bedriver eller

kan antas bedriva torg- och marknadshandel besluta om kontrollbesök på
den plats där handeln bedrivs. Myndigheten får vid ett sådant besök kontrol-
lera innehav av F-skattsedel och ställa frågor om verksamheten.

Kontrollavgift

5 §

Om platsupplåtaren inte fullgjort sin skyldighet enligt 2 § skall skatte-

myndigheten påföra denne en kontrollavgift på 2 000 kronor för varje upplå-
telsetillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts.

Platsupplåtaren skall befrias från avgiften om det framstår som uppenbart

oskäligt att ta ut den. Detta skall beaktas även om det inte framställts något
yrkande om detta.

Förfarandet

6 §

Beslut enligt denna lag fattas av skattemyndigheten i den region där

torg- och marknadshandeln bedrivs eller har bedrivits.

En skattemyndighet får uppdra åt en annan skattemyndighet att fatta be-

slut i dess ställe i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ett sådant
uppdrag får ges endast om den andra myndigheten går med på det och det
inte medför avsevärda besvär för den som beslutet rör.

7 §

Beslut om revision och kontrollbesök samt föreläggande vid vite får

inte överklagas.

I fråga om debitering och betalning av kontrollavgift samt förfarandet i

övrigt gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. Vad som föreskrivs i 6 § första stycket om skattemyndigheten i den re-

gion där torg- och marknadshandeln bedrivs eller har bedrivits skall intill ut-
gången av år 1998 i stället gälla skattemyndigheten i det län där torg- och
marknadshandeln bedrivs eller har bedrivits.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS ÖSTROS
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.