SFS 2001:191 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2001:191 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
010191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 kap. 9 § skattebetalningslagen

(1997:483) skall ha följande lydelse.

19 kap.

9 §

När det är fråga om skatt som har lämnats till kronofogdemyndigheten

för indrivning eller för verkställighet enligt lagen (1978:880) om betalnings-
säkring för skatter, tullar och avgifter beräknas kostnadsräntan efter en rän-
tesats som motsvarar basräntan från och med dagen efter den då beslutet om
skatten registrerades i utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verk-
samhet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

SFS 2001:191

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.