SFS 2003:211 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2003:211 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
030211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324)

2

dels

att 5 kap. skall upphöra att gälla,

dels

att 3 kap. 5 och 12 §§ samt 4 kap. 16 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 6 §, och ett nytt

kapitel, 5 kap., av följande lydelse.

3 kap.

5 §

3

Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara skatt-

skyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av
handling som behövs för kontroll av att uppgifterna i hans självdeklaration
är riktiga eller annars för hans taxering.

6 §

4

Ett föreläggande enligt 5 § får förenas med vite, om det finns anled-

ning att anta att det annars inte följs.

Första stycket gäller inte, om det finns anledning att anta att den skattskyl-

dige eller, om denne är en juridisk person, ställföreträdare för den skattskyl-
dige har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg
och föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den
misstänkta gärningen.

12 §

5

Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandahålla revisorn de

handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Han skall
också lämna tillträde till utrymmen som huvudsakligen används i verksam-
heten för sådan åtgärd som avses i 11 § andra stycket och om möjligt ställa

1

Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167.

2

Senaste lydelse av

5 kap. 1 § 1999:1261
5 kap. 2 § 1999:1261
5 kap. 2 a § 1991:1902
5 kap. 4 § 2001:1231
5 kap. 5 § 2001:1231
5 kap. 6 § 1997:494
5 kap. 7 § 1997:494
5 kap. 11 § 1991:1902
5 kap. 12 § 1997:328
5 kap. 13 § 1999:1261.

3

Senaste lydelse 1997:1028. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

4

Tidigare 6 § upphävd genom 1994:467.

5

Senaste lydelse 1997:1028.

SFS 2003:211

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

1*

SFS 2003:211�233

background image

2

SFS 2003:211

en ändamålsenlig arbetsplats till förfogande. Den reviderade skall i övrigt ge
den hjälp som behövs vid revisionen.

Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda terminal eller an-

nat tekniskt hjälpmedel för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast
med sådant hjälpmedel, om inte den reviderade i stället tillhandahåller en
kopia av upptagningen och denna utan svårighet kan granskas med annat
tillgängligt tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att kopian stämmer
överens med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket får endast de tek-

niska hjälpmedel och sökbegrepp användas, som behövs för att tillgodose
ändamålet med revisionen. Granskningen får inte verkställas via telenät.

Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt första eller andra

stycket, får skattemyndigheten förelägga honom vid vite att fullgöra dem.
Finns det anledning att anta att den reviderade eller, om den reviderade är ju-
ridisk person, ställföreträdare för den reviderade har begått en gärning som
är straffbelagd eller som kan leda till skattetillägg, får den reviderade inte
föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har samband
med den misstänkta gärningen.

4 kap.

16 §

6

Eftertaxering får ske om den skattskyldige

1. i självdeklaration eller på annat sätt under förfarandet lämnat oriktig

uppgift till ledning för taxeringen,

2. lämnat oriktig uppgift i mål om taxering eller
3. underlåtit att lämna självdeklaration, uppgift eller infordrad upplysning

trots att han är uppgiftspliktig

och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett taxe-

ringsbeslut avseende den skattskyldige eller hans make, eller, i fråga om för-
mögenhetsskatt, person som sambeskattas med honom blivit felaktigt eller
inte fattats.

Vad som avses med oriktig uppgift framgår av 5 kap. 1 § andra stycket.

5 kap. Särskilda avgifter

Skattetillägg

Skattetillägg vid oriktig uppgift

1 §

Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfaran-

det har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen, skall en särskild
avgift (

skattetillägg

) tas ut. Detsamma gäller om den skattskyldige har läm-

nat en sådan uppgift i ett mål om taxering och uppgiften inte har godtagits
efter prövning i sak.

En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som

den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har ute-
lämnat en uppgift till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna.
En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med
övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En

6

Senaste lydelse 1997:328.

background image

3

SFS 2003:211

uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den
uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.

Skattetillägg vid skönstaxering

2 §

Skattetillägg skall tas ut om

1. avvikelse har skett från en självdeklaration genom skönstaxering, eller
2. skönstaxering har skett på grund av utebliven självdeklaration och en

självdeklaration inte har kommit in trots att ett föreläggande sänts ut till den
skattskyldige.

3 §

Beslut om skattetillägg enligt 2 § 2 skall undanröjas om en självdekla-

ration har kommit in till en skattemyndighet eller en allmän förvaltnings-
domstol inom fyra månader från utgången av det år då beslutet meddelades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte senast före utgången av

februari året efter det år då beslutet meddelades, har fått kännedom om be-
slutet om skattetillägg eller ett besked om den slutliga skatten eller någon
annan handling med uppgift om skattetilläggets storlek, skall skattetillägget
undanröjas om en självdeklaration har kommit in inom två månader från den
dag då han fick sådan kännedom.

Beräkning av skattetillägg

4 §

Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget fyrtio procent av

sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1�5 och som, ifall den orik-
tiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts den skattskyldige eller
hans make eller, i fråga om förmögenhetsskatt, person som sambeskattas
med den skattskyldige. I fråga om mervärdesskatt är skattetillägget tjugo
procent av den skatt som felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyl-
dige.

Skattetillägget skall beräknas efter tio procent eller, i fråga om mervärdes-

skatt, fem procent när den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat
rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för skatte-
myndigheten och som har varit tillgängligt för myndigheten före utgången
av november taxeringsåret.

Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp hänförts eller kan antas

komma att hänföras till fel taxeringsår eller fel redovisningsperiod, skall
skattetillägget beräknas efter tio procent eller, i fråga om mervärdesskatt,
fem procent.

5 §

Om avvikelse har skett från självdeklaration genom skönstaxering

skall skattetillägget beräknas på den skatt som till följd av skönstaxeringen
påförs den skattskyldige utöver den skatt som annars skulle ha påförts
honom.

Vid skönstaxering på grund av utebliven självdeklaration skall skatte-

tillägget beräknas på den skatt som till följd av skönstaxeringen påförs den
skattskyldige utöver den skatt som skulle ha påförts vid taxering enligt de

1. uppgifter som den skattskyldige på annat sätt än muntligen har lämnat

till ledning för taxeringen, och

background image

4

SFS 2003:211

2. kontrolluppgifter som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen

(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit
tillgängliga för skattemyndigheten före utgången av november taxeringsåret.

Vid beräkningen av skattetillägget skall bestämmelserna i 4 § första

stycket tillämpas. I den utsträckning en skönstaxering innefattar rättelse av
en oriktig uppgift, skall tillägget dock beräknas enligt bestämmelserna i 4 §
första�tredje styckena

.

6 §

Till den del en oriktig uppgift, ifall den hade godtagits, skulle ha med-

fört ett sådant underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget
tjänst som inte utnyttjas taxeringsåret, skall skattetillägget inte beräknas på
sådan skatt som anges i 4 § första stycket utan på en fjärdedel av den minsk-
ning av underskottet som rättelsen av den oriktiga uppgiften har medfört.

Om en skönstaxering medfört minskning av ett sådant underskott av en

näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas taxerings-
året, skall skattetillägget i stället för vad som anges i 5 § första och andra
styckena beräknas på en fjärdedel av denna minskning.

Om en skönstaxering som avses i 2 § 2 innefattar att ett vid en tidigare

taxering fastställt underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget
tjänst utnyttjas helt eller delvis, skall skattetillägget beräknas på en fjärdedel
av den del av underskottet som utnyttjas.

7 §

Skattetillägget skall beräknas utan hänsyn till invändning som går ut

på att skatten skall påverkas först under kommande taxeringsår eller redovis-
ningsperiod eller som i övrigt gäller en annan fråga än den som ligger till
grund för tillägget.

Situationer där skattetillägg inte skall tas ut

8 §

Skattetillägg skall inte tas ut

1. vid rättelse av en felräkning eller ett skrivfel som uppenbart framgår av

självdeklarationen eller av något annat meddelande från den skattskyldige
som inte är muntligt,

2. om den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med led-

ning av en kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och som har varit
tillgänglig för skattemyndigheten före utgången av november taxeringsåret,

3. om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och avvikelsen inte

gäller någon uppgift i sak,

4. om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften, eller
5. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten

eller underlåtenheten är obetydligt.

Förseningsavgift

9 §

Om den som är skyldig att lämna en självdeklaration inte har kommit

in med en sådan inom föreskriven tid, skall en särskild avgift (

försenings-

avgift

) tas ut.

En självdeklaration skall inte anses ha kommit in om innehållet är så brist-

fälligt att den uppenbarligen inte kan läggas till grund för taxering.

background image

5

SFS 2003:211

10 §

Förseningsavgift tas ut med 5 000 kronor av aktiebolag och ekono-

miska föreningar och med 1 000 kronor av andra deklarationsskyldiga.

11 §

Om den deklarationsskyldige inte har kommit in med en självdeklara-

tion inom tre månader från den tidpunkt då självdeklaration senast skulle ha
lämnats, skall ytterligare en förseningsavgift tas ut.

Har därefter ytterligare två månader förflutit utan att självdeklarationen

har kommit in, skall en tredje förseningsavgift tas ut.

12 §

Om den deklarationsskyldige inom föreskriven tid har lämnat en

deklarationshandling som inte är behörigen undertecknad, tas försenings-
avgift ut endast om bristen inte har avhjälpts inom den tid som föreskrivits i
ett föreläggande.

13 §

Vad som sägs om en deklarationsskyldig och självdeklaration i 9�

12 §§ gäller också för den som är skyldig att lämna särskild uppgift enligt
5 kap. 1 eller 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontroll-
uppgifter. Vad som sägs om en självdeklaration gäller då sådana särskilda
uppgifter.

Förseningsavgift tas i dessa fall ut med samma belopp som för andra de-

klarationsskyldiga än aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Befrielse från särskild avgift

14 §

Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias från särskild avgift

om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det
annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skatt-
skyldige delvis befrias från avgiften, skall den sättas ned till hälften eller en
fjärdedel.

Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som

ursäktlig skall det särskilt beaktas om denna kan antas ha

1. berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållande,
2. berott på att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller bety-

delsen av de faktiska förhållandena, eller

3. föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.
Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften

med fullt belopp skall det särskilt beaktas om

1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller under-

låtenheten,

2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att skattemyndigheten har funnit

anledning att anta att den skattskyldige skall påföras skattetillägg utan att
den skattskyldige kan lastas för dröjsmålet, eller

3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyl-

dige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69).

Befrielse även när något yrkande inte framställts

15 §

Bestämmelserna i 14 § skall beaktas även om något yrkande om be-

frielse inte har framställts, om vad som förekommit i ärendet eller målet om
särskild avgift ger anledning till det.

background image

6

SFS 2003:211

Beslut om särskild avgift

16 §

Beslut om eftertaxering får inte avse enbart särskild avgift.

17 §

Utöver vad som följer av bestämmelserna i 4 kap. får beslut om skat-

tetillägg fattas på sätt som anges i 18 och 19 §§.

18 §

Beslut efter utgången av året efter taxeringsåret om skattetillägg på

grund av en oriktig uppgift i ett omprövningsärende skall meddelas samti-
digt med beslutet i omprövningsärendet.

Beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i mål om taxering

får meddelas inom ett år från utgången av den månad då domstolens beslut
vann laga kraft.

19 §

Om ett taxeringsbeslut i en fråga som har föranlett skattetillägg änd-

ras, skall skattemyndigheten göra den ändring av beslutet om skattetillägg
som föranleds av det nya taxeringsbeslutet.

�vriga bestämmelser om särskild avgift

20 §

Särskild avgift skall tillfalla staten.

Särskild avgift skall inte tas ut om den skattskyldige har avlidit.

21 §

Vid tillämpning av 7 kap. 4 § får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer meddela befrielse från särskild avgift.

22 §

Bestämmelser om debitering och betalning av särskild avgift finns i

skattebetalningslagen (1997:483).

23 §

Skall någon vid taxering till statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst

påföras skattetillägg på undandragen skatt efter skilda procentsatser räknas
först skatten ut på summan av de undanhållna beloppen. Skatten fördelas se-
dan vid tillämpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel som
vart och ett av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undan-
hållna beloppen.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också när skattetillägg skall tas

ut efter skilda procentsatser på undandragen skatt i annat fall än som avses i
första stycket. Vid beräkning av skattetillägg på minskning av underskott av
en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst skall underlaget vid till-
lämpning av de skilda procentsatserna fördelas efter den kvotdel som vart
och ett av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna
beloppen.

Skall skattetillägg tas ut efter skilda procentsatser och beräknas på såväl

undandragen skatt som minskning av underskott av en näringsverksamhet
eller i inkomstslaget tjänst, görs beräkningen med tillämpning av första och
andra styckena på de båda underlagen var för sig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Det nya 5 kap. tillämpas första

gången vid 2004 års taxering.

background image

7

SFS 2003:211

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.