SFS 2003:212 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2003:212 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
030212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels

att 15 kap. skall upphöra att gälla,

dels

att 17 kap. 3, 9 och 11 §§, 21 kap. 13 §, 22 kap. 11 § samt 23 kap. 2 §

skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 15 kap., och en ny para-

graf, 17 kap. 2 a §, av följande lydelse.

15 kap. Särskilda avgifter

Skattetillägg

Skattetillägg vid oriktig uppgift

1 §

Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfaran-

det har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen, skall en sär-
skild avgift (

skattetillägg

) tas ut. Detsamma gäller om den skattskyldige har

lämnat en sådan uppgift i ett mål om beskattning och uppgiften inte har god-
tagits efter prövning i sak.

En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som

den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har ute-
lämnat en uppgift till ledning för beskattningen som han varit skyldig att
lämna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsam-
mans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt
beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så
orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.

Skattetillägg vid skönsbeskattning

2 §

Skattetillägg skall tas ut vid skönsbeskattning enligt 11 kap. 19 § andra

stycket.

1

Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167.

2

Senaste lydelse av

15 kap. 1 § 1997:1029
15 kap. 6 § 2002:432
15 kap. 6 a § 1999:641
15 kap. 8 a § 1999:641.
Tidigare 15 kap. 12 § upphävd genom 1997:1032.

SFS 2003:212

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

background image

2

SFS 2003:212

3 §

Beslut enligt 2 § om skattetillägg vid skönsbeskattning på grund av att

den skattskyldige inte lämnat skattedeklaration skall undanröjas, om en
deklaration har kommit in till en skattemyndighet eller en allmän förvalt-
ningsdomstol inom två månader från utgången av den månad då beslutet
meddelades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om be-

slutet före utgången av den månad då beslutet om skattetillägg meddelades,
skall skattetillägget undanröjas, om en deklaration har kommit in inom två
månader från den dag då han fick sådan kännedom.

Beräkning av skattetillägg

4 §

Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget 20 % av den skatt

som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts eller
felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige.

Skattetillägget skall beräknas efter 5 % när skattemyndigheten har rättat

eller hade kunnat rätta den oriktiga uppgiften med ledning av kontroll-
material som normalt är tillgängligt för skattemyndigheten och som har varit
tillgängligt för myndigheten före utgången av året efter beskattningsåret.

Till den del den oriktiga uppgiften består i att ett belopp hänförts eller kan

antas komma att hänföras till fel redovisningsperiod, skall skattetillägget be-
räknas efter 2 %, om det är fråga om sådan skatt för vilken redovisnings-
perioden utgör högst två månader och den skattskyldige hänfört eller kan
antas ha avsett att hänföra beloppet till en period som löper ut högst fyra
månader efter den som beloppet borde ha hänförts till samt efter 5 % i övriga
fall.

5 §

Vid skönsbeskattning skall skattetillägget beräknas på den skatt som

till följd av skönsbeskattningen bestäms för den skattskyldige utöver vad
som annars skulle ha bestämts enligt de uppgifter som den skattskyldige har
lämnat på något annat sätt än muntligen eller av den skatt som till följd av
skönsbeskattningen inte skall tillgodoräknas den skattskyldige. Vid beräk-
ningen av skattetillägget skall bestämmelserna i 4 § första stycket tillämpas.
Till den del skönsbeskattningen innefattar rättelse av en oriktig uppgift från
den skattskyldige, skall tillägget dock beräknas enligt 4 § första�tredje
styckena.

6 §

Skattetillägget skall beräknas utan hänsyn till invändning som går ut

på att skatten skall påverkas först under en kommande redovisningsperiod
eller som i övrigt gäller en annan fråga än den som ligger till grund för tilläg-
get.

Situationer där skattetillägg inte skall tas ut

7 §

Skattetillägg skall inte tas ut

1. vid rättelse av en felräkning eller ett skrivfel som uppenbart framgår av

skattedeklarationen eller av något annat meddelande från den skattskyldige
som inte är muntligt,

2. om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och avvikelsen inte

gäller någon uppgift i sak,

background image

3

SFS 2003:212

3. om den skattskyldige frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften, eller
4. om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten

eller underlåtenheten är obetydligt.

Förseningsavgift

8 §

Om den som är skyldig att lämna en skattedeklaration eller en perio-

disk sammanställning inte gjort detta inom föreskriven tid skall en särskild
avgift (

förseningsavgift

) tas ut. Förseningsavgift tas dock inte ut när det är

fråga om en särskild skattedeklaration enligt 10 kap. 32 § första stycket.

Förseningsavgiften är 500 kronor. Avgiften är dock 1 000 kronor om
1. den skattskyldige förelagts att lämna deklaration men inte fullgjort

denna skyldighet inom den tid som föreskrivits,

2. den skattskyldige inte lämnat deklaration inom föreskriven tid för minst

en av de tre närmast föregående redovisningsperioderna, eller

3. förseningen avser en periodisk sammanställning.

Kontrollavgift

9 §

Om säljaren inte fullgjort skyldigheten att utföra en sådan identitets-

kontroll av köparen som avses i 14 kap. 1 a §, skall skattemyndigheten av
säljaren ta ut en särskild avgift (

kontrollavgift

) på 2 000 kronor för varje till-

fälle då skyldigheten inte har fullgjorts.

Befrielse från särskild avgift

10 §

Den skattskyldige skall helt eller delvis befrias från särskild avgift

om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det
annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skatt-
skyldige delvis befrias från avgiften skall den sättas ned till hälften eller en
fjärdedel.

Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som

ursäktlig skall det särskilt beaktas om denna kan antas ha berott på

1. den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållande, eller
2. att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de

faktiska förhållandena.

Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften

med fullt belopp skall det särskilt beaktas om

1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåten-

heten,

2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att skattemyndigheten har funnit

anledning att anta att den skattskyldige skall påföras skattetillägg utan att
den skattskyldige kan lastas för dröjsmålet, eller

3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyl-

dige har fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69).

11 §

Säljaren skall befrias helt från en kontrollavgift om det framstår som

uppenbart oskäligt att ta ut den.

background image

4

SFS 2003:212

Befrielse även när något yrkande inte framställts

12 §

Bestämmelserna i 10 och 11 §§ skall beaktas även om ett yrkande om

befrielse inte har framställts, om vad som förekommit i ärendet eller målet
om särskild avgift ger anledning till det.

Beslut om skattetillägg i vissa fall

13 §

Beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i mål om be-

skattning får meddelas inom ett år från utgången av den månad då domsto-
lens beslut fick laga kraft.

14 §

Om ett beskattningsbeslut i en fråga som har föranlett skattetillägg

ändras, skall skattemyndigheten göra den ändring av beslutet om skatte-
tillägg som föranleds av det nya beskattningsbeslutet.

Speciella situationer där särskilda avgifter inte tas ut

15 §

Skattetillägg och förseningsavgift skall inte tas ut, om den skatt-

skyldige har avlidit.

Kontrollavgift skall inte tas ut, om säljaren har avlidit.

Särskilda bestämmelser i fråga om registrering och mervärdesskatt

16 §

Bestämmelserna i 1�15 §§ gäller även den som har lämnat oriktiga

uppgifter och därigenom har registrerats som skattskyldig enligt 3 kap. 1 §.

17 kap.

2 a §

�ven om förutsättningarna i 2 § inte är uppfyllda skall skattemyndig-

heten efter ansökan av den skattskyldige bevilja anstånd med betalning av
skattetillägget, om den skattskyldige har begärt omprövning av eller till
länsrätten överklagat skattetilläggsbeslutet eller beslutet i den fråga som för-
anlett skattetillägget. Detta gäller dock inte vid begäran om omprövning, om
den skattskyldige tidigare har beviljats anstånd med betalningen av skatte-
tillägget enligt denna paragraf i avvaktan på skattemyndighetens ompröv-
ning avseende samma fråga.

Anståndstiden skall bestämmas till dess att skattemyndigheten har medde-

lat beslut i omprövningsärendet eller längst tre månader efter dagen för detta
beslut eller, vid överklagande till länsrätten, till dess att länsrätten har med-
delat beslut med anledning av överklagandet eller längst tre månader efter
dagen för detta beslut.

3 §

Om det i de fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 3 kan antas att

skatten inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd beviljas endast om den
skattskyldige ställer säkerhet för beloppet genom en av bank utfärdad garan-
tiförbindelse eller någon annan form av borgen. Anstånd får dock beviljas
utan att säkerhet ställs, om anståndsbeloppet är förhållandevis obetydligt el-
ler det annars finns särskilda skäl. Ställd säkerhet får tas i anspråk när an-
ståndstiden gått ut. I övrigt skall bestämmelserna om säkerhet i 10�12 §§

background image

5

SFS 2003:212

och 13 § 2 lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. till-
lämpas. Vad som sägs där om kronofogdemyndigheten gäller då i stället
skattemyndigheten.

Om yrkandet i omprövningsärendet eller målet bifalls, skall kostnad för

ställd säkerhet ersättas av staten. Ersättningen skall minskas om endast en
del av yrkandet bifalls eller om det skulle vara oskäligt att ersättning lämnas.
I övrigt skall bestämmelserna i 6�11 §§ lagen (1989:479) om ersättning för
kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. tillämpas.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om skattetillägg.

9 §

Anstånd beviljas med det belopp som är skäligt med hänsyn till om-

ständigheterna. Anstånd enligt 2 a § skall dock beviljas med ett belopp mot-
svarande det beslutade skattetilläggsbeloppet.

11 §

Om den skattskyldiges ekonomiska förhållanden har förändrats vä-

sentligt sedan anstånd beviljats eller om det finns andra särskilda skäl, får
beslutet om anstånd omprövas. Detta gäller inte anstånd som har beviljats
enligt 2 a §.

21 kap.

13 §

Efterbeskattning enligt 11 § eller 12 § 1 får ske endast om den avser

belopp av någon betydelse.

Efterbeskattning får inte ske, om beslutet med hänsyn till omständig-

heterna skulle framstå som uppenbart oskäligt eller om skattemyndigheten
tidigare fattat beslut om efterbeskattning som avser samma fråga.

Efterbeskattning får inte avse enbart skattetillägg eller förseningsavgift.

22 kap.

11 §

3

�verklagande av beslut av länsrätten i fråga om

1. preliminär taxering,
2. sättet att ta ut preliminär skatt,
3. debitering eller ändring av preliminär skatt,
4. verkställande av skatteavdrag,
5. anstånd med redovisning eller inbetalning av skatt,
6. befrielse från ränta enligt 19 kap. 11 §,
7. överföring av skatt till en annan stat, samt
8. beslut enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och

marknadshandel m.m.,

får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat prövningstill-

stånd.

23 kap.

2 §

4

Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite, om det finns

anledning att anta att det annars inte följs. Vite får inte föreläggas staten, ett

3

Senaste lydelse 1999:641.

4

Senaste lydelse 2001:1239.

background image

6

SFS 2003:212

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

landsting, en kommun eller en tjänsteman i tjänsten. Finns det anledning att
anta att den deklarationsskyldige eller, om den deklarationsskyldige är juri-
disk person, ställföreträdare för den deklarationsskyldige har begått en gär-
ning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, får den deklarations-
skyldige inte föreläggas enligt 14 kap. 3 § vid vite att medverka i utred-
ningen av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

Om vite har förelagts också med stöd av en bestämmelse i taxeringslagen

(1990:324) eller lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrollupp-
gifter, prövas frågan om att döma ut vitet av den länsrätt som är behörig en-
ligt dessa lagar.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet

bedömas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Det nya 15 kap. tillämpas första

gången när det gäller

a) preliminär skatt: på skatt som avser inkomståret 2004,
b) skatt som skall redovisas i en skattedeklaration: på skatt som avser en

redovisningsperiod som påbörjas efter utgången av år 2003,

c) skatt som skall redovisas i en särskild skattedeklaration: på skatt som

avser en skattepliktig händelse som inträffat efter utgången av år 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.