SFS 2004:228 Lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2004:228 Lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
040228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om beskattning av viss privatinförsel av
tobaksvaror;

utfärdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

En enskild person som har förvärvat och som själv för sitt eller sin fa-

miljs personliga bruk till Sverige transporterar

1. cigaretter från Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller

Ungern,

2. cigaretter eller röktobak från Estland, eller
3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller röktobak från Tjeckien

skall, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

88 öre/styck för cigaretter,
56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med

cigarill

: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Skatt enligt första stycket skall tas ut under de övergångsperioder som

anges i 2 §.

2 §

Skatt enligt 1 § skall inte tas ut till den del införseln uppgår till högst

följande kvantiteter tobaksvaror, eller en proportionell blandning av dessa
varor, från respektive medlemsstat i Europeiska unionen under de över-
gångsperioder som anges i följande uppställning.

Medlemsstat

Produkter

�vergångsperiodens slut

Tjeckien

200 cigaretter eller

31 december 2007

100 cigariller eller

31 december 2006

50 cigarrer eller

31 december 2006

250 gram röktobak

31 december 2006

Slovenien

200 cigaretter

31 december 2007

Polen

200 cigaretter

31 december 2008

Slovakien

200 cigaretter

31 december 2008

Ungern

200 cigaretter

31 december 2008

Estland

200 cigaretter eller

31 december 2009

250 gram röktobak

31 december 2009

1

Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201.

SFS 2004:228

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

2

SFS 2004:228

Medlemsstat

Produkter

�vergångsperiodens slut

Lettland

200 cigaretter

31 december 2009

Litauen

200 cigaretter

31 december 2009

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-

varor i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

3 §

Vad som sägs i 1 och 2 §§ gäller inte sådan införsel som avses i 3 kap.

3 § tullagen (2000:1281) eller sådan införsel som sker under sådana omstän-
digheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatt en-
ligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

4 §

Den som för in en vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag

skall vid införseln självmant deklarera detta. Deklarationen skall lämnas på
heder och samvete. Om införseln görs på bemannad tullplats skall deklara-
tionen lämnas till tulltjänsteman. I andra fall skall deklarationen lämnas till
Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att införseln gjor-
des.

Skatteverket beslutar om den skatt som skall betalas för varje skattepliktig

införsel. Har deklaration lämnats till tulltjänsteman på bemannad tullplats el-
ler påträffas en skattepliktig vara vid deklarationskontroll skall Tullverket
för Skatteverkets räkning besluta om skatten och får i samband därmed upp-
bära skatten, samt vidta nödvändig skattekontroll.

5 §

Skatt enligt denna lag skall betalas senast två veckor efter dagen då ett

beslut enligt 4 § andra stycket meddelades. Skatten skall betalas genom in-
sättning på ett särskilt konto. Betalning anses ha skett den dag då den har
bokförts på det särskilda kontot.

6 §

Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som

anges i 5 §. Därvid tillämpas bestämmelserna om dröjsmålsavgift i lagen
(1997:484) om dröjsmålsavgift.

I fråga om skatt och avgift enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om

indrivning och verkställighet i 20 kap. samt 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetal-
ningslagen (1997:483). Det belopp som anges i 20 kap. 1 § första stycket 2
skattebetalningslagen skall dock vid tillämpning av denna lag i stället vara
100 kronor.

7 §

Har en enskild person vid fullgörande av deklarationsskyldighet enligt

4 § första stycket lämnat uppgift som befinns oriktig, skall en särskild avgift
påföras honom. Avgiften är femtio procent av det skattebelopp som inte
skulle ha påförts honom om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

Har en enskild person fört in vara för vilken skatt skall betalas enligt

denna lag utan att deklarera detta, skall en särskild avgift påföras honom.
Avgiften är femtio procent av den skatt som påförts honom.

8 §

Skatteverket skall påföra särskild avgift enligt 7 §. I fall där den orik-

tiga uppgiften lämnats i en deklaration direkt till Tullverket eller det vid

background image

3

SFS 2004:228

kontroll som Tullverket företagit framkommit att deklaration inte lämnats
skall Tullverket för Skatteverkets räkning påföra särskild avgift.

Bestämmelserna i 5 § och 6 § första stycket gäller även i fråga om särskild

avgift.

9 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att lämna de-

klaration enligt 4 § första stycket eller i en sådan deklaration lämnar oriktig
uppgift eller underlåter att lämna föreskriven uppgift och därigenom ger
upphov till fara för att skatt enligt denna lag undandras det allmänna döms
till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

10 §

Den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att skatt som avses i 9 §

kan påföras med rätt belopp, döms inte till ansvar enligt 9 §.

11 §

Särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal m.m.

vid brott enligt 9 § finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

12 §

Om en vara förs in för vilken skatt skall betalas enligt denna lag får

Tullverket omhänderta varan om det finns en påtaglig risk att den skattskyl-
dige inte kommer att betala skatten.

En omhändertagen vara får inte lämnas ut förrän skatt och särskild avgift

som påförts enligt denna lag har betalats. Omhändertagandet skall upphävas
om skatten och avgiften betalas eller beslutet att påföra skatt upphävs.

13 §

Tullverket får besluta att en vara som är omhändertagen enligt 12 §

skall förverkas om beslut om skatt och särskild avgift enligt denna lag har
vunnit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en månad
räknat från den dag då beslutet vann laga kraft.

14 §

Skyldighet att betala skatt och särskild avgift som påförts enligt

denna lag består även efter det att varorna förverkats.

15 §

När beslut om förverkande enligt denna lag vunnit laga kraft skall va-

ran förstöras genom Tullverkets försorg.

16 §

�ndras ett beskattningsbeslut i en fråga som föranlett särskild avgift

skall domstolen vidta den ändring av beslutet om särskild avgift som föran-
leds av beskattningsbeslutet.

17 §

Särskild avgift tas inte ut vid rättelse av en uppenbar felräkning eller

misskrivning eller vid frivillig rättelse av en oriktig uppgift.

Särskild avgift får efterges, om den oriktiga uppgiften eller den underlåtna

anmälningsskyldigheten framstår som ursäktlig eller det med hänsyn till om-
ständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

18 §

Bestämmelserna om eftergift av särskild avgift skall beaktas även om

yrkande om detta inte framställts.

19 §

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol.

2*

SFS 2004:228�273

background image

4

SFS 2004:228

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Skatteverket för det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol. Pröv-

ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag får överklagas av

Skatteverket.

20 §

Vid handläggning av frågor om omhändertagande, förverkande samt

särskild avgift i länsrätt eller kammarrätt skall muntlig förhandling hållas,
om enskild part begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas om
det är uppenbart obehövligt. Enskild part skall upplysas om rätten till munt-
lig förhandling.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.