SFS 1998:596 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

980596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels

att 42 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 42 § skall utgå,

dels

att 2 § skall ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt på cigaretter tas ut med 20 öre per styck och 39,2 procent av de-

taljhandelspriset.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 9

centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en cigarett.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.
2. Skattskyldig för tobaksskatt får dock i tobaksskatteredovisningen till

beskattningsmyndigheten tillämpa de nya skattesatserna på cigaretter under
tiden den 27–31 juli 1998 under förutsättning att dessa cigaretter inte bjuds
ut till försäljning före den 1 augusti 1998 och att en särredovisning lämnas
för tiden den 27–31 juli 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318.

2

Senaste lydelse 1997:443.

SFS 1998:596

Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.