SFS 1998:681 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

980681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 kap. 12 §, 22 kap. 1 och 12 §§

samt rubriken närmast före 16 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483)
skall ha följande lydelse.

16 kap.

Ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift

12 §

Vid beräkning av pensionsrätt och pensionspoäng enligt 4 kap. lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall beräkningen av hur stor
del av ålderspensionsavgiften och den allmänna pensionsavgiften som den
skattskyldige har betalat göras enligt följande.

Om betald preliminär skatt är minst lika stor som den slutliga skatten an-

ses avgifterna vara till fullo betalda. Om betald preliminär skatt understiger
den slutliga skatten anses så stor del av det betalda beloppet avse avgifter
som motsvarar avgifternas andel av den slutliga skatten. Samtliga betal-
ningar som görs under inkomståret och fram till tidpunkten för debitering av
slutlig skatt enligt det grundläggande beslutet om sådan skatt skall beaktas.

Belopp som betalas efter den debitering som avses i andra stycket men

före utgången av juni månad året efter taxeringsåret anses som betalning av
obetalda avgifter till samma kvotdel som de obetalda avgifterna utgör av den
skattskyldiges sammanlagda skuld vid den tidpunkt då betalningen görs.
Detsamma gäller om avgifterna debiterats på ett annat sätt än genom ett
grundläggande beslut om slutlig skatt i fråga om belopp som betalas före ut-
gången av fjärde månaden efter den månad då skatten debiterades.

Om avgifterna för visst inkomstår sätts ned anses det belopp som har beta-

lats ändå vara det som räknats fram enligt andra och tredje styckena.

Avgifter som inte har betalats enligt tredje stycket tas inte ut.

22 kap.

1 §

Beslut av skattemyndigheten eller Riksskatteverket får, utom i de fall

som avses i 2 §, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyl-
dige. Beslut som myndighet fattat enligt 13 kap. 1 § överklagas hos rege-

1

Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315 och 316.

SFS 1998:681

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

2

SFS 1998:681

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

ringen. Skattemyndighetens beslut får, utom i de fall som avses i andra
stycket, överklagas också av Riksskatteverket.

Skattemyndighetens beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får över-

klagas också av Riksförsäkringsverket. Vad som sägs i denna lag om över-
klagande av Riksskatteverket skall då i stället gälla Riksförsäkringsverket.
Vid sådant överklagande gäller dessutom 13 kap. 22 § första och tredje
styckena lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

12 §

I fråga om överklagande av länsrättens eller kammarrättens beslut om

avgiftsunderlag för egenavgifter gäller 13 kap. 22 § första och tredje styckena
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.