SFS 2002:400 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2002:400 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
020400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels

att 1 kap. 1, 1 a, 2, 4 och 6 §§, 3 kap. 1 §, 10 kap. 13, 13 a, 14, 18, 19,

22, 22 a och 32 §§, 11 kap. 1 och 19 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 3 och 7 §§,
16 kap. 1, 4 och 11 §§, 18 kap. 2 §, 21 kap. 11 § och 23 kap. 9 § samt rubri-
kerna före 2 kap. 3 § och 13 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 10 kap. 29 § skall lyda ⬝Särskilda bestäm-

melser om redovisning av mervärdesskatt och punktskatt⬝,

dels

att det i lagen skall införas fjorton nya paragrafer, 1 kap. 1 b, 2 a och

2 b §§, 2 kap. 3 och 5 a §§, 10 kap. 9 a, 16 a, 17 b, 30 a och 32 a�32 c §§,
14 kap. 7 a § och 17 kap. 4 a § samt närmast före 17 kap. 4 a § en ny rubrik
av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betal-

ning av

1. sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringsl-

agen (1990:324),

2. avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980),
3. skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin-

komster,

4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
5. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund

.

Lagen gäller även, om inte annat särskilt anges, vid bestämmande, debite-

ring, redovisning och betalning av punktskatt. Med punktskatt avses i denna
lag skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
2. lagen (1972:820) om skatt på spel,
3. lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
4. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2

Senaste lydelse 2000:1302.

SFS 2002:400

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:400

5. 2 § första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-

medel,

6. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

7. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
8. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
9. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
10. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
11. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
12. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
13. lagen (1999:673) om skatt på avfall, och
14. lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

1 a §

3

Lagen gäller vid debitering och betalning av skatt och förseningsav-

gift enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

1 b §

Lagen gäller vid redovisning och betalning av skatt enligt lagen

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

2 §

Lagen gäller vid bestämmande, debitering och betalning av

1. skattetillägg och förseningsavgift i fråga om sådan skatt eller avgift

som avses i 1 och 1 b §§,

2. förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
3. kontrollavgift enligt 15 kap. 6 a §,
4. kontrollavgift enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av

torg- och marknadshandel m.m., och

5. ränta på skatt eller avgift som avses i 1�1 b §§ samt på skattetillägg och

avgift som avses i 1�4.

2 a §

Lagen gäller inte, om det inte särskilt anges, när skatt skall tas ut en-

ligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid import av varor eller när det är
fråga om punktskatt som skall betalas till Tullverket enligt någon av de lagar
som anges i 1 § andra stycket. I sådana fall gäller tullagen (2000:1281).

2 b §

Lagen gäller inte för skattepliktiga varor som

1. är omhändertagna med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekon-

troll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljepro-
dukter, eller

2. omfattas av ett beslut om skatt enligt lagen om punktskattekontroll av

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Om ett beslut som avses i första stycket upphävs, skall dock lagen anses

ha varit tillämplig som om beslutet aldrig hade fattats.

4 §

4

Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

1. avgift och avgiftsskyldig,

3

Senaste lydelse 2001:328.

4

Senaste lydelse 2001:328.

background image

3

SFS 2002:400

2. belopp som skall dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning för

betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att
göra sådant avdrag, samt

3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och ränta och den som är

skyldig att betala skattetillägg, avgift eller ränta.

Med skatt likställs
1. belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för

enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna
lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund av

ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till skattemyndigheten.

Med skattskyldig likställs
1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter

som anges i 1 §,

2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10

kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

3. den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F-skattsedel

enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

4. den som skattemyndigheten enligt 23 kap. 3 § har beslutat skall svara

för redovisning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som
bedrivs genom enkelt bolag eller partrederi,

5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,
6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag

och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,

7. dödsbo som enligt 54 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

skall förskjuta arvsskatt

,

8. den som har rätt till återbetalning enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28�30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
9. den som har rätt till återbetalning, kompensation eller nedsättning en-

ligt 9 kap. 2�6 §§ eller 8 a, 9, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi eller omfattas av ett slutligt beslut om skatte-
nedsättning enligt 9 kap. 9 b § andra stycket samma lag.

6 §

5

I denna lag avses med

arbetsgivare

: den som betalar ut ersättning för arbete,

arbetstagare

: den som tar emot ersättning för arbete,

beskattningsår

: i fråga om

a) skatt som avses i inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (1984:1052)

om statlig fastighetsskatt, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen-
sionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1�5, lagen (1991:687) om
särskild löneskatt på pensionskostnader, beskattningsår enligt 1 kap. 13�
15 §§ inkomstskattelagen,

b) mervärdesskatt, beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen

(1994:200) eller, för förvärv av sådana varor som avses i 2 a kap. 3 § första

5

Senaste lydelse 1999:1300.

background image

4

SFS 2002:400

stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen, det kalenderår under vilket förvärvet
skett,

c) punktskatt, samma beskattningsår som i 1 kap. 14 § mervärdesskattela-

gen eller, om skatteredovisningen inte sker för redovisningsperioder, det ka-
lenderår under vilket den skattepliktiga händelsen inträffat,

d) skatt som inte avses i a�c, det kalenderår för vilket skatten skall beta-

las,

grupphuvudman

: den som enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen utsetts

som huvudman för en mervärdesskattegrupp,

inkomstår

: kalenderåret före taxeringsåret,

näringsverksamhet:

verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten

enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen räknas till inkomstslaget
näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamhe-
ten bedrivs av ett handelsbolag, för någon delägare i bolaget,

överskjutande ingående mervärdesskatt

: den del av ingående mervärdes-

skatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

2 kap.

Beslut om punktskatt

3 §

6

Beslut om punktskatt enligt denna lag fattas av Riksskatteverket. Vad

som sägs i denna lag om skattemyndighet skall, när det gäller punktskatt,
avse Riksskatteverket.

5 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får be-

sluta att uppgifter som enligt 3 § skall fullgöras av Riksskatteverket i stället
skall fullgöras av en skattemyndighet.

3 kap.

1 §

7

Skattemyndigheten skall registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervär-
desskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av
sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3. den som är grupphuvudman,
4. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen,

5. den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.

den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

6

Tidigare 3 § upphävd genom 1999:1300.

7

Senaste lydelse 2002:391.

background image

5

SFS 2002:400

c) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
d) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
f) 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 10 § eller 12 § 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1

eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
j) lagen (1999:673) om skatt på avfall, eller
k) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.
En fysisk person skall för visst år vara registrerad hos den skattemyndig-

het som enligt 2 kap. 1 § första stycket är behörig att fatta beslut som rör den
personen.

En juridisk person skall för visst år vara registrerad hos den skattemyndig-

het som enligt 2 kap. 2 § första�fjärde styckena var behörig att fatta beslut
som rör den personen.

I samband med ett beslut enligt 2 kap. 5 § får beslutas att registreringen

skall ske hos den skattemyndighet som tar över behörigheten att fatta beslut.

10 kap.

9 a §

En punktskattedeklaration skall lämnas av den som är skattskyldig

enligt någon av de lagar som anges i 1 kap. 1 § andra stycket.

Vad som sägs i denna lag om skattedeklarationer skall, om inte något an-

nat anges, gälla även punktskattedeklarationer.

I 32 a och 32 b §§ finns bestämmelser om särskild skattedeklaration.

13 §

8

En skattedeklaration skall lämnas för varje redovisningsperiod.

Om den som är registrerad enligt 3 kap. 1 § första stycket 1�5 inte skall

redovisa vare sig skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter i skattedeklaration
för en viss redovisningsperiod och om skattemyndigheten skriftligen upp-
lysts om detta, behöver någon deklaration inte lämnas för den perioden.
Detta gäller även om en förenklad skattedeklaration enligt 13 a § lämnas för
redovisningsperioden.

I fråga om den som är skattskyldig till mervärdesskatt gäller andra stycket

endast om den skattskyldige enligt 31 § första stycket skall redovisa mervär-
desskatten i sin självdeklaration.

13 a §

9

En fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för

arbete till en annan fysisk person får fullgöra skyldigheten att lämna skatte-
deklaration för den ersättningen genom att lämna en

förenklad skattedekla-

ration

, om ersättningen inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven närings-

verksamhet.

8

Senaste lydelse 2000:1000.

9

Senaste lydelse 2000:1000.

background image

6

SFS 2002:400

En förenklad skattedeklaration skall lämnas för varje betalningsmottagare

och för varje redovisningsperiod under vilken ersättning för arbete betalats
ut.

Vad som sägs i 10 kap. 24�27 §§, 11 kap. 16 och 18 §§, 14 kap. 6 §,

15 kap. 4 och 5 §§, 21 kap. 9 och 11 §§ samt 23 kap. 9 § om skattedeklara-
tioner skall gälla även förenklade skattedeklarationer.

14 §

En redovisningsperiod omfattar en kalendermånad, om inte något an-

nat särskilt föreskrivs.

16 a §

För en skattskyldig som kan beräknas redovisa punktskatt med ett

nettobelopp om högst 20 000 kronor för beskattningsåret får Riksskattever-
ket besluta att redovisningsperioden för punktskatten skall vara ett helt be-
skattningsår.

Ett beslut enligt första stycket upphör att gälla om den skattskyldige för-

sätts i konkurs. Den pågående redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid
utgången av den kalendermånad under vilken konkursbeslutet har medde-
lats.

17 b §

En punktskattedeklaration skall ta upp

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,
3. skattens bruttobelopp,
4. yrkade avdrag,
5. skattens nettobelopp, och
6. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av

punktskatt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vad en punktskattedeklaration skall ta upp.

18 §

10

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt skall, om inte annat

följer av 19�24 §§, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration som skall

skall avse skatteavdrag

samt mervärdesskatt

ha kommit in till skatte-

och arbetsgivaravgifter

och punktskatt för

myndigheten senast

för redovisningsperioden

redovisningsperioden

12 februari

januari

december

12 mars

februari

januari

12 april

mars

februari

12 maj

april

mars

12 juni

maj

april

12 juli

juni

maj

17 augusti

juli

juni

12 september

augusti

juli

12 oktober

september

augusti

12 november

oktober

september

12 december

november

oktober

17 januari

december

november

10

Senaste lydelse 2002:391.

background image

7

SFS 2002:400

Skattemyndigheten skall besluta att mervärdesskatt som annars skall re-

dovisas enligt första stycket skall redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om
den skattskyldige begär det. Beslutet skall, om inte särskilda skäl talar emot
det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperioder.

19 §

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsun-

derlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskatt-
ningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, skall lämna
skattedeklaration enligt följande uppställning, om inte skattemyndigheten
har beslutat något annat enligt 21 §.

Deklaration som skall ha

skall avse skatteavdrag, arbetsgivar-

kommit in till skattemyndig-

avgifter, mervärdesskatt och

heten senast

punktskatt för redovisningsperioden

26 februari

januari

26 mars

februari

26 april

mars

26 maj

april

26 juni

maj

26 juli

juni

26 augusti

juli

26 september

augusti

26 oktober

september

26 november

oktober

27 december

november

26 januari

december

22 §

En skattskyldig som inte skall redovisa mervärdesskatt eller som en-

ligt 31 § första stycket skall redovisa mervärdesskatt i självdeklaration, skall
lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration som skall ha

skall avse skatteavdrag, arbetsgivar-

kommit in till skattemyndig-

avgifter och punktskatt för redovis-

heten senast

ningsperioden

12 februari

januari

12 mars

februari

12 april

mars

12 maj

april

12 juni

maj

12 juli

juni

17 augusti

juli

12 september

augusti

12 oktober

september

12 november

oktober

12 december

november

17 januari

december

background image

8

SFS 2002:400

22 a §

11

En skattskyldig som har en redovisningsperiod som är längre än

en kalendermånad skall redovisa skatten i en skattedeklaration som skall ha
kommit in till skattemyndigheten senast den 12 i andra månaden efter redo-
visningsperiodens utgång, med undantag för månaderna januari och augusti
då deklarationen i stället skall ha kommit in senast den 17.

30 a §

Till varje redovisningsperiod skall den punktskatt hänföras för vil-

ken redovisningsskyldighet har inträtt under perioden.

Redovisningsskyldigheten inträder när affärshändelser, som grundar

skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts.
�r den skattskyldige inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1999:1078) inträder redovisningsskyldigheten samtidigt med skattskyldig-
heten. Detsamma gäller om skattskyldigheten inträder vid händelser som
inte föranleder någon bokföringsåtgärd.

Vid försäljning mot kredit kan skattemyndigheten, om principerna för den

skattskyldiges bokföring föranleder det, medge att redovisningsskyldigheten
inträder vid beskattningsårets utgång, dock inte senare än när betalning in-
flyter eller fordran diskonteras eller överlåts.

Om en skattskyldig försätts i konkurs inträder redovisningsskyldighet ge-

nast för de affärshändelser för vilka skattskyldighet har inträtt före konkurs-
beslutet.

32 §

12

Den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor

som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen
(1994:200) skall redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration
för varje förvärv. Deklarationen skall lämnas in senast 35 dagar efter förvär-
vet.

32 a §

Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på
energi och som inte skall registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 f�h,
skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig
händelse. Deklarationen skall lämnas in senast fem dagar efter den skatte-
pliktiga händelsen.

32 b §

Den som är skattskyldig enligt lagen (1991:1483) om skatt på

vinstsparande m.m. eller 4 § första stycket 2 eller 3 lagen (1984:409) om
skatt på gödselmedel skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration
för varje skattepliktig händelse. Deklarationen skall lämnas in senast 25 da-
gar efter den skattepliktiga händelsen.

32 c §

Särskild skattedeklaration skall lämnas till Riksskatteverket enligt

fastställt formulär.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en särskild skat-
tedeklaration.

11

Senaste lydelse 1998:232.

12

Senaste lydelse 2000:486. �ndringen innebär bl.a. att andra�fjärde styckena upp-

hävs.

background image

9

SFS 2002:400

Vad som sägs i 10 kap. 24�27 §§, 11 kap. 16 och 18 §§, 14 kap. 6 §,

15 kap. 4�6 §§, 21 kap. 9 och 11 §§ samt 23 kap. 9 § om skattedeklarationer
skall, om inte något annat anges, gälla även särskilda skattedeklarationer.

11 kap.

1 §

13

Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall

betala skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.

Som beskattningsbeslut anses också
1. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,
2. omprövningsbeslut enligt 21 kap.,
3. beslut i fråga om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9�13 §§

mervärdesskattelagen (1994:200),

4. beslut om betalningsskyldighet för arvsskatt och gåvoskatt enligt lagen

(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

5. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28�30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
6. beslut om återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap.

2�6 §§, 8 a, 9 eller 9 b § andra stycket eller 10 eller 11 § eller 11 kap. 12 §
lagen (1994:1776) om skatt på energi.

19 §

14

Av 21 kap. följer att beslut om skatt kan omprövas av skattemyndig-

heten.

Vid en omprövning skall skatten bestämmas på grundval av tillgängliga

uppgifter. Om en tillförlitlig beräkning inte kan göras på ett sådant sätt, skall
skatten bestämmas efter vad som framstår som skäligt med hänsyn till vad
som har kommit fram (

skönsbeskattning

). Därvid får, om inte omständighe-

terna talar för något annat, varje skatt som enligt 18 § har bestämts till noll
kronor bestämmas till det högsta av de belopp som har bestämts för den
skatten vid någon av de tre närmast föregående redovisningsperioderna. I
detta fall skall dock beslut rörande mervärdesskatt eller punktskatt kvarstå,
om endast överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande
punktskatt till den skattskyldiges fördel har bestämts för de tre perioderna.

Bestämmelsen i andra stycket tredje meningen gäller inte i fråga om skatt

som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a §.

13 kap.

Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

1 §

15

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får helt

eller delvis befria en skattskyldig från skyldigheten att göra skatteavdrag el-
ler att betala arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt, om det
finns synnerliga skäl.

13

Senaste lydelse 2001:328.

14

Senaste lydelse 2000:1000.

15

Senaste lydelse 1999:316.

background image

10

SFS 2002:400

Första stycket gäller även när skatt skall tas ut enligt mervärdesskatte-

lagen (1994:200) vid import av varor och när punktskatt skall betalas till
Tullverket.

Om beslut om befrielse fattas enligt första stycket får motsvarande befri-

else medges beträffande skattetillägg, förseningsavgift och ränta.

14 kap.

3 §

16

Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara dek-

larationsskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en ko-
pia av handling som behövs för kontroll av deklarationen eller av annan upp-
giftsskyldighet enligt denna lag.

Skattemyndigheten får också förelägga den som skall utföra identitets-

kontroll enligt 1 a § att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en
kopia av handling som använts vid identitetskontrollen.

Riksskatteverket får dessutom förelägga den som är eller kan antas vara

skyldig att redovisa punktskatt att lämna varuprov eller beskriva varor eller
tjänster som används, säljs eller på annat sätt tillhandahålls i verksamheten.

7 §

17

Skattemyndigheten får besluta om skatterevision för att kontrollera

1. att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och

fullständigt,

2. att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan antas

uppkomma,

3.

skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. att den som ansökt om återbetalning, kompensation eller nedsättning av

punktskatt i fall som avses i 1 kap. 4 § tredje stycket 9 har lämnat riktiga och
fullständiga uppgifter, eller

5. att den som ansökt om återbetalning av punktskatt i fall som avses i

1 kap. 4 § tredje stycket 8 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter.

Skattemyndigheten får besluta om skatterevision också för att inhämta

uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket 1�4 av någon annan
än den som revideras.

7 a §

Skatterevision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokförings-

lagen (1999:1078),

2. någon annan juridisk person än dödsbo,
3. den som har anmält sig för registrering enligt 3 kap. 1 §,
4. den som har ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap.,
5. sådant ombud för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §,
6. sådan representant som avses i 16 § andra stycket lagen (1994:1563)

om tobaksskatt, 15 § andra stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller
4 kap. 10 § andra stycket lagen om skatt på energi (1994:1776),

16

Senaste lydelse 1999:641.

17 Senaste lydelse 2001:970. �ndringen innebär bl.a. att tredje och fjärde stycket upp-
hävs.

background image

11

SFS 2002:400

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare en-

ligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

I övrigt gäller för skatterevision bestämmelserna om taxeringsrevision i

3 kap. 9�14 c §§ taxeringslagen (1990:324).

16 kap.

1 § Skatt skall betalas in till den skattemyndighet som avses i 2 kap. 1, 2
eller 4 §.

4 §

18 Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

som skall redovisas i en skattedeklaration skall ha betalats senast den dag då
deklarationen skall ha kommit in till skattemyndigheten enligt 10 kap. 12,
18, 19, 22 eller 22 a §.

Den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklu-

sive gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas
sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor skall dock ha betalat avdragen
skatt och arbetsgivaravgifter, som skall redovisas i en skattedeklaration, se-
nast den 12, i januari senast den 17, i månaden efter redovisningsperioden.

Mervärdesskatt och punktskatt som har redovisats i en särskild skatte-

deklaration skall ha betalats senast den dag då deklarationen skall ha kommit
in till skattemyndigheten enligt 10 kap. 32�32 b §§.

11 §

19 Om den skattskyldige har en skatteskuld enligt denna lag och det

behöver anges vilken skatt som är betald eller obetald, skall skulden fördelas
proportionellt mellan de skatter som påförts under den aktuella perioden, om
inte annat följer av10 § eller bestämmelser i annan lag.

Om en säkerhet som ställts enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, la-

gen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi
skall tas i anspråk, skall obetald tobaksskatt, alkoholskatt eller energiskatt
som bestämts enligt första stycket fördelas proportionellt mellan skatt som
omfattas av säkerheten och skatt som inte omfattas.

17 kap.

Anstånd med betalning av punktskatt

4 a § Har skyldighet att redovisa punktskatt för lager av varor inträtt på
grund av att den skattskyldige har upphört med den skattepliktiga verksam-
heten eller upphört att vara godkänd upplagshavare eller lagerhållare, får
skattemyndigheten medge anstånd med betalning av skatten om det finns
särskilda skäl.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången av den må-

nad då skatten senast skall betalas.

18 Senaste lydelse 1998:232.

19 Senaste lydelse 2000:501.

background image

12

SFS 2002:400

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

18 kap.

2 §

20 Visar en annan avstämning än den årliga att det finns ett överskju-

tande belopp till den skattskyldiges fördel, skall beloppet betalas tillbaka,
om den skattskyldige begär det. �ven om den skattskyldige inte har begärt
det, skall återbetalning ske till den del det överskjutande beloppet grundas

1. ett beslut om överskjutande ingående mervärdesskatt,
2. ett beslut om punktskatt, eller
3. ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol.
Första stycket gäller inte, om något annat följer av 7 eller 7 a §.

21 kap.

11 § Efterbeskattning får ske, om ett beskattningsbeslut blivit felaktigt el-
ler inte fattats på grund av att den skattskyldige

1. i en skattedeklaration eller på annat sätt under förfarandet hos skatte-

myndigheten lämnat någon oriktig uppgift till ledning för beskattningsbeslu-
tet,

2. lämnat någon oriktig uppgift i ett mål vid domstol om betalning eller

återbetalning av skatt enligt denna lag,

3. inte lämnat en skattedeklaration eller begärd uppgift, eller
4. inte följt ett föreläggande enligt 14 kap. 3 § tredje stycket.

23 kap.

9 §

21 Skattedeklarationer och andra handlingar innehållande uppgifter som

avses i 14 kap. 8 § skall förvaras hos skattemyndigheten. Handlingarna skall
förstöras sju år eller, i fråga om handlingar som avser ett aktiebolag eller en
ekonomisk förening, elva år efter utgången av det kalenderår under vilket
beskattningsåret gått ut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att handlingarna skall bevaras under längre tid än som anges i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Genom lagen upphävs lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-

ringsavgifter. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga
om

a) redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003, och
b) skattepliktiga händelser som inte skall hänföras till någon redovis-

ningsperiod och som inträffat före den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marie Jönsson
(Finansdepartementet)

20 Senaste lydelse 1998:347.

21 Senaste lydelse 2001:1239.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.