SFS 1999:423 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1999:423 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
990423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 21 § lagen (1994:466) om sär-

skilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

2

ordet ⬝tullmyndighet⬝ skall

bytas ut mot ⬝Tullverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av 21 § 1997:503.

SFS 1999:423

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.