SFS 2002:421 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

020421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
viss privatinförsel;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1994:1565) om beskatt-

ning av viss privatinförsel

2

skall ha följande lydelse.

6 §

3

Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som

anges i 5 §. Därvid tillämpas bestämmelserna om dröjsmålsavgift i lagen
(1997:484) om dröjsmålsavgift.

I fråga om skatt och avgift enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om

indrivning och verkställighet i 20 kap. samt 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetal-
ningslagen (1997:483). Det belopp som anges i 20 kap. 1 § första stycket 2
skattebetalningslagen skall dock vid tillämpning av denna lag i stället vara
100 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1999:1329.

3

Senaste lydelse 1998:508.

SFS 2002:421

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.