SFS 2000:482 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

000482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
viss privatinförsel;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1565) om be-

skattning av viss privatinförsel

2

dels

att i 4 § orden ”Skattemyndigheten i Gävle” skall bytas ut mot ”Riks-

skatteverket”,

dels

att 17 § skall ha följande lydelse.

17 §

3

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol.

Riksskatteverket för det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag får överklagas av

Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle

har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och har beslutet överklagats,
skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1999:1329.
av 4 § 1998:508.

3

Senaste lydelse 1998:508.

SFS 2000:482

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.