SFS 2000:501 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

000501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 29 §, 11 kap. 1 §, 14 kap.

2 §, 16 kap. 9 och 11 §§ samt 19 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483)
skall ha följande lydelse.

10 kap.

29 §

I 13 kap. 6–28 b §§ mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda

bestämmelser om redovisning av utgående och ingående mervärdesskatt.

11 kap.

1 §

Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall

betala skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.

Som beskattningsbeslut anses också
1. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,
2. omprövningsbeslut enligt 21 kap., och
3. beslut i fråga om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§

mervärdesskattelagen (1994:200).

14 kap.

2 §

En deklarationsskyldig skall i skälig omfattning genom räkenskaper,

anteckningar eller på annat lämpligt sätt se till att det finns underlag för full-
görandet av deklarations- och annan uppgiftsskyldighet samt för kontroll av
uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Underlaget skall bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår un-

derlaget avser. Underlag för att kunna fullgöra skyldigheten att jämka enligt
8 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200) skall dock bevaras under sju år ef-
ter utgången av det kalenderår då korrigeringstiden löpte ut.

1

Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245.

SFS 2000:501

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:501

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

16 kap.

9 §

2

Ett inbetalt belopp skall, om inte annat följer av 10 §, räknas av från

den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld enligt denna lag oberoende av
vad den skattskyldige har begärt.

11 §

Om den skattskyldige har en skatteskuld enligt denna lag och det be-

höver anges vilken skatt som är betald eller obetald, skall skulden fördelas
proportionellt mellan de skatter som påförts under den aktuella perioden, om
inte annat följer av 10 § eller bestämmelser i annan lag.

19 kap.

7 §

3

När det är fråga om skatt som skall betalas till följd av ett ompröv-

ningsbeslut eller ett beslut av domstol beräknas kostnadsränta från och med
dagen efter skattens ursprungliga förfallodag eller den tidigare dag som skat-
ten enligt 16 kap. 7 § anses vara betald, eller, när det är fråga om slutlig
skatt, från och med den 13 februari taxeringsåret till och med den dag betal-
ning senast skall ske med anledning av skattemyndighetens eller domstolens
beslut.

Kostnadsränta enligt första stycket beräknas efter en räntesats som mot-

svarar basräntan. Om skatten skall betalas till följd av ett beslut om skönsbe-
skattning i avsaknad av redovisning enligt 11 kap. 19 § andra stycket beräk-
nas dock kostnadsräntan efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15
procentenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

2

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1998:232. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.