SFS 2000:544 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2000:544 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
000544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
viss privatinförsel;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1994:1565) om

beskattning av viss privatinförsel skall ha följande lydelse.

1 §

2

En enskild person som har förvärvat nedan angivna alkoholdrycker

eller tobaksvaror och som själv transporterar dem till Sverige från ett annat
EG-land, för sitt eller sin familjs personliga bruk, skall, om inte annat följer
av 2 §, betala skatt med

196 kronor/liter för spritdryck,
45 kronor/liter för starkvin,
27 kronor/liter för vin,
8 kronor/liter för starköl,
88 öre/styck för cigaretter,
56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med

spritdryck

: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin

: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent,

vin

: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl

: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och

cigarill

: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

2 §

3

Skatt enligt 1 § skall inte tas ut till den del införseln uppgår till högst

följande kvantiteter

1. 1 liter spritdryck,
2. 3 liter starkvin,
3. 20 liter vin,
4. 24 liter starköl,
5. 400 cigaretter eller

200 cigariller eller

1

Prop. 1999/2000:121, bet. 1999/2000:SkU23, rskr. 1999/2000:247.

2

Senaste lydelse 1999:1071.

3

Senaste lydelse 1999:1329.

SFS 2000:544

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

2

SFS 2000:544

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

100 cigarrer eller
550 gram röktobakt.

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in sprit-

drycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738).
En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-
varor i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för varor som har förts in till Sverige före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.