SFS 2000:544 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

000544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
viss privatinförsel;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1994:1565) om

beskattning av viss privatinförsel skall ha följande lydelse.

1 §

2

En enskild person som har förvärvat nedan angivna alkoholdrycker

eller tobaksvaror och som själv transporterar dem till Sverige från ett annat
EG-land, för sitt eller sin familjs personliga bruk, skall, om inte annat följer
av 2 §, betala skatt med

196 kronor/liter för spritdryck,
45 kronor/liter för starkvin,
27 kronor/liter för vin,
8 kronor/liter för starköl,
88 öre/styck för cigaretter,
56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med

spritdryck

: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin

: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent,

vin

: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl

: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och

cigarill

: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

2 §

3

Skatt enligt 1 § skall inte tas ut till den del införseln uppgår till högst

följande kvantiteter

1. 1 liter spritdryck,
2. 3 liter starkvin,
3. 20 liter vin,
4. 24 liter starköl,
5. 400 cigaretter eller

200 cigariller eller

1

Prop. 1999/2000:121, bet. 1999/2000:SkU23, rskr. 1999/2000:247.

2

Senaste lydelse 1999:1071.

3

Senaste lydelse 1999:1329.

SFS 2000:544

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

2

SFS 2000:544

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

100 cigarrer eller
550 gram röktobakt.

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in sprit-

drycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738).
En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-
varor i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för varor som har förts in till Sverige före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.