SFS 2006:575 Lag om särskild skattekontroll i vissa branscher

060575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskild skattekontroll i vissa branscher;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om särskild skattekontroll i vissa bran-
scher.

2 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas på näringsverksamhet som avser

– restaurang, varmed även avses pizzabutik och annat liknande avhämt-

ningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök, samt

– hårvård.
Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än sådan

som anges i första stycket omfattas dock inte av denna lag.

Definitioner

3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som
i skattebetalningslagen (1997:483) om inte annat anges eller framgår av
sammanhanget.

4 § Verksamhetslokal har samma betydelse som i lagen (1994:466) om
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Personalliggare

5 § I verksamheter som omfattas av denna lag skall en personalliggare fö-
ras. Skyldigheten att föra personalliggare omfattar dock inte enskild närings-
verksamhet där endast näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är
verksamma. Motsvarande gäller för fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag
där endast företagsledaren, dennes make eller barn under 16 år är verk-
samma.

6 § Personalliggaren skall innehålla uppgifter om näringsidkarens namn
och, om sådant nummer finns, personnummer, samordningsnummer eller or-
ganisationsnummer. Därutöver skall för varje verksamhetsdag antecknas

1 Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349.

SFS 2006:575

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:575

1. namn och, om sådant nummer finns, personnummer eller samordnings-

nummer på personer som är verksamma i näringsverksamheten, och

2. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.
Uppgifterna skall antecknas i omedelbar anslutning till att arbetspasset

påbörjas respektive avslutas.

Uppgifterna i personalliggaren skall bevaras två år efter utgången av det

kalenderår under vilket det för näringsverksamheten gällande beskattnings-
året gått ut.

7 § Personalliggaren skall finnas tillgänglig för Skatteverket i verksam-
hetslokalen.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om personalliggarens form och hur den skall föras.

Kontrollbesök

9 § För att identifiera de personer som är verksamma i en näringsverksam-
het får Skatteverket besluta om kontrollbesök i verksamhetslokalen. Verket
får vid kontrollbesök begära att en person som utför eller kan antas utföra ar-
betsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet. Uppgifterna får stämmas
av mot personalliggaren.

Ett kontrollbesök får genomföras utan att den kontrollerade underrättas

om det i förväg.

10 § Ett kontrollbesök skall genomföras så att det inte vållar näringsidka-
ren större kostnad eller olägenhet än nödvändigt.

Föreläggande

11 § Skatteverket får förelägga en näringsidkare att fullgöra sina skyldig-
heter enligt 5 § och att avhjälpa de brister som konstaterats vid ett kontroll-
besök.

Kontrollavgift

12 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas
av skyldigheter enligt denna lag om näringsidkaren

1. inte för en personalliggare,
2. för en personalliggare, men denna är så bristfällig att den inte kan ligga

till grund för en kontroll,

3. inte bevarar uppgifterna i personalliggaren enligt 6 § tredje stycket, el-

ler

4. inte håller personalliggaren tillgänglig vid ett kontrollbesök.
Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten.

13 § Om det vid ett kontrollbesök påträffas personer som inte har anteck-
nats enligt bestämmelserna i 6 §, får Skatteverket ta ut en kontrollavgift.
Kontrollavgiften är 2 000 kronor för varje sådan person. Detta gäller även i
de fall då kontrollavgift tas ut enligt 12, 14 eller 15 §.

background image

3

SFS 2006:575

14 § Om en kontrollavgift har tagits ut enligt 12 § och Skatteverket däref-
ter har förelagt näringsidkaren att göra rättelse inom viss tid, får Skatteverket
ta ut en ny avgift med 20 000 kronor om föreläggandet inte följs.

15 § Om en kontrollavgift har tagits ut enligt 12 § för en överträdelse och
näringsidkaren därefter inom ett år gör sig skyldig till ytterligare en överträ-
delse, får avgift för den nya överträdelsen tas ut med 20 000 kronor.

16 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns sär-
skilda skäl, får en näringsidkare helt eller delvis befrias från en kontrollav-
gift.

Första stycket skall beaktas även om något yrkande om befrielse inte har

framställts.

17 § Kontrollavgift får inte tas ut för överträdelse som omfattas av vitesfö-
reläggande enligt denna lag.

Vite

18 § Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite om det finns
anledning att anta att det annars inte följs.

Finns det anledning att anta att näringsidkaren eller, om denne är en juri-

disk person, ställföreträdare för näringsidkaren har begått en gärning som är
straffbelagd eller kan leda till kontrollavgift eller skattetillägg, får näringsid-
karen inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har
samband med den misstänkta gärningen.

Förfarandet

19 § Beslut om kontrollbesök och föreläggande vid vite får inte överkla-
gas.

Frågor om utdömande av vite prövas av den länsrätt som enligt 22 kap.

1 a–1 c §§ skattebetalningslagen (1997:483) är behörig att pröva ett överkla-
gande.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet

bedömas.

I fråga om kontrollavgift gäller skattebetalningslagens bestämmelser om

debitering, betalning, överklagande och förfarandet i övrigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

PÄR NUDER
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.