SFS 2006:591 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2006:591 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
060591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § samt 10 kap. 32 a och

32 b §§ skattebetalningslagen (1997:483) skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2 Skatteverket skall registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mer-
värdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv
av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3. den som är grupphuvudman,
4. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen,

5. den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.

den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
d) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
f) 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 §, 12 § första stycket 1 eller 14 § eller 11 kap. 5 §

första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
j) lagen (1999:673) om skatt på avfall, eller
k) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

1 Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352.

2 Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2006:591

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:591

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

10 kap.

32 a §

3 Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi
eller lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel och som inte skall registre-
ras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 b eller f�h, skall redovisa skatten i en
särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen
skall lämnas in senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen. För den
som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket lagen om skatt på energi
skall dock deklarationen lämnas in senast en månad efter dagen för tillsyns-
myndighetens beslut.

�ven den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket lagen om tobaks-

skatt, 15 § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi
och som inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket
skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig
händelse. Deklarationen skall lämnas in senast vid den skattepliktiga händel-
sen.

Om den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 eller 16 § fjärde

stycket lagen om tobaksskatt, 8 § första stycket 5 lagen om alkoholskatt eller
4 kap. 1 § 5 lagen om skatt på energi inte ställt säkerhet för skattens betal-
ning, skall deklarationen i stället för vad som föreskrivs i första stycket läm-
nas senast vid den skattepliktiga händelsen.

32 b §

4 Den som är skattskyldig enligt lagen (1991:1483) om skatt på

vinstsparande m.m. skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för
varje skattepliktig händelse. Deklarationen skall lämnas in senast 25 dagar
efter den skattepliktiga händelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 3 kap. 1 § och i övrigt

den 1 januari 2007. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:1118.

4 Senaste lydelse 2002:400.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.