SFS 2006:591 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

060591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § samt 10 kap. 32 a och

32 b §§ skattebetalningslagen (1997:483) skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2 Skatteverket skall registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mer-
värdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv
av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3. den som är grupphuvudman,
4. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

5. den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.

den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
d) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
f) 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 §, 12 § första stycket 1 eller 14 § eller 11 kap. 5 §

första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
j) lagen (1999:673) om skatt på avfall, eller
k) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

1 Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352.

2 Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2006:591

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:591

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

10 kap.

32 a §

3 Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi
eller lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel och som inte skall registre-
ras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 b eller f–h, skall redovisa skatten i en
särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen
skall lämnas in senast fem dagar efter den skattepliktiga händelsen. För den
som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket lagen om skatt på energi
skall dock deklarationen lämnas in senast en månad efter dagen för tillsyns-
myndighetens beslut.

Även den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket lagen om tobaks-

skatt, 15 § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi
och som inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket
skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig
händelse. Deklarationen skall lämnas in senast vid den skattepliktiga händel-
sen.

Om den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 eller 16 § fjärde

stycket lagen om tobaksskatt, 8 § första stycket 5 lagen om alkoholskatt eller
4 kap. 1 § 5 lagen om skatt på energi inte ställt säkerhet för skattens betal-
ning, skall deklarationen i stället för vad som föreskrivs i första stycket läm-
nas senast vid den skattepliktiga händelsen.

32 b §

4 Den som är skattskyldig enligt lagen (1991:1483) om skatt på

vinstsparande m.m. skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för
varje skattepliktig händelse. Deklarationen skall lämnas in senast 25 dagar
efter den skattepliktiga händelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 3 kap. 1 § och i övrigt

den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:1118.

4 Senaste lydelse 2002:400.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.