SFS 2003:649 Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2003:649 Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
030649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1978:880) om <br/>betalningss�kring f�r skatter, tullar och avgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 november 2003.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1978:880) om betal-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ningss�kring f�r skatter, tullar och avgifter</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att i 3, 10, 17 och 18 �� ordet skattemyndigheten skall bytas ut mot</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket,</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 20 � skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>M�l om betalningss�kring som avses i 3 � f�rsta stycket pr�vas av</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">den l�nsr�tt som d� framst�llningen om betalningss�kring g�rs �r beh�rig att<br/>pr�va ett �verklagande enligt 22 kap. 1 a1 d �� skattebetalningslagen<br/>(1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">M�l om betalningss�kring som avses i 3 � andra stycket pr�vas av den</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">l�nsr�tt som �r beh�rig enligt f�rsta stycket eller den l�nsr�tt inom vars dom-<br/>krets beslut om tulltill�gg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om trans-<br/>porttill�gg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter<br/>m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall fattas d�<br/>framst�llningen om betalningss�kring g�rs.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004. �ldre f�reskrifter i 20 � g�ller</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">fortfarande f�r framst�llning som har gjorts f�re ikrafttr�dandet. I dessa fall<br/>skall Skatteverket f�ra det allm�nnas talan.</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Senaste lydelse av<br/>3 � 2000:1283<br/>10 � 1990:372<br/>17 � 1990:372<br/>18 � 1995:442.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">3 Senaste lydelse 2000:1283. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och fj�rde styckena<br/>upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2003:649</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1978:880) om
betalningss�kring f�r skatter, tullar och avgifter;

utf�rdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1978:880) om betal-

ningss�kring f�r skatter, tullar och avgifter

2

dels att i 3, 10, 17 och 18 �� ordet skattemyndigheten skall bytas ut mot

Skatteverket,

dels att 20 � skall ha f�ljande lydelse.

20 �

3 M�l om betalningss�kring som avses i 3 � f�rsta stycket pr�vas av

den l�nsr�tt som d� framst�llningen om betalningss�kring g�rs �r beh�rig att
pr�va ett �verklagande enligt 22 kap. 1 a1 d �� skattebetalningslagen
(1997:483).

M�l om betalningss�kring som avses i 3 � andra stycket pr�vas av den

l�nsr�tt som �r beh�rig enligt f�rsta stycket eller den l�nsr�tt inom vars dom-
krets beslut om tulltill�gg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om trans-
porttill�gg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall fattas d�
framst�llningen om betalningss�kring g�rs.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004. �ldre f�reskrifter i 20 � g�ller

fortfarande f�r framst�llning som har gjorts f�re ikrafttr�dandet. I dessa fall
skall Skatteverket f�ra det allm�nnas talan.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
3 � 2000:1283
10 � 1990:372
17 � 1990:372
18 � 1995:442.

3 Senaste lydelse 2000:1283. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och fj�rde styckena
upph�vs.

SFS 2003:649

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.