SFS 2003:649 Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2003:649 Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
030649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1978:880) om betal-

ningssäkring för skatter, tullar och avgifter

2

dels att i 3, 10, 17 och 18 §§ ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot

⬝Skatteverket⬝,

dels att 20 § skall ha följande lydelse.

20 §

3 Mål om betalningssäkring som avses i 3 § första stycket prövas av

den länsrätt som då framställningen om betalningssäkring görs är behörig att
pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a�1 d §§ skattebetalningslagen
(1997:483).

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § andra stycket prövas av den

länsrätt som är behörig enligt första stycket eller den länsrätt inom vars dom-
krets beslut om tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om trans-
porttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall fattas då
framställningen om betalningssäkring görs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. �ldre föreskrifter i 20 § gäller

fortfarande för framställning som har gjorts före ikraftträdandet. I dessa fall
skall Skatteverket föra det allmännas talan.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
3 § 2000:1283
10 § 1990:372
17 § 1990:372
18 § 1995:442.

3 Senaste lydelse 2000:1283. �ndringen innebär bl.a. att andra och fjärde styckena
upphävs.

SFS 2003:649

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.