SFS 2003:655 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

030655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324)2

dels att 6 kap. 11, 12, 15 och 16 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 2 § och 6 kap. 15 § skall utgå,
dels att i 3 kap. 1, 5, 7–9, 12 och 12 a §§, 4 kap. 2, 5–8, 10, 13–15, 18–21

och 23 §§, 5 kap. 4, 5, 8, 14 och 18 §§, 6 kap. 6, 7, 10 och 21 §§, 7 kap. 7 §
samt rubrikerna närmast före 3 kap. 1 § och 4 kap. 13 § ordet ”skattemyn-
dighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skatteverket” i motsva-
rande form,

dels att 2 kap. 1, 2 och 6 §§, 3 kap. 14, 16 och 17 §§, 4 kap. 9 och 11 a §§,

5 kap. 3 §, 6 kap. 5, 8, 9, 13, 14 och 17 §§, 7 kap. 2 och 6 §§ samt rubrikerna
närmast före 2 kap. 1 § och 6 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 9 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

Skatteverket

1 §

3 Skatteverket ansvarar för taxeringsarbetet i landet.

Vid Skatteverket finns skattekontor. Vid varje skattekontor finns en skat-

tenämnd.

2 §

4 Beslut i taxeringsärende fattas av Skatteverket.

6 §

5 Ordföranden och vice ordföranden i skattenämnden skall vara tjänste-

män vid Skatteverket. De förordnas av verket för högst fyra år i taget.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
3 kap. 5 § 2003:211

4 kap. 20 § 1999:1261

3 kap. 8 § 2001:1231

4 kap. 23 § 1999:1261

3 kap. 9 § 1997:494

5 kap. 4 § 2003:211

3 kap. 12 § 2003:211

5 kap. 5 § 2003:211

3 kap. 12 a § 1997:494

5 kap. 8 § 2003:211

4 kap. 2 § 2001:1231

5 kap. 14 § 2003:211

4 kap. 5 § 1999:1261

5 kap. 18 § 2003:211

4 kap. 13 § 1999:1261

6 kap. 10 § 1994:467

4 kap. 18 § 1999:1261

7 kap. 7 § 1995:1524.

3 Senaste lydelse 1998:246. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 1999:1261.

5 Senaste lydelse 1994:1625. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2003:655

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:655

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer det

antal övriga ledamöter i skattenämnden som skall finnas vid varje skattekon-
tor. Sådana ledamöter väljs för högst fyra år. För val av dessa ledamöter gäl-
ler bestämmelserna i 7 kap. 5–7 §§.

3 kap.

14 §

6 En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna upp-

gift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling skall ges in till
den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1
c §§ skattebetalningslagen (1997:483), tillsammans med föreläggandet och
den begärda handlingen eller uppgiften.

Om den reviderade begär att en handling skall undantas från revision skall

handlingen, om Skatteverket anser att den bör granskas, omedelbart förseg-
las och överlämnas till länsrätten.

Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften skall

undantas från kontrollen.

16 § Uppgifter som myndighet förfogar över och som behövs för taxering
skall på Skatteverkets begäran tillhandahållas verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om

uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap.
1 § sekretesslagen (1980:100) eller en bestämmelse till vilken hänvisas i nå-
gon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i sekre-

tesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt
eller allmänt intresse föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på
ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften skall lämnas ut.

17 §

7 Uppgifter i självdeklarationer och i andra handlingar som har upprät-

tats eller för granskning omhändertagits vid taxeringskontroll eller lämnats
till ledning för taxering enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om själv-
deklarationer och kontrolluppgifter får tillhandahållas myndighet i främ-
mande stat med vilken Sverige har träffat överenskommelse om handräck-
ning i skatteärenden.

4 kap.

9 § Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut, skall han göra
detta skriftligt. Begäran skall ha kommit in till Skatteverket före utgången av
det femte året efter taxeringsåret.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte inom två månader före ut-

gången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett taxe-
ringsbeslut som är till hans nackdel eller ett besked om den slutliga skatten
eller annan handling med uppgift om skattens storlek, får han ändå begära
omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag
han fick sådan kännedom.

6 Senaste lydelse 1994:467.

7 Senaste lydelse 2001:1231. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2003:655

Har den skattskyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket

gett in skrivelsen med begäran om omprövning till en allmän förvaltnings-
domstol, får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart översändas
till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till dom-
stolen.

11 a §

8 En begäran om omprövning som avser särskild skatteberäkning för

ackumulerad inkomst får göras efter utgången av den tid som anges i 9 §, om
denna begäran föranleds av Skatteverkets taxeringsbeslut eller av en allmän
förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering. En sådan begäran skall ha
kommit in till Skatteverket inom ett år från det att beslutet meddelades.

5 kap.

3 §

9 Beslut om skattetillägg enligt 2 § 2 skall undanröjas om en självdekla-

ration har kommit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol
inom fyra månader från utgången av det år då beslutet fattades.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte har fått kännedom om ett

beslut om skattetillägg eller ett besked om den slutliga skatten eller någon
annan handling med uppgift om skattetilläggets storlek före utgången av det
år då beslutet fattades skall skattetillägget undanröjas, om en självdeklara-
tion har kommit in inom två månader från den dag då han fick sådan känne-
dom.

6 kap.

5 § Skatteverket skall pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har
överklagandet kommit in för sent, skall verket avvisa det, om inte annat föl-
jer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att Skatteverket

har lämnat den skattskyldige en felaktig underrättelse om hur man överkla-
gar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagandetiden

kommit in till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall då ome-
delbart översändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen
kom in till domstolen.

Det allmänna ombudets eller kommuns överklagande

8 § Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som
enligt 4 kap. gäller för beslut om omprövning på initiativ av Skatteverket el-
ler efter sådan tid men inom två månader från den dag då det överklagade
beslutet meddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser eftertaxering och yrkas änd-

ring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom
två månader från den dag då beslutet meddelades.

8 Senaste lydelse 1999:1261.

9 Senaste lydelse 2003:211.

background image

4

SFS 2003:655

9 § Om det allmänna ombudet har överklagat ett taxeringsbeslut, skall
därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt.

9 a § Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för
överklagande även föra talan till den skattskyldiges förmån. Det allmänna
ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

13 §

10 Om den skattskyldige överklagar länsrättens eller kammarrättens

beslut, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag då
han fick del av beslutet.

Om länsrättens beslut överklagas av Skatteverket, det allmänna ombudet

eller kommunen, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från
den dag beslutet meddelades. Detsamma gäller om verket, ombudet eller
kommunen överklagar kammarrättens beslut.

14 § Om en part har överklagat ett beslut av länsrätt eller kammarrätt, får
även motparten ge in ett överklagande, trots att den för honom gällande ti-
den för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom en
månad från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle
ha gjorts.

Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anled-

ning, förfaller också det senare.

17 § Skatteverket får inom den för verket gällande tiden för överklagande
föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet
som den skattskyldige. Motsvarande gäller för det allmänna ombudet om
ombudet fört det allmännas talan.

7 kap.

2 § Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att
pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämp-

lighet bedömas.

6 §

11 Valbar till ledamot i skattenämnd är den som har rösträtt vid val av

kommunfullmäktige och inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal-
ken.

Tjänsteman vid Skatteverket eller allmän förvaltningsdomstol eller nämn-

deman i allmän förvaltningsdomstol får inte väljas till ledamot i skatte-
nämnd.

Den som har fyllt sextio år eller uppger giltigt hinder är inte skyldig att ta

emot uppdrag som ledamot.

Skatteverket skall pröva den valdes behörighet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

10 Senaste lydelse 1990:1138.

11 Senaste lydelse 1991:1902.

background image

5

SFS 2003:655

2. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i

3 kap. 5 § eller 12 § fjärde stycket eller 4 kap. 10 § att fullgöra en skyldighet
enligt lagen gentemot skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet skyldighe-
ten i stället fullgöras gentemot Skatteverket.

3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 14 § första stycket om behörig länsrätt gäller

fortfarande för begäran som har getts in före ikraftträdandet.

4. Uppgifter som enligt äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § första stycket be-

gärts av skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet tillhandahållas Skatte-
verket.

5. Äldre föreskrifter i 3 kap. 16 § tredje stycket gäller fortfarande för an-

sökan som har getts in före ikraftträdandet.

6. Äldre föreskrifter i 4 kap. 9 § tredje stycket gäller fortfarande om begä-

ran om omprövning har getts in före ikraftträdandet.

7. Äldre föreskrifter i 4 kap. 11 a § första meningen samt 4 kap. 13 § an-

dra stycket 1 och 3 gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

8. Föreskrifterna i 4 kap. 14 § andra stycket gäller även om självdeklara-

tion kommit in till skattemyndighet.

9. Föreskrifterna i 4 kap. 18 § andra stycket om hinder mot eftertaxering i

samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skattemyndighet.

10. Äldre föreskrifter i 4 kap. 20 § andra stycket gäller fortfarande för

skattemyndighets beslut.

11. Föreskrifterna i 5 kap. 3 § första stycket gäller även om självdeklara-

tion kommit in till skattemyndighet.

12. Föreskrifterna i 5 kap. 8 § första stycket 2 gäller även om kontrollupp-

gift varit tillgänglig för skattemyndighet före november månads utgång taxe-
ringsåret.

13. Äldre föreskrifter i 6 kap. 5 § andra och tredje styckena gäller fortfa-

rande för överklagande som har kommit in före ikraftträdandet.

14. Äldre föreskrifter i 6 kap. 9 § gäller fortfarande om taxeringsbeslutet

har överklagats före ikraftträdandet.

15. Äldre föreskrifter i 6 kap. 10 § gäller fortfarande för avvisningsbeslut

som meddelats före ikraftträdandet.

16. De upphävda föreskrifterna i 6 kap. 12 § gäller fortfarande för över-

klagande av länsrätts eller kammarrätts beslut som har meddelats före ikraft-
trädandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skat-
teverket.

17. Äldre föreskrifter i 6 kap. 13 § andra stycket om överklagande av be-

slut som meddelats före ikraftträdandet gäller även efter ikraftträdandet. Vad
som där sägs om skattemyndighet och Riksskatteverket skall då i stället
gälla Skatteverket.

18. Föreskrifterna i 7 kap. 2 § första stycket gäller inte för ansökan om ut-

dömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.