SFS 2003:667 Lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2003:667 Lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
030667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:514) om särskild
skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:514) om sär-

skild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

2

dels att i 2�5 §§ ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Skattever-

ket⬝,

dels att 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

6 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

7 § I fråga om debitering och betalning av kontrollavgift, överklagande
och förfarandet i övrigt gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen
(1997:483).

Beslut om revision och kontrollbesök samt föreläggande vid vite får inte

överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om någon före ikraftträdandet

har förelagts enligt äldre föreskrifter i 2 § tredje stycket att inge uppgifter till
skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till
Skatteverket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 3 § 1999:1119.

SFS 2003:667

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.