SFS 2006:727 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

060727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels att i 8 kap. 28 § orden ”en kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot

”Kronofogdemyndigheten”,

dels att i 18 kap. 9 §, 19 kap. 9 § samt 20 kap. 1, 6 och 7 §§ ordet ”krono-

fogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att i 19 kap. 9 § ordet ”kronofogdemyndigheternas” skall bytas ut

mot ”Kronofogdemyndighetens”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 19 kap. 9 § 2001:191.

SFS 2006:727

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.