SFS 2004:789 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2004:789 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
040789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 11 § och 22 kap. 1 § skat-

tebetalningslagen (1997:483) skall ha följande lydelse.

11 kap.

11 §

2

När den slutliga skatten bestäms gäller att

1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) debiteras på grundval

av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av Försäkringskassan,

2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), som inte ingår

i avgift enligt 3, räknas ut med ledning av den avgiftssats som för inkomst-
året gäller för den skattskyldige enligt de uppgifter som lämnats för den för-
samling eller kommun som avgiften skall betalas till, och att

3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund räknas ut med ledning av den avgiftssats som för inkomståret gäller för
den skattskyldige enligt de uppgifter som lämnats av trossamfundet.

22 kap.

1 §

3

Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som myndighet fat-
tat enligt 13 kap. 1 § överklagas hos regeringen. Skatteverkets beslut får,
utom i de fall som avses i tredje stycket, överklagas också av det allmänna
ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till länsrät-
ten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas
dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatte-
verket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får överklagas

också av Försäkringskassan. Vad som sägs i denna lag om överklagande av
det allmänna ombudet skall då i stället gälla Försäkringskassan. Vid sådant
överklagande gäller dessutom 13 kap. 22 § första stycket lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2003:227.

3 Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2004:789

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:789

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. �ldre bestämmelser i 11 kap. 11 § tillämpas på uppgifter som har läm-

nats före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser i 22 kap. 1 § tredje stycket gäller fortfarande för

överklagande som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.