SFS 2004:789 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2004:789 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
040789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FOHOOG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FOHOOH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FOHOOH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FOHOOG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:FOHOOH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FOHOOH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FOHOOG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FOHOOG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:FOHOOH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FOHOOH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOHOOG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FOHOOG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FOHOOG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FOHOOH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FOHOOG+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOHOOG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 oktober 2004.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 kap. 11 � och 22 kap. 1 � skat-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">tebetalningslagen (1997:483) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r den slutliga skatten best�ms g�ller att</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) debiteras p� grundval</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">av uppgifter om f�rs�kringsf�rh�llanden som l�mnas av F�rs�kringskassan,</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), som inte ing�r</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">i avgift enligt 3, r�knas ut med ledning av den avgiftssats som f�r inkomst-<br/>�ret g�ller f�r den skattskyldige enligt de uppgifter som l�mnats f�r den f�r-<br/>samling eller kommun som avgiften skall betalas till, och att</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">fund r�knas ut med ledning av den avgiftssats som f�r inkomst�ret g�ller f�r<br/>den skattskyldige enligt de uppgifter som l�mnats av trossamfundet.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>22 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverkets beslut f�r, utom i de fall som avses i 2 �, �verklagas hos</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">allm�n f�rvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som myndighet fat-<br/>tat enligt 13 kap. 1 � �verklagas hos regeringen. Skatteverkets beslut f�r,<br/>utom i de fall som avses i tredje stycket, �verklagas ocks� av det allm�nna<br/>ombudet hos Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det �r den skattskyldige som �verklagar, skall Skatteverket vara den</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">skattskyldiges motpart sedan handlingarna i m�let �verl�mnats till l�nsr�t-<br/>ten. Om �ven det allm�nna ombudet hos Skatteverket �verklagar, till�mpas<br/>dock best�mmelserna i 2 � lagen (2003:643) om allm�nt ombud hos Skatte-<br/>verket.</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag f�r egenavgifter f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ocks� av F�rs�kringskassan. Vad som s�gs i denna lag om �verklagande av<br/>det allm�nna ombudet skall d� i st�llet g�lla F�rs�kringskassan. Vid s�dant<br/>�verklagande g�ller dessutom 13 kap. 22 � f�rsta stycket lagen (1998:674)<br/>om inkomstgrundad �lderspension. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2003:227.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2003:664.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:789</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 november 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:789</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005. <br/>2. �ldre best�mmelser i 11 kap. 11 � till�mpas p� uppgifter som har l�m-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">nats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �ldre best�mmelser i 22 kap. 1 � tredje stycket g�ller fortfarande f�r</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklagande som har anh�ngiggjorts f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 kap. 11 � och 22 kap. 1 � skat-

tebetalningslagen (1997:483) skall ha f�ljande lydelse.

11 kap.

11 �

2

N�r den slutliga skatten best�ms g�ller att

1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) debiteras p� grundval

av uppgifter om f�rs�kringsf�rh�llanden som l�mnas av F�rs�kringskassan,

2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), som inte ing�r

i avgift enligt 3, r�knas ut med ledning av den avgiftssats som f�r inkomst-
�ret g�ller f�r den skattskyldige enligt de uppgifter som l�mnats f�r den f�r-
samling eller kommun som avgiften skall betalas till, och att

3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund r�knas ut med ledning av den avgiftssats som f�r inkomst�ret g�ller f�r
den skattskyldige enligt de uppgifter som l�mnats av trossamfundet.

22 kap.

1 �

3

Skatteverkets beslut f�r, utom i de fall som avses i 2 �, �verklagas hos

allm�n f�rvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslut som myndighet fat-
tat enligt 13 kap. 1 � �verklagas hos regeringen. Skatteverkets beslut f�r,
utom i de fall som avses i tredje stycket, �verklagas ocks� av det allm�nna
ombudet hos Skatteverket.

Om det �r den skattskyldige som �verklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i m�let �verl�mnats till l�nsr�t-
ten. Om �ven det allm�nna ombudet hos Skatteverket �verklagar, till�mpas
dock best�mmelserna i 2 � lagen (2003:643) om allm�nt ombud hos Skatte-
verket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag f�r egenavgifter f�r �verklagas

ocks� av F�rs�kringskassan. Vad som s�gs i denna lag om �verklagande av
det allm�nna ombudet skall d� i st�llet g�lla F�rs�kringskassan. Vid s�dant
�verklagande g�ller dessutom 13 kap. 22 � f�rsta stycket lagen (1998:674)
om inkomstgrundad �lderspension.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2003:227.

3 Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2004:789

Utkom fr�n trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:789

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.
2. �ldre best�mmelser i 11 kap. 11 � till�mpas p� uppgifter som har l�m-

nats f�re ikrafttr�dandet.

3. �ldre best�mmelser i 22 kap. 1 � tredje stycket g�ller fortfarande f�r

�verklagande som har anh�ngiggjorts f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.