SFS 2001:824 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

010824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
viss privatinförsel;

utfärdad den 8 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1994:1565) om beskatt-

ning av viss privatinförsel skall ha följande lydelse.

1 §

2

En enskild person som har förvärvat nedan angivna alkoholdrycker

eller tobaksvaror och som själv transporterar dem till Sverige från ett annat
EG-land, för sitt eller sin familjs personliga bruk, skall, om inte annat följer
av 2 §, betala skatt med

196 kronor/liter för spritdryck,
45 kronor/liter för starkvin,
22 kronor/liter för vin,
8 kronor/liter för starköl,
88 öre/styck för cigaretter,
56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med

spritdryck:

alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin:

alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent,

vin:

annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl:

öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och

cigarill:

cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande för varor som har förts in till Sverige före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:144, bet. 2001/02:SkU2, rskr. 2001/02:5.

2

Senaste lydelse 2000:544.

SFS 2001:824

Utkom från trycket
den 27 november 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.