SFS 2002:887 Lag om ändring i lagen (2002:400) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

020887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:400) om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 32 a § skattebetalnings-

lagen (1997:483) i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:400) om änd-
ring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

10 kap.

32 a §

Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på
energi och som inte skall registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 f–h,
skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig
händelse. Deklarationen skall lämnas in senast fem dagar efter den skatte-
pliktiga händelsen.

Även den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket lagen om tobaks-

skatt, 15 § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi
och som inte företräds av en representant som är godkänd av Riksskattever-
ket skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skatteplik-
tig händelse. Deklarationen skall lämnas in senast vid den skattepliktiga
händelsen.

Om den som är skattskyldig enligt 9 § 5 eller 16 § fjärde stycket lagen om

tobaksskatt, 8 § 5 lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 5 lagen om skatt på
energi inte ställt säkerhet för skattens betalning, skall deklarationen i stället
för vad som föreskrivs i första stycket lämnas in senast vid den skattepliktiga
händelsen.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20.

SFS 2002:887

Utkom från trycket
den 6 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.