SFS 2005:959 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2005:959 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
050959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 8 §§ lagen (1994:1563) om

tobaksskatt skall ha följande lydelse.

2 §

2 Skatt på cigaretter tas ut med 20 öre per styck och 39,2 procent av de-

taljhandelspriset. Skatt skall dock lägst tas ut med 100 procent av den sam-
manlagda skatten på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin (mini-
mipunktskatt
). Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaret-
ter som importeras från tredje land, importören skall senast den 31 oktober
varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de
olika priskategorierna för tiden från och med den 1 oktober det föregående
året till och med den 30 september det innevarande året. Regeringen faststäl-
ler senast den 30 november det innevarande året den mest efterfrågade pris-
kategorin av cigaretter och det skattebelopp som för det nästkommande ka-
lenderåret skall tas ut enligt andra meningen. För år 2006 skall dock minimi-
punktskatten fastställas till 98 öre per cigarett.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. �r cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en cigarett.

8 §

3 Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 56 öre per styck. Skatt på

röktobak tas ut med 770 kronor per kilogram.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.

2 Senaste lydelse 2003:709.

3 Senaste lydelse 1997:443.

SFS 2005:959

Utkom från trycket
den 12 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.