SFS 2005:959 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2005:959 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
050959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AFAGDJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AFAGDK+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AFAGDK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AFAGDJ+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AFAGDK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AFAGEL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AFAGDJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AFAGDJ+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:AFAGDK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AFAGDK+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AFAGDJ+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AFAGEL+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:AFAGDJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:AFAGDJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2005.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 och 8 �� lagen (1994:1563) om</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">tobaksskatt skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:331px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Skatt p� cigaretter tas ut med 20 �re per styck och 39,2 procent av de-</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">taljhandelspriset. Skatt skall dock l�gst tas ut med 100 procent av den sam-<br/>manlagda skatten p� cigaretter i den mest efterfr�gade priskategorin (<i>mini-<br/>mipunktskatt</i>). Tillverkaren eller hans representant eller, i fr�ga om cigaret-<br/>ter som importeras fr�n tredje land, import�ren skall senast den 31 oktober<br/>varje �r till Skatteverket l�mna uppgifter om f�rs�ljningen av cigaretter i de<br/>olika priskategorierna f�r tiden fr�n och med den 1 oktober det f�reg�ende<br/>�ret till och med den 30 september det innevarande �ret. Regeringen fastst�l-<br/>ler senast den 30 november det innevarande �ret den mest efterfr�gade pris-<br/>kategorin av cigaretter och det skattebelopp som f�r det n�stkommande ka-<br/>lender�ret skall tas ut enligt andra meningen. F�r �r 2006 skall dock minimi-<br/>punktskatten fastst�llas till 98 �re per cigarett.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Cigaretter med en l�ngd, exklusive filter eller munstycke, som �verstiger</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">9 centimeter men inte 18 centimeter anses som tv� cigaretter. �r cigaretten<br/>l�ngre anses varje p�b�rjad ytterligare l�ngd av 9 centimeter som en cigarett.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Skatt p� cigarrer och cigariller tas ut med 56 �re per styck. Skatt p�</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ktobak tas ut med 770 kronor per kilogram.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006. �ldre best�mmelser g�ller</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P�R NUDER</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Agneta Bergqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2003:709.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1997:443.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2005:959</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utf�rdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 och 8 �� lagen (1994:1563) om

tobaksskatt skall ha f�ljande lydelse.

2 �

2 Skatt p� cigaretter tas ut med 20 �re per styck och 39,2 procent av de-

taljhandelspriset. Skatt skall dock l�gst tas ut med 100 procent av den sam-
manlagda skatten p� cigaretter i den mest efterfr�gade priskategorin (mini-
mipunktskatt
). Tillverkaren eller hans representant eller, i fr�ga om cigaret-
ter som importeras fr�n tredje land, import�ren skall senast den 31 oktober
varje �r till Skatteverket l�mna uppgifter om f�rs�ljningen av cigaretter i de
olika priskategorierna f�r tiden fr�n och med den 1 oktober det f�reg�ende
�ret till och med den 30 september det innevarande �ret. Regeringen fastst�l-
ler senast den 30 november det innevarande �ret den mest efterfr�gade pris-
kategorin av cigaretter och det skattebelopp som f�r det n�stkommande ka-
lender�ret skall tas ut enligt andra meningen. F�r �r 2006 skall dock minimi-
punktskatten fastst�llas till 98 �re per cigarett.

Cigaretter med en l�ngd, exklusive filter eller munstycke, som �verstiger

9 centimeter men inte 18 centimeter anses som tv� cigaretter. �r cigaretten
l�ngre anses varje p�b�rjad ytterligare l�ngd av 9 centimeter som en cigarett.

8 �

3 Skatt p� cigarrer och cigariller tas ut med 56 �re per styck. Skatt p�

r�ktobak tas ut med 770 kronor per kilogram.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006. �ldre best�mmelser g�ller

fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.

2 Senaste lydelse 2003:709.

3 Senaste lydelse 1997:443.

SFS 2005:959

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.