SFS 2002:1001 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

021001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt skall ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt på cigaretter tas ut med 20 öre per styck och 39,2 procent av de-

taljhandelspriset. Skatt skall dock lägst tas ut med 90 procent av den sam-
manlagda skatten på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. Tillver-
karen eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från
tredje land, importören skall senast den 31 oktober varje år till Riksskatte-
verket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskatego-
rierna för tiden från och med den 1 oktober det föregående året till och med
den 30 september det innevarande året. Regeringen fastställer senast den 30
november det innevarande året den mest efterfrågade priskategorin av ciga-
retter och det skattebelopp som för det nästkommande kalenderåret skall tas
ut enligt andra meningen.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en cigarett.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till

tiden före ikraftträdandet.

3. Skatten enligt 2 § första stycket andra meningen skall från och med den

1 mars och till och med den 31 december 2003 vara 84 öre per cigarett.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.

2

Senaste lydelse 1998:596.

SFS 2002:1001

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.