SFS 1999:1071 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1999:1071 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
991071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
från land som är medlem i Europeiska unionen;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1565) om be-

skattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som
är medlem i Europeiska unionen

2

dels

att i 7 § ordet ⬝resande⬝ skall bytas ut mot ⬝en enskild person⬝,

dels

att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

3

En enskild person som har förvärvat nedan angivna alkoholdrycker el-

ler tobaksvaror

och som själv transporterar dem till Sverige från ett annat

EG-land, för sitt eller sin familjs personliga bruk

,

skall, om inte annat följer

av 2 §, betala skatt med

196 kronor/liter för spritdryck,
45 kronor/liter för starkvin,
27 kronor/liter för vin,
8 kronor/liter för starköl,
88 öre/styck för cigaretter,
56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med

spritdryck

: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin

: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin

: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl

: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och

cigarill

: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

3 §

4

Vad som sägs i 1 och 2 §§ gäller inte sådan införsel som avses i 9 §

tullagen (1994:1550) eller sådan införsel som sker under sådana omständig-
heter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatt enligt

1

Prop. 1999/98:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64.

2

Senaste lydelse av 7 § 1998:508.

3

Senaste lydelse 1998:1683.

4

Senaste lydelse av 1995:614.

SFS 1999:1071

Utkom från trycket
den 13 december 1999

background image

2

SFS 1999:1071

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 31 d § lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.