SFS 2005:1118 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

051118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 17 a, 25 och 32 a §§ samt

22 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) skall ha följande lydelse.

10 kap.

17 a §

2 En förenklad skattedeklaration skall ta upp

1. nödvändiga identifikationsuppgifter för både utbetalaren och betal-

ningsmottagaren,

2. uppgift om den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,
3. uppgift om den ersättning för vilken utbetalaren är skyldig att göra

skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter,

4. verkställt skatteavdrag,
5. periodens arbetsgivaravgifter, och
6. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av skat-

teavdrag och arbetsgivaravgifter.

Om betalningsmottagaren är begränsat skattskyldig, skall skattedeklara-

tionen även ta upp uppgift om mottagarens utländska skatteregistrerings-
nummer eller motsvarande samt mottagarens medborgarskap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från uppgiftsskyldigheten i andra stycket om

1. undantaget inte kan antas komma att försvåra kontrollen av att deklara-

tionsskyldigheten har fullgjorts riktigt och fullständigt,

2. uppgiften saknar betydelse för beskattningen enligt lagen (1991:586)

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

3. uppgiften saknar betydelse för beräkningen av pensionsgrundande in-

komst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och

4. undantaget inte påverkar Sveriges åtaganden inom det internationella

utbytet av information.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om vad en förenklad skattedeklaration skall ta upp.

25 §

3 Preliminära självdeklarationer, skalbolagsdeklarationer och skatte-

deklarationer skall lämnas till Skatteverket enligt fastställda formulär. Om

1 Prop. 2005/06:31, bet. 2005/06:SkU11, rskr. 2005/06:97.

2 Senaste lydelse 2000:1000.

3 Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2005:1118

Utkom från trycket
den 20 december 2005

4* SFS 2005:1113–1132

background image

2

SFS 2005:1118

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Skatteverket har anvisat ett särskilt mottagningsställe skall deklarationen
lämnas dit.

Deklarationen skall vara egenhändigt underskriven av den som är skyldig

att lämna deklarationen eller av den som är behörig företrädare enligt
23 kap. 3–5 §§.

En sådan skattedeklaration som avses i 1

§ första stycket lagen

(2005:1117) om deklarationsombud, får även skrivas under av ett deklara-
tionsombud.

32 a §

4 Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på
energi och som inte skall registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 f–h,
skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig
händelse. Deklarationen skall lämnas in senast fem dagar efter den skatte-
pliktiga händelsen. För den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra
stycket lagen om skatt på energi skall dock deklarationen lämnas in senast
en månad efter dagen för tillsynsmyndighetens beslut.

Även den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket lagen om tobaks-

skatt, 15 § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi och
som inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket skall
redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig hän-
delse. Deklarationen skall lämnas in senast vid den skattepliktiga händelsen.

Om den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 eller 16 § fjärde

stycket lagen om tobaksskatt, 8 § första stycket 5 lagen om alkoholskatt eller
4 kap. 1 § 5 lagen om skatt på energi inte ställt säkerhet för skattens betal-
ning, skall deklarationen i stället för vad som föreskrivs i första stycket läm-
nas senast vid den skattepliktiga händelsen.

22 kap.

2 §

5 Beslut i fråga om

1. befrielse enligt 5 kap. 11 § från skyldigheten att göra skatteavdrag,
2. skatterevision enligt 14 kap. 7 §,
3. anstånd enligt 17 kap. 6 § med inbetalning av skatt, och
4. föreläggande vid vite enligt 23 kap. 2 § får inte överklagas.
Beskattningsbeslut enligt 11 kap. 1 § andra stycket 8 får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. De nya föreskrifterna i 10 kap. 17 a § tillämpas första gången i fråga

om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som avser beskattningsåret 2006.

3. De nya föreskrifterna i 10 kap. 25 § tillämpas från och med den 1 april

2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:1345.

5 Senaste lydelse 2003:747.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.