SFS 2004:1157 Lag om ändring i lagen (2004:789) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2004:1157 Lag om ändring i lagen (2004:789) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
041157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IKKNNM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IKKNNN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IKKNNN+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IKKNNM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:IKKNNN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IKKNNN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IKKNNM+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IKKNNM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:IKKNNN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IKKNNN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKKNNM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IKKNNM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IKKNNM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:789) om �ndring i <br/>skattebetalningslagen (1997:483);</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2004.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 22 kap. 1 � skattebetalningslagen</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">(1997:483) i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2004:789) om �ndring i<br/>n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>22 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b>Skatteverkets beslut f�r, utom i de fall som avses i 2 �, �verklagas hos<br/>allm�n f�rvaltningsdomstol av den skattskyldige. Skatteverkets beslut i<br/>fr�ga om �terbetalning av merv�rdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap.<br/>4 b � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol av den som ans�kt om<br/>s�dan �terbetalning. Beslut som myndighet fattat enligt 13 kap. 1 � �verkla-<br/>gas hos regeringen. Skatteverkets beslut f�r, utom i de fall som avses i tredje<br/>stycket, �verklagas ocks� av det allm�nna ombudet hos Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det �r den skattskyldige som �verklagar, skall Skatteverket vara den</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">skattskyldiges motpart sedan handlingarna i m�let �verl�mnats till l�nsr�t-<br/>ten. Om �ven det allm�nna ombudet hos Skatteverket �verklagar, till�mpas<br/>dock best�mmelserna i 2 � lagen (2003:643) om allm�nt ombud hos Skatte-<br/>verket. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag f�r egenavgifter f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ocks� av F�rs�kringskassan. Vad som s�gs i denna lag om �verklagande av<br/>det allm�nna ombudet skall d� i st�llet g�lla F�rs�kringskassan. Vid s�dant<br/>�verklagande g�ller dessutom 13 kap. 22 � f�rsta stycket lagen (1998:674)<br/>om inkomstgrundad �lderspension.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P�R NUDER</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Bet. 2004/05:SkU10, rskr. 2004/05:75.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:1157</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:789) om �ndring i
skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 22 kap. 1 � skattebetalningslagen

(1997:483) i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2004:789) om �ndring i
n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse.

22 kap.

1 � Skatteverkets beslut f�r, utom i de fall som avses i 2 �, �verklagas hos
allm�n f�rvaltningsdomstol av den skattskyldige. Skatteverkets beslut i
fr�ga om �terbetalning av merv�rdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap.
4 b � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol av den som ans�kt om
s�dan �terbetalning. Beslut som myndighet fattat enligt 13 kap. 1 � �verkla-
gas hos regeringen. Skatteverkets beslut f�r, utom i de fall som avses i tredje
stycket, �verklagas ocks� av det allm�nna ombudet hos Skatteverket.

Om det �r den skattskyldige som �verklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i m�let �verl�mnats till l�nsr�t-
ten. Om �ven det allm�nna ombudet hos Skatteverket �verklagar, till�mpas
dock best�mmelserna i 2 � lagen (2003:643) om allm�nt ombud hos Skatte-
verket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag f�r egenavgifter f�r �verklagas

ocks� av F�rs�kringskassan. Vad som s�gs i denna lag om �verklagande av
det allm�nna ombudet skall d� i st�llet g�lla F�rs�kringskassan. Vid s�dant
�verklagande g�ller dessutom 13 kap. 22 � f�rsta stycket lagen (1998:674)
om inkomstgrundad �lderspension.

P� regeringens v�gnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2004/05:SkU10, rskr. 2004/05:75.

SFS 2004:1157

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.