SFS 2004:1157 Lag om ändring i lagen (2004:789) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2004:1157 Lag om ändring i lagen (2004:789) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
041157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:789) om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 1 § skattebetalningslagen

(1997:483) i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:789) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

22 kap.

1 § Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Skatteverkets beslut i
fråga om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap.
4 b § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som ansökt om
sådan återbetalning. Beslut som myndighet fattat enligt 13 kap. 1 § överkla-
gas hos regeringen. Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i tredje
stycket, överklagas också av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till länsrät-
ten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas
dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatte-
verket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får överklagas

också av Försäkringskassan. Vad som sägs i denna lag om överklagande av
det allmänna ombudet skall då i stället gälla Försäkringskassan. Vid sådant
överklagande gäller dessutom 13 kap. 22 § första stycket lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2004/05:SkU10, rskr. 2004/05:75.

SFS 2004:1157

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.