SFS 2004:1242 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

041242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels att 19 kap. 7 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 16 kap. 7 b §, samt när-

mast före 16 kap. 7 b § en ny rubrik av följande lydelse.

16 kap.

Särskild sjukförsäkringsavgift

7 b §

Avgift enligt lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift

skall ha betalats senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30
dagar har gått från beslutsdagen.

Med förfallodag enligt första stycket avses den 17 och 26 januari, den 12,

17 och 26 augusti, den 12 och 27 december samt den 12 och 26 i övriga
månader.

19 kap.

7 §

2

När det är fråga om skatt som skall betalas till följd av ett ompröv-

ningsbeslut eller ett beslut av domstol beräknas kostnadsränta från och med
dagen efter skattens ursprungliga förfallodag eller den tidigare dag som skat-
ten enligt 16 kap. 7 § anses vara betald, eller, när det är fråga om slutlig
skatt, från och med den 13 februari taxeringsåret till och med den dag betal-
ning senast skall ske med anledning av Skatteverkets eller domstolens be-
slut.

Kostnadsränta enligt första stycket beräknas efter en räntesats som mot-

svarar basräntan. Om skatten skall betalas till följd av ett beslut om skönsbe-
skattning i avsaknad av redovisning enligt 11 kap. 19 § andra stycket beräk-
nas dock kostnadsräntan efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15
procentenheter.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte i fråga om avgift

enligt lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

1 Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.

2 Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2004:1242

Utkom från trycket
den 17 december 2004

background image

2

SFS 2004:1242

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.