SFS 2000:1292 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2000:1292 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
001292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 10 och 21 §§ lagen (1994:466)

om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande ly-
delse.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller

avgift tas ut enligt bestämmelserna i

1. kupongskattelagen (1970:624),
2. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,
3. fordonsskattelagen (1988:327),
4. taxeringslagen (1990:324),
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artis-

ter m.fl.,

6. skattebetalningslagen (1997:483).
Lagen tillämpas även vid revision enligt tullagen (2000:1281) och lagen

(1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,
vid revision eller annan kontroll enligt författning som anges i 1 kap. 1 § för-
sta stycket 1 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter samt för kon-
troll av att föreläggande enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter, 6 kap. 25 § tullagen eller 2 § lagen om särskild skattekon-
troll av torg- och marknadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt.

10 §

3

Hos den som inte kan bli föremål för revision enligt de i 1 § angivna

lagarna, men som kan föreläggas att lämna kontrolluppgift om rättshandling
enligt 3 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgif-
ter, 6 kap. 26 § tullagen (2000:1281), 3 kap. 50 a § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter eller 14 kap. 4 § skattebetalningsla-
gen (1997:483), får handlingar som kan ha betydelse för kontrolluppgifts-
skyldigheten granskas utan föregående föreläggande. Granskningen får gö-
ras endast om det finns särskild anledning att anta att handlingar av bety-
delse för kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att påträffas och det finns en
påtaglig risk att utredningen skulle försvåras av ett föreläggande samt det
finns ett betydande utredningsintresse för kontrollen.

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1998:1681.

3

Senaste lydelse 1997:503.

SFS 2000:1292

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1292

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

�&tgärd enligt första stycket omfattar även befogenhet att eftersöka och

omhänderta handling som får granskas.

21 §

4

Kronofogdemyndigheten får på begäran av granskningsledaren verk-

ställa beslut om åtgärd enligt denna lag. Granskningsledaren får dock verk-
ställa beslut om åtgärder i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.

Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på kontroll enligt

tullagen (2000:1281) har Tullverket samma befogenheter som kronofogde-
myndigheten.

Ett beslut i fråga om åtgärd enligt denna lag får, om inte något annat anges

i beslutet, verkställas omedelbart. Ett sådant beslut får inte utan särskilda
skäl verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet förfaller om verk-
ställigheten inte påbörjats inom en månad.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller ome-

delbart om inte annat anges i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. �ldre bestämmelser skall fort-

farande tillämpas i fråga om skatt, tull eller avgift som skall tas ut enligt tul-
lagen (1994:1550).

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1999:423.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.