SFS 2000:1299 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

001299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
viss privatinförsel;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1994:1565) om beskatt-

ning av viss privatinförsel skall ha följande lydelse.

3 §

2

Vad som sägs i 1 och 2 §§ gäller inte sådan införsel som avses i 3 kap.

3 § tullagen (2000:1281) eller sådan införsel som sker under sådana omstän-
digheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatt en-
ligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 31 d § lagen (1994:1564)
om alkoholskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1999:1071.

SFS 2000:1299

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.