SFS 2004:1345 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2004:1345 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
041345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels att 16 kap. 7 a och 10 a §§, 17 kap. 6 a och 6 b §§ samt 19 kap. 7 a §

skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 7 a § och 17 kap. 6 a § skall utgå,
dels att 1 kap. 1 a och 4 §§, 10 kap. 32 a §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 6 och

9 §§, 16 kap. 9 §, 17 kap. 7 §, 19 kap. 6 § och 23 kap. 7 § skall ha följande
lydelse.

1 kap.

1 a §

3

Lagen gäller vid debitering och betalning av avgift enligt lagen

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.

4 §

4 Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

1. avgift och avgiftsskyldig,
2. belopp som skall dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning för

betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att
göra sådant avdrag, samt

3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och ränta och den som är

skyldig att betala skattetillägg, avgift eller ränta.

Med skatt likställs
1. belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för

enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna
lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund av

ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till Skatteverket.

1 Prop. 2003/04:170, 2004/05:19, 2004/05:21 och 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18,
rskr. 2004/05:134.

2 Senaste lydelse av
16 kap. 7 a § 2001:328
16 kap. 10 a § 2001:328
17 kap. 6 a § 2004:127
17 kap. 6 b § 2004:435
19 kap. 7 a § 2001:328
rubriken närmast före 16 kap. 7 a § 2001:328
rubriken närmast före 17 kap. 6 a § 2001:328.

3 Senaste lydelse 2002:400.

4 Senaste lydelse 2003:747.

SFS 2004:1345

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels att 16 kap. 7 a och 10 a §§, 17 kap. 6 a och 6 b §§ samt 19 kap. 7 a §

skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 7 a § och 17 kap. 6 a § skall utgå,
dels att 1 kap. 1 a och 4 §§, 10 kap. 32 a §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 6 och

9 §§, 16 kap. 9 §, 17 kap. 7 §, 19 kap. 6 § och 23 kap. 7 § skall ha följande
lydelse.

1 kap.

1 a §

3

Lagen gäller vid debitering och betalning av avgift enligt lagen

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.

4 §

4 Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

1. avgift och avgiftsskyldig,
2. belopp som skall dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning för

betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att
göra sådant avdrag, samt

3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och ränta och den som är

skyldig att betala skattetillägg, avgift eller ränta.

Med skatt likställs
1. belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för

enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna
lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund av

ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till Skatteverket.

1 Prop. 2003/04:170, 2004/05:19, 2004/05:21 och 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18,
rskr. 2004/05:134.

2 Senaste lydelse av
16 kap. 7 a § 2001:328
16 kap. 10 a § 2001:328
17 kap. 6 a § 2004:127
17 kap. 6 b § 2004:435
19 kap. 7 a § 2001:328
rubriken närmast före 16 kap. 7 a § 2001:328
rubriken närmast före 17 kap. 6 a § 2001:328.

3 Senaste lydelse 2002:400.

4 Senaste lydelse 2003:747.

SFS 2004:1345

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

2

SFS 2004:1345

Med skattskyldig likställs
1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter

som anges i 1 §,

2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

3. den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F-skattsedel

enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

4. den som Skatteverket enligt 23 kap. 3 § har beslutat skall svara för re-

dovisning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som bedrivs
genom enkelt bolag eller partrederi,

5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,
6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag

och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,

7. den som har rätt till återbetalning enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28�30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
8. den som har rätt till återbetalning, kompensation eller nedsättning en-

ligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 9, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller 13 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi eller omfattas av ett slutligt beslut om skatte-
nedsättning enligt 9 kap. 9 b § andra stycket samma lag, och

9. den som i egenskap av företrädare för en juridisk person är betalnings-

skyldig enligt 12 kap. 6 eller 6 a § eller som träffat överenskommelse enligt
12 kap. 7 c §.

10 kap.

32 a §

5 Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på en-
ergi och som inte skall registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 f-h, skall
redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig hän-
delse. Deklarationen skall lämnas in senast fem dagar efter den skatteplik-
tiga händelsen. För den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket
lagen om skatt på energi skall dock deklarationen lämnas in senast en månad
efter dagen för tillsynsmyndighetens beslut.

�ven den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket lagen om tobaks-

skatt, 15 § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi
och som inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket
skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig
händelse. Deklarationen skall lämnas in senast vid den skattepliktiga händel-
sen.

Om den som är skattskyldig enligt 9 § 5 eller 16 § fjärde stycket lagen om

tobaksskatt, 8 § 5 lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 5 lagen om skatt på
energi inte ställt säkerhet för skattens betalning, skall deklarationen i stället
för vad som föreskrivs i första stycket lämnas in senast vid den skattepliktiga
händelsen.

5 Senaste lydelse 2003:664.

background image

3

SFS 2004:1345

11 kap.

1 §

6 Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall

betala skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.

Som beskattningsbeslut anses också
1. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,
2. omprövningsbeslut enligt 21 kap.,
3. beslut i fråga om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9�13 §§

mervärdesskattelagen (1994:200),

4. beslut om betalningsskyldighet för avgift enligt lagen (2004:1237) om

särskild sjukförsäkringsavgift,

5. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28�30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
6. beslut om återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap. 2,

3, 4, 5, 6, 8 a eller 9 §, 9 b § andra stycket, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller 13 §
lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. beslut om betalningsskyldighet för särskild inkomstskatt enligt lagen

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och

8. överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 7 c §, om fö-

reträdaren har fullföljt en överenskommelse på överenskommet sätt inom
rätt tid.

12 kap.

6 §

7 Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person uppsåtligen

eller av grov oaktsamhet inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är företräda-
ren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala belopp som
har bestämts enligt 11 kap. 19 § jämte ränta. Om en företrädare för en juri-
disk person i övrigt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att
betala skatt enligt denna lag, är företrädaren tillsammans med den juridiska
personen skyldig att betala skatten och räntan på den.

Betalningsskyldighet är, om inte annat följer av tredje stycket, knuten till

den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats enligt vad
som anges i 10 och 16 kap.

Vid ändring av ett beskattningsbeslut som avser mer än en redovisnings-

period avses med förfallodag enligt andra stycket den förfallodag som beslu-
tats med tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket. Beträffande slutlig skatt
tillämpas den förfallodag som gäller för det grundläggande beslutet om slut-
lig skatt enligt 16 kap. 6 § första stycket.

9 §

8 Ett dödsbo ansvarar för sådan skatt enligt denna lag som skulle ha be-

talats av

1. den avlidne eller

6 Senaste lydelse 2003:747.

7 Senaste lydelse 2003:747.

8 Senaste lydelse 2001:328. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

4 SFS 2004:1303�1356

background image

4

SFS 2004:1345

2. boet, såvitt avser den redovisningsperiod eller, när det gäller slutlig

skatt, det beskattningsår då dödsfallet inträffade.

Om dödsboet har skiftats, ansvarar dödsbodelägarna för skatten i den om-

fattning som föreskrivs i 21 kap. ärvdabalken.

16 kap.

9 §

9 Ett inbetalt belopp skall, om inte annat följer av 10 §, räknas av från

den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld enligt denna lag oberoende av
vad den skattskyldige har begärt.

17 kap.

7 §

10 Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket bevilja anstånd med

inbetalning av skatt även i andra fall eller på annat sätt än som avses i 1�
6 §§.

19 kap.

6 §

11 När det är fråga om skatt som omfattas av anstånd och som skall be-

talas när anståndstiden gått ut beräknas kostnadsränta från och med dagen
efter skattens ursprungliga förfallodag till och med den dag betalning senast
skall ske med anledning av beslutet om anstånd.

Vid anstånd enligt 17 kap. 5 eller 7 § skall dock räntan beräknas från och

med dagen efter den då anståndet beviljades.

Ränta enligt denna paragraf beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte i fråga om anstånd med betal-

ning av avgift enligt 15 § lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsav-
gift.

23 kap.

7 §

12 En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt

denna lag, taxeringslagen (1990:324) eller lagen (2004:1237) om särskild
sjukförsäkringsavgift inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som
omprövningen eller överklagandet rör.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. �ldre bestämmelser om skatt

och förseningsavgift enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
skall fortfarande tillämpas i fall skattskyldighet enligt den lagen har inträtt
före utgången av år 2004.

9 Senaste lydelse 2001:328.

10 Senaste lydelse 2003:664.

11 Senaste lydelse 2001:328.

12 Senaste lydelse 2001:328.

background image

5

SFS 2004:1345

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

background image

2

SFS 2004:1345

Med skattskyldig likställs
1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter

som anges i 1 §,

2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

3. den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F-skattsedel

enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

4. den som Skatteverket enligt 23 kap. 3 § har beslutat skall svara för re-

dovisning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som bedrivs
genom enkelt bolag eller partrederi,

5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,
6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag

och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,

7. den som har rätt till återbetalning enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28�30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
8. den som har rätt till återbetalning, kompensation eller nedsättning en-

ligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 9, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller 13 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi eller omfattas av ett slutligt beslut om skatte-
nedsättning enligt 9 kap. 9 b § andra stycket samma lag, och

9. den som i egenskap av företrädare för en juridisk person är betalnings-

skyldig enligt 12 kap. 6 eller 6 a § eller som träffat överenskommelse enligt
12 kap. 7 c §.

10 kap.

32 a §

5 Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på en-
ergi och som inte skall registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 f-h, skall
redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig hän-
delse. Deklarationen skall lämnas in senast fem dagar efter den skatteplik-
tiga händelsen. För den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket
lagen om skatt på energi skall dock deklarationen lämnas in senast en månad
efter dagen för tillsynsmyndighetens beslut.

�ven den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket lagen om tobaks-

skatt, 15 § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi
och som inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket
skall redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig
händelse. Deklarationen skall lämnas in senast vid den skattepliktiga händel-
sen.

Om den som är skattskyldig enligt 9 § 5 eller 16 § fjärde stycket lagen om

tobaksskatt, 8 § 5 lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 5 lagen om skatt på
energi inte ställt säkerhet för skattens betalning, skall deklarationen i stället
för vad som föreskrivs i första stycket lämnas in senast vid den skattepliktiga
händelsen.

5 Senaste lydelse 2003:664.

background image

3

SFS 2004:1345

11 kap.

1 §

6 Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall

betala skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.

Som beskattningsbeslut anses också
1. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,
2. omprövningsbeslut enligt 21 kap.,
3. beslut i fråga om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9�13 §§

mervärdesskattelagen (1994:200),

4. beslut om betalningsskyldighet för avgift enligt lagen (2004:1237) om

särskild sjukförsäkringsavgift,

5. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28�30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
6. beslut om återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap. 2,

3, 4, 5, 6, 8 a eller 9 §, 9 b § andra stycket, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller 13 §
lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. beslut om betalningsskyldighet för särskild inkomstskatt enligt lagen

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och

8. överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 7 c §, om fö-

reträdaren har fullföljt en överenskommelse på överenskommet sätt inom
rätt tid.

12 kap.

6 §

7 Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person uppsåtligen

eller av grov oaktsamhet inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är företräda-
ren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala belopp som
har bestämts enligt 11 kap. 19 § jämte ränta. Om en företrädare för en juri-
disk person i övrigt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att
betala skatt enligt denna lag, är företrädaren tillsammans med den juridiska
personen skyldig att betala skatten och räntan på den.

Betalningsskyldighet är, om inte annat följer av tredje stycket, knuten till

den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats enligt vad
som anges i 10 och 16 kap.

Vid ändring av ett beskattningsbeslut som avser mer än en redovisnings-

period avses med förfallodag enligt andra stycket den förfallodag som beslu-
tats med tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket. Beträffande slutlig skatt
tillämpas den förfallodag som gäller för det grundläggande beslutet om slut-
lig skatt enligt 16 kap. 6 § första stycket.

9 §

8 Ett dödsbo ansvarar för sådan skatt enligt denna lag som skulle ha be-

talats av

1. den avlidne eller

6 Senaste lydelse 2003:747.

7 Senaste lydelse 2003:747.

8 Senaste lydelse 2001:328. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

4 SFS 2004:1303�1356

background image

4

SFS 2004:1345

2. boet, såvitt avser den redovisningsperiod eller, när det gäller slutlig

skatt, det beskattningsår då dödsfallet inträffade.

Om dödsboet har skiftats, ansvarar dödsbodelägarna för skatten i den om-

fattning som föreskrivs i 21 kap. ärvdabalken.

16 kap.

9 §

9 Ett inbetalt belopp skall, om inte annat följer av 10 §, räknas av från

den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld enligt denna lag oberoende av
vad den skattskyldige har begärt.

17 kap.

7 §

10 Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket bevilja anstånd med

inbetalning av skatt även i andra fall eller på annat sätt än som avses i 1�
6 §§.

19 kap.

6 §

11 När det är fråga om skatt som omfattas av anstånd och som skall be-

talas när anståndstiden gått ut beräknas kostnadsränta från och med dagen
efter skattens ursprungliga förfallodag till och med den dag betalning senast
skall ske med anledning av beslutet om anstånd.

Vid anstånd enligt 17 kap. 5 eller 7 § skall dock räntan beräknas från och

med dagen efter den då anståndet beviljades.

Ränta enligt denna paragraf beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte i fråga om anstånd med betal-

ning av avgift enligt 15 § lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsav-
gift.

23 kap.

7 §

12 En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt

denna lag, taxeringslagen (1990:324) eller lagen (2004:1237) om särskild
sjukförsäkringsavgift inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som
omprövningen eller överklagandet rör.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. �ldre bestämmelser om skatt

och förseningsavgift enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
skall fortfarande tillämpas i fall skattskyldighet enligt den lagen har inträtt
före utgången av år 2004.

9 Senaste lydelse 2001:328.

10 Senaste lydelse 2003:664.

11 Senaste lydelse 2001:328.

12 Senaste lydelse 2001:328.

background image

5

SFS 2004:1345

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.