SFS 1998:1683 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

981683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
från land som är medlem i Europeiska unionen;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1994:1565) om beskatt-

ning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

1 §

2

Resande som till Sverige för privatbruk för in nedan angivna alkohol-

drycker och tobaksvaror från ett annat land som är medlem i Europeiska uni-
onen skall, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

196 kronor/liter för spritdryck,
45 kronor/liter för starkvin,
27 kronor/liter för vin,
8 kronor/liter för starköl,
88 öre/styck för cigaretter,
56 öre/styck för cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med

spritdryck:

alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin:

alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22

volymprocent, samt mousserande vin,

vin:

annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl:

öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och

cigarill:

cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Bestämmelserna i 1 § i sin nya

lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 augusti 1998.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68.

2

Senaste lydelse 1998:508.

SFS 1998:1683

Utkom från trycket
den 22 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.