SFS 2006:1391 Lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2006:1391 Lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
061391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av
viss privatinförsel av tobaksvaror;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (2004:228) om beskatt-

ning av viss privatinförsel av tobaksvaror skall ha följande lydelse.

1 §

En enskild person som har förvärvat och som själv för sitt eller sin fa-

miljs personliga bruk till Sverige transporterar

1. cigaretter från Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller

Ungern,

2. cigaretter eller röktobak från Estland, eller
3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller röktobak från Tjeckien skall, om inte

annat följer av 2 §, betala skatt med

1 krona och 14 öre/styck för cigaretter,
1 krona och 12 öre/styck för cigariller och cigarrer och
975 kronor/kg för röktobak.
I denna lag förstås med

cigarill

: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Skatt enligt första stycket skall tas ut under de övergångsperioder som

anges i 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

SFS 2006:1391

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.