SFS 2006:1429 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

061429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels att 1 kap. 1 a § och 16 kap. 7 b § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 kap. 7 b § skall utgå,
dels att 11 kap. 1 §, 19 kap. 6 och 7 §§ samt 23 kap. 7 § skall ha följande

lydelse.

11 kap.

1 §

3

Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall

betala skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.

Som beskattningsbeslut anses också
1. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,
2. omprövningsbeslut enligt 21 kap.,
3. beslut i fråga om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§

mervärdesskattelagen (1994:200),

5. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28–30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
6. beslut om återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap. 2,

3, 4, 5, 6, 8 a eller 9 §, 9 b § andra stycket, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller
13 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. beslut om betalningsskyldighet för särskild inkomstskatt enligt lagen

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och

8. överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 7 c §, om fö-

reträdaren har fullföljt en överenskommelse på överenskommet sätt inom
rätt tid.

1 Prop. 2006/07:1, utg.omr. 10, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

2 Senaste lydelse av
1 kap. 1 a § 2004:1345
16 kap. 7 b § 2004:1242.

3 Senaste lydelse 2004:1345. Ändringen innebär att punkt 4 upphävs.

SFS 2006:1429

Utkom från trycket
den 22 december 2006

background image

2

SFS 2006:1429

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

19 kap.

6 §

4

När det är fråga om skatt som omfattas av anstånd och som skall beta-

las när anståndstiden gått ut beräknas kostnadsränta från och med dagen
efter skattens ursprungliga förfallodag till och med den dag betalning senast
skall ske med anledning av beslutet om anstånd.

Vid anstånd enligt 17 kap. 5 eller 7 § skall dock räntan beräknas från och

med dagen efter den då anståndet beviljades.

Ränta enligt denna paragraf beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan.

7 §

5

När det är fråga om skatt som skall betalas till följd av ett ompröv-

ningsbeslut eller ett beslut av domstol beräknas kostnadsränta från och med
dagen efter skattens ursprungliga förfallodag eller den tidigare dag som skat-
ten enligt 16 kap. 7 § anses vara betald, eller, när det är fråga om slutlig
skatt, från och med den 13 februari taxeringsåret till och med den dag betal-
ning senast skall ske med anledning av Skatteverkets eller domstolens be-
slut.

Kostnadsränta enligt första stycket beräknas efter en räntesats som mot-

svarar basräntan. Om skatten skall betalas till följd av ett beslut om sköns-
beskattning i avsaknad av redovisning enligt 11 kap. 19 § andra stycket be-
räknas dock kostnadsräntan efter en räntesats som motsvarar basräntan plus
15 procentenheter.

23 kap.

7 §

6

En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt

denna lag eller taxeringslagen (1990:324) inverkar inte på skyldigheten att
betala den skatt som omprövningen eller överklagandet rör.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser skall fort-

farande tillämpas beträffande betalningsskyldighet för avgifter enligt lagen
(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift som avser sjukpenning som
har utgetts före den 1 november 2006.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:1345. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2004:1242. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 2004:1345.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.