SFS 2009:805 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

090805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 3 kap. 14–14 c §§, 4 kap. 12 §, 6

kap. 1, 7, 10, 13, 14, 19 och 24 §§, 7 kap. 2 § samt rubriken närmast före 6
kap. 10 § taxeringslagen (1990:324)

2 ordet ”länsrätt” i olika böjningsformer

ska bytas ut mot ”förvaltningsrätt” i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
3 kap. 14 § 2003:655
3 kap. 14 a § 1994:467
3 kap. 14 b § 1994:467
3 kap. 14 c § 1994:467
6 kap. 1 § 2003:748
6 kap. 7 § 2003:655
6 kap. 10 § 2003:655
6 kap. 13 § 2003:655
6 kap. 14 § 2003:655
7 kap. 2 § 2003:655.

SFS 2009:805

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.